ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 11
3 อุทุมพร จามรมาน 8
4 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 7
5 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 6
6 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 5
7 พนารัตน์ แซ่ลิ้ม 5
8 สุลักษณ์ ศรีบุรี 4
9 สุวิมล ว่องวาณิช 4
10 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 4
11 สุกัญญา โฆวิไลกูล 4
12 เนตรนภา กาบมณี 4
13 ชุมพร ยงกิตติกุล 4
14 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 2
15 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 2
16 ธิดารัตน์ บุญนุช 2
17 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทุติยรัตน์ รื่นเริง 2
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
21 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 2
22 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 2
23 ศิริเดช สุชีวะ 2
24 วิสูตร โพธิ์เงิน 2
25 วราภรณ์ บวรศิริ 2
26 อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ 1
27 จุฑาทิพย์ ภารพบ, 2505 1
28 ศิริชัย กาญจวาสี 1
29 ชลัญจ์กร อาชวอำรุง 1
30 จุฑามาศ สนกนก 1
31 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, 2505- 1
32 อติพร ทองหล่อ, 2504- 1
33 อิศริยา ทองงาม 1
34 ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี 1
35 อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 1
36 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
37 นงณภัทร รุ่งเนย 1
38 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
39 ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ 1
40 มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล 1
41 พัชนี เดชประเสริฐ 1
42 มุกดา ลิบลับ 1
43 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
44 สายฝน เสกขุนทด 1
45 ประสงค์ เอี๊ยวเจริญ 1
46 ประสาน บริบูรณางกูร 1
47 พิบูลย์ ศรีสันติสุข 1
48 ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503- 1
49 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 1
50 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
51 ศิริอร สินธุ 1
52 อ้อมทิพย์ ขานฤทธี 1
53 วลัย พานิช 1
54 จามิกร รามอินทรา 1
55 สมชาย ทยานยง 1
56 แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ 1
57 อังคณา เรืองศิริปิยะกูล 1
58 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 1
59 สรชัย พิศาลบุตร 1
60 ธนพร แย้มสุดา 1
61 จิตรา มาตานุสรณ์ 1
62 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 1
63 เผ่า อนันจิ๋ว 1
64 ภิรดี ฤทธิเดช 1
65 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
66 พิชิต ฤทธิ์จรูญ 1
67 ดีนา อุดมกิจนุภาพ 1
68 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
69 นวลปรางค์ คุมภกันต์ 1
70 จรวยพร ธรณินทร์ 1
71 ประกอบ คุปรัตน์ 1
72 เที่ยง จารุมณี 1
73 ประกอบ ใจมั่น 1
74 นิชดา สารถวัลย์แพศย์ 1
75 คงคารัตน์ กิจจานนท์ 1
76 วิเชียร ทิพย์ชุมภู 1
77 จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ 1
78 พรรณี พีรพรรัตนา 1
79 จินตนา สายทองคำ 1
80 ไพเราะ ไตรติลานันท์ 1
81 โสภา ผ่องชัยกุล 1
82 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
83 โสภณ กาญจนะ 1
84 สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล 1
85 สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี 1
86 ยุพา วีระไวทยะ 1
87 กมล กล้าหาญ 1
88 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 1
89 เบญจพร จึงเกรียงไกร 1
90 วรพรรณ อภิชัย 1
91 ประไพ อุดมวรรณ 1
92 นฤมล จันทร์สุข 1
93 เพ็ญพิมล ลีโนทัย 1
94 ชฎาวัลย์ รุณเลิศ 1
95 จุฑารัตน์ จันทระเปารยะ 1
96 งามจิตร จารุพันธ์ 1
97 ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร 1
98 ชวลิต สีบำรุงสาสน์ 1
99 อำพล จินดาวัฒนะ 1
100 กนกรัตน์ พรประเสริฐ 1
101 กาญจนา อายุเกษม 1
102 อลงกต ยะไวทย์ 1
103 จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย 1
104 วิจิตร ศรีสอ้าน 1
105 พรเลิศ อ่วมพ่วง 1
106 ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ 1
107 ชูชาติ เชิงฉลาด 1
108 ประสพสันต์ อักษรมัต 1
109 วิภาดา สุริยศรีวรรณ 1
110 เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
111 ศุภรัก สุวรรณวัจน์ 1
112 วรรณวิมล ทิพย์ชุน 1
113 เจริญ งามชัด 1
114 สำเร็จ ประเสริฐสุข 1
115 อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์ 1
116 สุเมธ แย้มนุ่น 1
117 อรพิณ สิริสัมพันธ์ 1
118 เรณู ผลสวัสดิ์ 1
119 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
120 ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ 1
121 สุลักษณ์ ศรีบุรี, 1
122 ณรงค์ศักดิ์ มณีแสง 1
123 ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ 1
124 ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน 1
125 พะเยาว์ สุจริต 1
126 เฉลิม แสวงมิ้น 1
127 กาญจนา บุญรมย์ 1
128 วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ 1
129 เวสาลี ชาติสุทธิพันธุ์ 1
130 เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ 1
131 ศุนิสา ทดลา 1
132 ศุภวรรณ สอนหิรัญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 11
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 5
10 2547 3
11 2546 3
12 2545 6
13 2542 4
14 2541 2
15 2540 1
16 2539 6
17 2538 1
18 2537 6
19 2536 1
20 2535 4
21 2534 2
22 2533 1
23 2532 5
24 2531 3
25 2530 6
26 2528 5
27 2527 3
28 2526 1
29 2525 1
30 2524 2
31 2519 1
32 2517 2
33 2514 1
34 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล
2 รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา
3 การพัฒนาโลกเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
4 รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาระบบการเสริมพลังอำนาจการถ่ายโอนความรู้ในคณะแพทยศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความชาญฉลาด
6 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
8 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบันเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
9 การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคดุลยภาพ
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ IRPUS
11 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
12 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
13 การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
14 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
15 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
16 รูปแบบการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิตวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
17 การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการกำกับตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
19 การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
20 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
ปี พ.ศ. 2552
21 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
22 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับผู้นำท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
24 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
25 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [เอสเอ็มอี]
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย
27 การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
28 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนโยบาย การวิจัยทางการอุดมศึกษา
29 การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคนิคดุลยภาพเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพสำหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
31 การพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบผสานสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
32 การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
33 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
34 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นที่เน้นความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันการติดยาเสพติด กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2547
35 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
36 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
37 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2546
38 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
39 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
40 การพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
41 การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
42 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเองวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
43 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
44 กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
45 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนำตนเอง และการใฝ่รู้ของผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2542
47 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ในระดับปริญญาตรี
48 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยใช้พอร์ทโฟลิโอ
49 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ที่บูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
50 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2541
51 พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
52 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2540
53 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
54 การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
55 การนำเสนอแบบการใช้ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาพยาบาล
57 การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
58 การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
59 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาเชื่อมโยง ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
60 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
61 การศึกษาการจัดกิจกรรมดนตรีไทยในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
62 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นต่องานวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
63 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64 การศึกษาความต้องการผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตลาดแรงงานกรุงเทพมหานคร
65 การประเมินการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครู
66 แนวโน้มหลักสูตรและการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีวิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ปี พ.ศ. 2536
67 การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2535
68 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรนานาชาติ
69 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
70 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
71 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2534
72 การออกแบบจำลองของข้อมูลสำหรับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
73 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
74 แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2532
75 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสหวิทยาลัย
76 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทั่วไปสำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
77 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
78 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
79 ความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2531
80 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบ
81 แนวนโยบายในการผลิตบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา
82 การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2525-2529
ปี พ.ศ. 2530
83 การประเมินโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ของวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
84 พัฒนาการของบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
85 การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในวิทยาลัยครู
86 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
87 แนวโน้มของวิชาชีพเลขานุการ ในปีพุทธศักราช 2540
88 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2528
89 บทบาททางวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
90 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด สุโขทัยธรรมาธิราช
91 การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
92 สถานภาพของทุนอุดหนุนการศึกษาด้านการเกษตรของทบวงมหาวิทยาลัย
93 การวิเคราะห์การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน ฝึกหัดครูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
94 ปัญหาการออกกลางคันของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
95 การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
96 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาครูกลุ่มภาคกลาง เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
ปี พ.ศ. 2526
97 การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2525
98 การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์วิทยาลัยครูภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2524
99 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
100 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2519
101 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องกราฟ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2517
102 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"
103 การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่อง "ร้อยละ" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2514
104 การทดลองสอนวิชาไฟฟ้าของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6