ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฐมา จาตกานนท์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปฐมา จาตะกานนท์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กล้าณรงค์ ศรีรอต 17
2 เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 13
3 สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์ 10
4 สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 6
5 รัตนา ตันฑเทอดธรรม 5
6 พิลาณี ไวถนอมสัตย์ 4
7 สุธีรา วิทยากาญจน์ 3
8 วุฒินันท์ คงทัด 3
9 วารุณี ธนะแพสย์ 3
10 เอ็จ สโรบล 3
11 มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ 2
12 อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ 2
13 สรรเสริญ เลาหสถิตย์ 2
14 ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร 2
15 กุลฤดี แสงสีทอง 2
16 นส.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ 2
17 ชัยพร สามพุ่มพวง 2
18 Klanarong Sriroth 2
19 Pathama Chatakanonda 2
20 Kuakoon Piyachomkwan 2
21 ดร.กุลฤดี แสงสีทอง 2
22 ปิติพร ฤทธิเรืองเดช 2
23 ดร.สุนีย์ โชตินีรนาท 2
24 สาริมา สุนทรารชุน 1
25 เทพา ผุดผ่อง 1
26 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
27 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
28 ยุทธนา บรรจง 1
29 วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต 1
30 นายมีชัย ลัดดี 1
31 สุดเขตต์ นาคะเสถียร 1
32 นายสิทธิโชค วัลลภาทิตย์ 1
33 นายถาวร ปั้นตระกูล 1
34 สมพร อิศวิลานนท์ 1
35 วิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์ 1
36 สมบัติ ขอทวีวัฒนา 1
37 ณัฐภรณ์ สุทธิวิจิตรภักดี 1
38 นายจักรพล สุนทรวราภาส 1
39 ศุมาพร เกษมสำราญ 1
40 Rungtiwa Wunsuksri 1
41 ดร.กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ 1
42 ประภัสสร รักถาวร 1
43 อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ 1
44 ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ 1
45 ดร. กุลฤดี แสงสีทอง 1
46 Pathama Chatakanonda 1
47 Eric Bertoft 1
48 นส.สุนีย์ โชตินีรนาท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 7
2 2555 3
3 2553 2
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 1
9 543 26
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาการผลิตและสมบัติของไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ในงานด้านเภสัชกรรม
2 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลังด้วยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี
3 การพัฒนาแผ่นปิดแผลด้านเชื้อจุลินทรีย์จากไฮโดรเจลของแป้งมันสำปะหลังผสมสารสกัดจากสมุนไพร
4 การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสาปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนาส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
5 การวิเคราะห์คุณภาพแป้งมันสำปะหลังแบบรวดเร็วและไม่ทำลายตัวอย่างโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโกปีิิอินฟราเรดย่านใกล้
6 การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ
7 การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจลจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างๆ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนาการผลิตไฮโดรเจลจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่างๆ
9 การพัฒนาความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับสถาบันวิจัยพันธมิตร
10 การพัฒนาเส้นใยนาโนที่ย่อยสลายได้จากพอลิเมอร์ผสมของพอลิแล็กติกแอซิดและแป้งด้วยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2553
11 การใช้ประโยชน์กาบมะพร้าวและทะลายปาล์มน้ำมัน เพื่ออุตสาหกรรมเส้นใยและพลังงานทดแทน
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักจากมันเส้นโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักในขั้นตอนเดียวกันระดับชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
13 การวิจัยการลดพลังงานในการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบประเภทแป้งโดยใช้กระบวนการแบบขั้นตอนเดียวที่ไม่ใช้ความร้อน
ปี พ.ศ. 2551
14 การพัฒนากระบวนการลดสารพิษในกากเมล็ดสบู่ดำจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม
15 Internal unit chain composition in amylopectins
16 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
17 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเอทานอลจากวัตถุดิบทางการเกษตรของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2548
18 การเกิดเจลาติไนเซชั่น รีโทรเกรเดชั่นและอุณหภูมิในการเปลี่ยนสถานะของแป้งมันสำปะหลังในสภาวะที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์และน้ำตาลซูโครส
ปี พ.ศ. 2547
19 Grain Quality Index for Evaluating the Textural Properties of Cooked Rice