ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 20
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 11
3 อุทุมพร จามรมาน 8
4 อรุณี หงษ์ศิริวัฒน์ 7
5 อภิภา ปรัชญพฤทธิ์ 6
6 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ 5
7 พนารัตน์ แซ่ลิ้ม 5
8 สุลักษณ์ ศรีบุรี 4
9 สุวิมล ว่องวาณิช 4
10 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 4
11 สุกัญญา โฆวิไลกูล 4
12 เนตรนภา กาบมณี 4
13 ชุมพร ยงกิตติกุล 4
14 ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ 2
15 สุชาดา บวรกิติวงศ์ 2
16 ธิดารัตน์ บุญนุช 2
17 สุชาติ ตันธนะเดชา 2
18 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 2
19 ทุติยรัตน์ รื่นเริง 2
20 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2
21 อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ 2
22 ทองอินทร์ วงศ์โสธร 2
23 ศิริเดช สุชีวะ 2
24 วิสูตร โพธิ์เงิน 2
25 วราภรณ์ บวรศิริ 2
26 ชลัญจ์กร อาชวอำรุง 1
27 วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์, 2505- 1
28 มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ 1
29 พิบูลย์ ศรีสันติสุข 1
30 ศิริชัย กาญจวาสี 1
31 ศิริอร สินธุ 1
32 จุฑามาศ สนกนก 1
33 นงณภัทร รุ่งเนย 1
34 อติพร ทองหล่อ, 2504- 1
35 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต 1
36 ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503- 1
37 จุฑาทิพย์ ภารพบ, 2505 1
38 อัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ 1
39 อรวรรณ ณรงค์สรศักดิ์ 1
40 ฐิติมาวดี เจริญรัชต์ 1
41 วิไลวรรณ ทองเจริญ 1
42 พิชิต ฤทธิ์จรูญ 1
43 ศุภวรรณ สอนหิรัญ 1
44 อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข 1
45 มุกดา ลิบลับ 1
46 มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล 1
47 ผ่องใส ศุภจรรยารักษ์ 1
48 ประสาน บริบูรณางกูร 1
49 ประสงค์ เอี๊ยวเจริญ 1
50 พัชนี เดชประเสริฐ 1
51 สุเมธ วัชระชัยสุรพล 1
52 วิเชียร ทิพย์ชุมภู 1
53 อังคณา เรืองศิริปิยะกูล 1
54 แสงอรุณ เชื้อวงษ์บุญ 1
55 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
56 อ้อมทิพย์ ขานฤทธี 1
57 นิชดา สารถวัลย์แพศย์ 1
58 สมชาย ทยานยง 1
59 วลัย พานิช 1
60 ภิรดี ฤทธิเดช 1
61 เผ่า อนันจิ๋ว 1
62 สรชัย พิศาลบุตร 1
63 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ 1
64 จามิกร รามอินทรา 1
65 คงคารัตน์ กิจจานนท์ 1
66 สำเร็จ ประเสริฐสุข 1
67 ประกอบ คุปรัตน์ 1
68 จรวยพร ธรณินทร์ 1
69 พรรณี พีรพรรัตนา 1
70 สายฝน เสกขุนทด 1
71 ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี 1
72 นวลปรางค์ คุมภกันต์ 1
73 ดีนา อุดมกิจนุภาพ 1
74 จันทกานต์ สุวรรณนานาภูติ 1
75 ประกอบ ใจมั่น 1
76 เที่ยง จารุมณี 1
77 เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร 1
78 อิศริยา ทองงาม 1
79 วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ 1
80 สุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล 1
81 โสภณ กาญจนะ 1
82 นฤมล จันทร์สุข 1
83 เพ็ญพิมล ลีโนทัย 1
84 กาญจนา อายุเกษม 1
85 วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ 1
86 ไพเราะ ไตรติลานันท์ 1
87 ประไพ อุดมวรรณ 1
88 วรพรรณ อภิชัย 1
89 ยุพา วีระไวทยะ 1
90 สุทัศนีย์ วิวัฒนปฐพี 1
91 โสภา ผ่องชัยกุล 1
92 อลงกต ยะไวทย์ 1
93 จิรสิทธิ์ เมฆวิชัย 1
94 ชวลิต สีบำรุงสาสน์ 1
95 ศันสนีย์ จันทร์สถิตย์พร 1
96 จิตรา มาตานุสรณ์ 1
97 ธนพร แย้มสุดา 1
98 สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ 1
99 งามจิตร จารุพันธ์ 1
100 ชฎาวัลย์ รุณเลิศ 1
101 วิจิตร ศรีสอ้าน 1
102 กนกรัตน์ พรประเสริฐ 1
103 อำพล จินดาวัฒนะ 1
104 จุฑารัตน์ จันทระเปารยะ 1
105 เบญจพร จึงเกรียงไกร 1
106 กมล กล้าหาญ 1
107 ศุภรัก สุวรรณวัจน์ 1
108 เพ็ญศรี ทิพย์สุวรรณกุล 1
109 จินตนา สายทองคำ 1
110 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 1
111 ปัทมาพร ชเลิศเพ็ชร์ 1
112 วิภาดา สุริยศรีวรรณ 1
113 ชูชาติ เชิงฉลาด 1
114 เรณู ผลสวัสดิ์ 1
115 อรพิณ สิริสัมพันธ์ 1
116 เจริญ งามชัด 1
117 วรรณวิมล ทิพย์ชุน 1
118 ประสพสันต์ อักษรมัต 1
119 เวสาลี ชาติสุทธิพันธุ์ 1
120 เสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์ 1
121 พะเยาว์ สุจริต 1
122 ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน 1
123 ธัญวิทย์ ศรีจันทร์ 1
124 พรเลิศ อ่วมพ่วง 1
125 สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ 1
126 ภาวินี ภูพิชญ์พงษ์ 1
127 สุลักษณ์ ศรีบุรี, 1
128 ศุนิสา ทดลา 1
129 กาญจนา บุญรมย์ 1
130 เฉลิม แสวงมิ้น 1
131 ณรงค์ศักดิ์ มณีแสง 1
132 สุเมธ แย้มนุ่น 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 11
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 5
10 2547 3
11 2546 3
12 2545 6
13 2542 4
14 2541 2
15 2540 1
16 2539 6
17 2538 1
18 2537 6
19 2536 1
20 2535 4
21 2534 2
22 2533 1
23 2532 5
24 2531 3
25 2530 6
26 2528 5
27 2527 3
28 2526 1
29 2525 1
30 2524 2
31 2519 1
32 2517 2
33 2514 1
34 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล
2 รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของกรรมการองค์กรนิสิตนักศึกษา
3 การพัฒนาโลกเสมือนเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ปี พ.ศ. 2556
4 รูปแบบและกลยุทธ์การพัฒนาการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของวิทยาลัยพยาบาล
ปี พ.ศ. 2555
5 การพัฒนาระบบการเสริมพลังอำนาจการถ่ายโอนความรู้ในคณะแพทยศาสตร์สู่การเป็นองค์กรแห่งความชาญฉลาด
6 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบัน เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
ปี พ.ศ. 2554
7 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสำหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
8 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสถาบันเพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของนักศึกษาพยาบาล ในวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก : การวิจัยพหุกรณีศึกษา
9 การพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานด้านการวิจัยสำหรับมหาวิทยาลัยวิจัย โดยประยุกต์ใช้เทคนิคดุลยภาพ
ปี พ.ศ. 2553
10 โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของชุดโครงการ IRPUS
11 การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิผลด้วยเทคนิคดุลยภาพของสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพเฉพาะสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์
12 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
13 การพัฒนารูปแบบการสร้างพลังอำนาจเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
14 การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพอาจารย์พยาบาล สังกัดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
15 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
16 รูปแบบการพัฒนาตนเองและการวางแผนชีวิตวิชาชีพสำหรับนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
17 การพัฒนารายวิชาสหศาสตร์ในหมวดศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างความตระหนักทางเพศวิถีของนักศึกษาปริญญาบัณฑิต
18 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการฝึกทางปัญญาจากต้นแบบเพื่อเสริมสร้างผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์และความสามารถในการกำกับตนเอง ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
19 การพัฒนารูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนทางการพยาบาลสำหรับวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
20 การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ศิลปะไทยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของนักศึกษาศิลปะ
ปี พ.ศ. 2552
21 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
22 การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2551
23 การพัฒนาหลักสูตรอบรมกลยุทธ์การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสำหรับผู้นำท้องถิ่นในภูมิเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
24 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)
25 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [เอสเอ็มอี]
ปี พ.ศ. 2550
26 การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัย
27 การพัฒนารูปแบบและกลไกสำหรับการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญาของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
28 การสังเคราะห์งานวิจัยทางการอุดมศึกษาเพื่อนำเสนอแนวทางเชิงนโยบาย การวิจัยทางการอุดมศึกษา
29 การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบริการเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบสาธารณะของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาบัณฑิต
ปี พ.ศ. 2549
30 การพัฒนาระบบการบริหารงานด้วยเทคนิคดุลยภาพเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพสำหรับวิทยาลัยพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
31 การพัฒนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบผสานสัมพันธ์ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
32 การพัฒนารูปแบบการจัดการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
33 การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถสูง ตามทฤษฎีพหุปัญญาของการ์ดเนอร์
34 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นที่เน้นความร่วมมือกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันการติดยาเสพติด กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปี พ.ศ. 2547
35 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแฝงอันมีผลต่อลักษณะทางวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
36 การพัฒนาระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบบ 360 องศา เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะวิชาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
37 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปี พ.ศ. 2546
38 รูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
39 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถาบันราชภัฏราชนครินทร์
40 การพัฒนารูปแบบและกลไกการจัดการศึกษาเชิงความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานเอกชนกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2545
41 การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
42 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบนำตนเองวิชาวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรรค์สร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์
43 การพัฒนากระบวนการการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสำหรับคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา
44 กรอบการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
45 การนำเสนอรูปแบบและโครงสร้างของการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แบบนำตนเอง และการใฝ่รู้ของผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2542
47 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงรุกทางการศึกษาพยาบาล ในระดับปริญญาตรี
48 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางพยาบาลศาสตร์ที่เน้นการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมโดยใช้พอร์ทโฟลิโอ
49 การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ที่บูรณาการจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ : รายงานผลการวิจัย
50 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อ การพัฒนาสมรรถภาพเชิงวิชาชีพของนิสิตนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2541
51 พัฒนาการของหลักสูตรและการเรียนการสอนวิชาการแกะสลักในหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษา
52 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านวิชาการสำหรับผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ปี พ.ศ. 2540
53 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับนิสิต นักศึกษาครู ในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
54 การศึกษาระบบการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา : รายงานการวิจัย
55 การนำเสนอแบบการใช้ห้องเรียนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาพยาบาล
57 การวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาทั่วไป ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
58 การศึกษาสภาพและปัญหาของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
59 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาเชื่อมโยง ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับทบวงมหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2538
60 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับคนยุคใหม่ : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2537
61 การศึกษาการจัดกิจกรรมดนตรีไทยในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
62 การวิเคราะห์ปัจจัยพหุระดับที่สัมพันธ์กับความมุ่งมั่นต่องานวิชาการ ของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
63 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64 การศึกษาความต้องการผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตลาดแรงงานกรุงเทพมหานคร
65 การประเมินการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัยครู
66 แนวโน้มหลักสูตรและการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรีวิชาเอกพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
ปี พ.ศ. 2536
67 การวิเคราะห์หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2535
68 ความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรนานาชาติ
69 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนักศึกษาด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
70 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทต่างๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
71 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี พ.ศ. 2534
72 การออกแบบจำลองของข้อมูลสำหรับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
73 การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลบุคลากรในมหาวิทยาลัย ศึกษาเฉพาะกรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2533
74 แนวทางการพัฒนาครูประจำการของกรมการฝึกหัดครู
ปี พ.ศ. 2532
75 แนวโน้มของหลักสูตรและการเรียนการสอน สำหรับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในสหวิทยาลัย
76 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการทั่วไปสำหรับบุคลากรประจำการ ของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์
77 ความคิดเห็นของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
78 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
79 ความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานครต่อวิชาชีพครู
ปี พ.ศ. 2531
80 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติการของโรงงานยาสูบ
81 แนวนโยบายในการผลิตบุคลากรของวิทยาลัยพลศึกษา
82 การติดตามผลบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2525-2529
ปี พ.ศ. 2530
83 การประเมินโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ของวิทยาลัยครูกลุ่มนครหลวง
84 พัฒนาการของบัณฑิตศึกษาในประเทศไทย
85 การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาวิชาเอกการประถมศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ในวิทยาลัยครู
86 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
87 แนวโน้มของวิชาชีพเลขานุการ ในปีพุทธศักราช 2540
88 การนำเสนอรูปแบบของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2528
89 บทบาททางวิชาการของอาจารย์พยาบาลที่สนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน
90 การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัยเปิด สุโขทัยธรรมาธิราช
91 การวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
92 สถานภาพของทุนอุดหนุนการศึกษาด้านการเกษตรของทบวงมหาวิทยาลัย
93 การวิเคราะห์การจัดประสบการณ์วิชาชีพครูของสถาบัน ฝึกหัดครูในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2527
94 ปัญหาการออกกลางคันของนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
95 การประเมินหลักสูตรกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
96 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาในวิทยาครูกลุ่มภาคกลาง เกี่ยวกับการประเมินการสอนของอาจารย์
ปี พ.ศ. 2526
97 การเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านความผูกพันต่อการสอน ระหว่างนักศึกษาฝึกสอน มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอาจารย์นิเทศก์ฝ่ายโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2525
98 การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์วิทยาลัยครูภาคกลาง
ปี พ.ศ. 2524
99 สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ในวิทยาลัยครูตามความคิดเห็นของ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา
100 พัฒนาการของหลักสูตรวิชาพื้นฐานทั่วไปของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2519
101 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่องกราฟ สำหรับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2517
102 การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง "การคูณและการหารเศษส่วน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5"
103 การสร้างบทเรียนโปรแกรมเรื่อง "ร้อยละ" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2514
104 การทดลองสอนวิชาไฟฟ้าของระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6