ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 3
2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2
3 รัตน์ธศักดิ์ เพ็งชะตา 2
4 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
5 ปราณี นางงาม 1
6 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
7 สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 1
8 บุหรัน พันธุ์สวรรค์ 1
9 บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1
10 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
11 อบต.บ้านมาง 1
12 เทศบาลตำบลเชียงม่วน 1
13 เทศบาลตำบลบ้านสาง 1
14 เทศบาลตำบลแม่ใจ 1
15 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1
16 อบต.ขุนควร 1
17 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 1
18 มูลนิธกรุงเทพประกันภัย 1
19 นิรมล รังสยาธร 1
20 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
21 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
22 องค์การบริหารส่วนตำบล 44 ที่ 1
23 อบต.ห้วยยางขาม 1
24 อบต.ภูซาง 1
25 อบต.นาปรัง 1
26 อบต.ดงเจน 1
27 โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1
28 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 1
29 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
30 อบต.บ้านร้อง 1
31 เด่น เครือสาร 1
32 นิติ เอี่ยมชื่น 1
33 ชนาพร จันทาพูน 1
34 ดวงพร เปรมจิตร 1
35 วาสนา ณ ฝั้น 1
36 เทศบาลตำบลหงส์หิน 1
37 เทศบาลตำบลท่าวังทอง 1
38 อบต.ดอกคำใต้ 1
39 เทศบาลตำบลป่าแฝก 1
40 อบต.สันโค้ง 1
41 อบต.บ้านต๋อม 1
42 อบต.สระ 1
43 อบต.แม่สุก 1
44 เทศบาลตำบลดงเจน 1
45 อบต.บ้านตุ่น 1
46 อบต.ออย 1
47 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 1
48 เทศบาลตำบลแม่กา 1
49 อบต.หย่วน 1
50 อบต.อ่างทอง 1
51 อบต.เชียงแรง 1
52 อบต.ทุ่งผาสุข 1
53 เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ 1
54 เทศบาลตำบลห้วยลาน 1
55 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง 1
56 อบต.จำป่าหวาย 1
57 เทศบาลตำบลแม่ยม 1
58 เทศบาลตำบลจุน 1
59 อบต.บ้านปิน 1
60 อบต.แม่ลาว 1
61 อบต.เชียงบาน 1
62 อบต.พระธาตุขิง 1
63 อบต.แม่นาเรีอ 1
64 เทศบาลเมืองพะเยา 1
65 อบต.ศรีถ้อย 1
66 อบต.แม่อิง 1
67 อบต.บ้านโป่ง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 2
4 2555 5
5 2554 46
6 2553 2
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 3
10 2545 2
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2558
2 การท่องเที่ยวเชิงสถาปัตยกรรมในมณฑลวัฒนธรรมสองฝั่งโขง
ปี พ.ศ. 2557
3 การจัดทำโปรแกรมการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและภูมิทัศน์วัฒนธรรม
4 การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2555
5 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนริมกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก
6 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านวังหม้อ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
7 ความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เวียงบัว
8 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนเวียงบัว
9 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2555
ปี พ.ศ. 2554
10 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ขุนควร
11 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ใจ
12 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
13 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านมาง
14 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านร้อง
15 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านสาง
16 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงม่วน
17 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ยม
18 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหงส์หิน
19 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านโป่ง
20 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.จำป่าหวาย
21 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลจุน
22 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยลาน
23 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
24 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
25 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ศรีถ้อย
26 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่ลาว
27 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านปิน
28 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่นาเรีอ
29 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพะเยา
30 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่อิง
31 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.พระธาตุขิงแกง
32 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เชียงบาน
33 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เชียงแรง
34 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ทุ่งผาสุข
35 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สระ
36 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านต๋อม
37 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลป่าแฝก
38 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สันโค้ง
39 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.แม่สุก
40 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ดอกคำใต้
41 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าวังทอง
42 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หย่วน
43 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลดงเจน
44 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.อ่างทอง
45 การสืบค้นและจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเมืองพะเยาเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์
46 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ห้วยยางขาม
47 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
48 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่กา
49 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ออย
50 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บ้านตุ่น
51 การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซางอย่างยั่งยืน
52 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ภูซาง
53 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ดงเจน
54 สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.นาปรัง
55 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2553
56 การศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซางอย่างยั่งยืน
57 แหล่งการเรียนรู้ชุมชนรอบกว๊านพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
58 การจัดทำโปรแกรมการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและภูมิทัศน์วัฒนธรรม
59 แนวทางการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านร่องไฮ
60 การสำรวจความพึงพอใจองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลต่างๆ จำนวน 44 ที่
ปี พ.ศ. 2551
61 แหล่งการเรียนรู้ชุมชนรอบกว๊านพะเยา
62 Success factors of sustainable tourism development of Phayao Lake Rim Communities, Phayao Province, Upper Northern Thailand.
63 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบริเวณรอบกว๊านพะเยา
ปี พ.ศ. 2550
64 Appropriateness of Sustainable Tourism Development for the Capacity of Phayao Lake Rim Communities
65 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาการท่องเที่ยวทางน้ำชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน
66 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา การท่องเที่ยวทางน้ำชุมชนริมคลองเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
67 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมกว๊านพะเยา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
68 ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนริมกว๊านพะเยา : กรณีศึกษาชุมชนบ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
69 Increasing Potential of Kwan Phayao Community as Tourism Attraction
70 การพัฒนาการท่องเที่ยวและเรียนรู้บนพื้นฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านสันหนองเหนียว จังหวัดพะเยา
71 การพัฒนาการท่องเที่ยวและเรียนรู้บนพื้นฐานการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
72 ศักยภาพทรัพยากรการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนบ๎านวังหม๎อจังหวัดลำปาง