ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปนัดดา เทพอัคศร 4
2 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 3
3 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 3
4 ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ 3
5 วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 3
6 นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 2
7 อารีรัตน์ สง่าแสง 2
8 นิตยา วัจนะภูมิ 2
9 พิไลลักษณ์ โอกาดะ 2
10 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
11 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
12 นงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล 2
13 นภัสวรรณ บุญสาธร 2
14 อุษาวดี ถาวระ 2
15 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
16 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2
17 สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ 2
18 วัฒนพงศ์ วุทธา 2
19 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
20 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
21 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
22 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
23 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
24 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
25 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
26 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
27 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
28 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
29 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
30 ภาสกร อัครเสวี 2
31 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
32 Wiwat Rojchanapitayakorn 1
33 นิรชรา อัศวธีรากุล 1
34 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
35 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 1
36 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
37 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
38 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
39 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
40 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
41 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
42 Pathom Sawanpanyalert 1
43 นิมิต ทิพย์บุญ 1
44 เดชา แปงใจ 1
45 ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ 1
46 ศุภลักษณ์ ยะแสง 1
47 นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 1
48 ไม่มีข้อมูล 1
49 สุมลรัตน์ ปานทอง 1
50 ประไพพิศ พุ่มทอง 1
51 สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 1
52 เจ๊ะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ 1
53 อภิวัฏ ธวัชสิน 1
54 กวีวรรณ มงคงศิริ 1
55 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 1
56 สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 1
57 สมจิตร์ เนียมสกุล 1
58 ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 1
59 วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 1
60 สุภัชฌา พูนศรัทธา 1
61 ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 1
62 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ 1
63 มาลี บรรจบ 1
64 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 1
65 ธิดารัตน์ บุญรอด 1
66 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
67 เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 1
68 ศรัณยา ธาราแสวง 1
69 เดชมนตรี วจีสุนทร 1
70 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ 1
71 มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 1
72 กรัณย์ สุทธิวราคม 1
73 อภิชัย ประชาสุภาพ 1
74 อารี ทัตติยพงศ์ 1
75 สุรภี อนันตปรีชา 1
76 ไพริน ทองคุ้ม 1
77 ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน 1
78 นันทวรรณ เมฆา 1
79 สรายุทธ สรรพสุ 1
80 โชติกา บุญหลง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2539 1
4 543 21