ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ปนัดดา เทพอัคศร 4
2 นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา 3
3 สุรางค์ เดชศิริเลิศ 3
4 ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ 3
5 วิมล เพชรกาญจนาพงศ์ 3
6 ธีรศักดิ์ ชักนำ 2
7 รุ่งเรือง กิจผาติ 2
8 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 2
9 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 2
10 วิษณุ ธรรมลิขิตกุล 2
11 คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ 2
12 โสภณ เอี่ยมศิริถาวร 2
13 นาฏพธู สงวนวงศ์ 2
14 วันทนา ปวีณกิตติพร 2
15 นภัสวรรณ บุญสาธร 2
16 ภาสกร อัครเสวี 2
17 บุญชัย สมบูรณ์สุข 2
18 นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ 2
19 นิตยา วัจนะภูมิ 2
20 นงลักษณ์ สายประดิษฐ์ 2
21 วรรณิกา วงศ์ไกรศรีทอง 2
22 อุษาวดี ถาวระ 2
23 เสาวพักตร์ อิ้นจ้อย 2
24 อารีรัตน์ สง่าแสง 2
25 สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ 2
26 พิไลลักษณ์ โอกาดะ 2
27 วัฒนพงศ์ วุทธา 2
28 สุรัคเมธ มหาศิริมงคล 2
29 นงลักษณ์ พุทธิรักษ์กุล 2
30 สุขใจ ผลอำไพสถิตย์ 2
31 ไพริน ทองคุ้ม 1
32 นันทวรรณ เมฆา 1
33 สรายุทธ สรรพสุ 1
34 เดชมนตรี วจีสุนทร 1
35 ณัฎฐีวรรณ ปุ่นวัน 1
36 ณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ 1
37 สุรภี อนันตปรีชา 1
38 สมจิตร์ เนียมสกุล 1
39 วารุณี จิรวัฒนาพงศ์ 1
40 สดุดี รัตนจรัสโรจน์ 1
41 สุภัชฌา พูนศรัทธา 1
42 ศรัณยา ธาราแสวง 1
43 โชติกา บุญหลง 1
44 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1
45 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1
46 กระทรวงสาธารณสุข. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1
47 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค 1
48 ดวงเพ็ญ ปัทมดิลก 1
49 กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์ 1
50 ไม่มีข้อมูล 1
51 อัจฉรียา อนุกูลพิพัฒน์ 1
52 มาลินี จิตตกานต์พิชย์ 1
53 กรัณย์ สุทธิวราคม 1
54 อภิชัย ประชาสุภาพ 1
55 อารี ทัตติยพงศ์ 1
56 เจ๊ะนูรียะห์ มงคลประเสริฐ 1
57 เบญจวรรณ เพชรสุขศิริ 1
58 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
59 สุกัญญา วัฒนาโภคยกิจ 1
60 อภิวัฏ ธวัชสิน 1
61 กวีวรรณ มงคงศิริ 1
62 นิรชรา อัศวธีรากุล 1
63 Wiwat Rojchanapitayakorn 1
64 Pathom Sawanpanyalert 1
65 สำนักงานโครงการวิจัยเพื่อการผสมผสานงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในระดับจังหวัด 1
66 ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย 1
67 วิวัฒน์ โรจนพิทยากร 1
68 นิมิต ทิพย์บุญ 1
69 ประไพพิศ พุ่มทอง 1
70 ธิดารัตน์ บุญรอด 1
71 ประไพ วงศ์สินคงมั่น 1
72 เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว 1
73 มาลี บรรจบ 1
74 ทรงพล ชีวะพัฒน์ 1
75 นฤมล มงคลชัยภักดิ์ 1
76 สุมลรัตน์ ปานทอง 1
77 ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ 1
78 เดชา แปงใจ 1
79 ศุภลักษณ์ ยะแสง 1
80 ปัทมาวดี เสตะกัณณะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2551 1
3 2539 1
4 543 21