ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปณิดา กันถาด
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การเร่งระยะเวลาการให้ผลผลิตกล้วยหอมทองส่งออกให้ออกผลเร็วขึ้นในกรณี: การเตรียมต้นกล้าให้สมบูรณ์ในอายุที่แตกต่างกันก่อนการนำลงปลูกทดแทนการให้หน่อโดยตรง
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาการปลูกกล้วยหอมทองอินทรีย์เพื่อการส่งออกในระบบการปลูกระยะชิดร่วมกับการนับระยะเวลาในการไว้นับหน่อในกอเดียวกัน ณ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาใช้ในการปรับปรุงสภาพดินทรายใกล้ทะเลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
4 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาใช้ในการปรับปรุงสภาพดินทรายใกล้ทะเลมหาวิทยาลัย - ชุมพร
5 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ ในบ่อนากุ้งร้าง ในช่วงอายุปีที่ 3 - 4 ปี
ปี พ.ศ. 2555
6 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของปาล์มน้ำมันที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 6 สายพันธุ์ ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี (ปี 2555)
7 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด ปีที่ 2
ปี พ.ศ. 2554
8 เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี (ปี 2555)
9 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด ปีที่ 2 (ปี 2555)
10 ศึกษาการใช้แคลเซียมคาร์ไบต์(ปูนขาว)และไคโตซานร่วมกับการห่อผลในการลดการเกิดโรคปานแดงของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร
11 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร
12 การผลิตต้นกล้ากล้วยหอมทองปลอดโรคจากการผ่าหน่อ
13 การศึกษาอิทธิพลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองกล้าปาล์มน้ำมันและต้นยางพารา
14 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด
15 การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคปานแดงในกล้วยหอม ณ จังหวัดชุมพร
16 การศึกษาอิทธิพลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของกล้วยหอมทองกล้าปาล์มน้ำมันและต้นยางพารา
17 ศึกษาการใช้แคลเซียมคาร์ไบต์(ปูนขาว)และไคโตซานร่วมกับการห่อผลในการลดการเกิดโรคปานแดงของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร
18 การผลิตต้นกล้ากล้วยหอมทองปลอดโรคจากการผ่าหน่อ
19 การศึกษาการใช้ทลายเปล่าปาล์มน้ำมันที่ผ่านการนำไปทำเห็ดฟางแล้วมาเป็นปุ๋ยในสวนมังคุด
ปี พ.ศ. 2553
20 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
21 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2552
22 การศึกษาระบบการจัดการสวนและต้นทุนของการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร
23 การศึกษาระบบการจัดการสวนและต้นทุนของการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในเขตจังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2551
24 การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด
25 การศึกษาระบบการผลิตของมังคุด ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
26 การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด
27 การศึกษาระบบการผลิตของมังคุด ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ปี พ.ศ. 2550
28 การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli × Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น
29 การศึกษาจำนวนหน่อต่อเมล็ดของปาล์มน้ำมันพันธุ์ Deli ? Nigeria ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้น