ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่สามารถละลายฟอสเฟตได้ภายใต้การผลิตลำไยอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการธาตุอาหารลำไยอินทรีย์
3 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตลำไยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2554
4 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตลำไยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
6 การพัฒนาคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
7 ภูมิปัญญากับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ที่ดิน ป่า กรณีศึกษา ภูมิปัญญา 37 ประการของชาวปกาเกอะญอ บ้านแม่ขะปู ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
8 กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่า บ้านป่าคาสุขใจ ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
9 อิทธิพลของอัตราปุ๋ยโพแทสเซียมและปุ๋ยแมกนีเซียม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาคำแนะนำปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
11 การพัฒนาคำแนะนำปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลการวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
12 การพัฒนาวิธีการและการประเมินผล วิธีการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน โดยหลักการของ MnO4- Oxidizable Carbon Fraction เพื่อใช้เป็นดัชนีประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทย
13 กระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในบ้านสันป่าข่า ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
14 การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชายเลนขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ปี พ.ศ. 2551
15 การพัฒนาชุดทดสอบธาตุอาหารพืชในดิน
16 การพัฒนาชุดทดสอบธาตุอาหารพืชในดิน
17 การจัดการธาตุอาหารในระบบการปลูกพืชในนาข้าวที่มีมันฝรั่งเป็นพืชหลัก
18 ความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดเชียงราย
19 อิทธิพลของอัตราปุ๋ยแมกนีเซียม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตมันฝรั่งพันธุ์แอตแลนติก
20 ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนอัมพวาที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม
ปี พ.ศ. 2550
21 การจัดการธาตุอาหารในระบบการปลูกพืชในนาข้าวที่มีมันฝรั่งเป็นพืชหลัก (ปี 2550)
22 การจัดการธาตุอาหารในระบบการปลูกพืชในนาข้าวที่มีมันฝรั่งเป็นพืชหลัก (ปี 2551)
23 การจัดการธาตุอาหารในระบบการปลูกพืชในนาข้าวที่มีมันฝรั่งเป็นพืชหลัก
ปี พ.ศ. 2542
24 การทดสอบความเป็นไปได้ในการทำนาขั้นบันไดโดยการรวมน้ำในเขตภูเขา : รายงานโครงการวิจัย
ปี พ.ศ. 2541
25 ผลของความเป็นกรด-ด่าง ของดินที่มีต่อปริมาณธาตุอาหารในใบการเจริญเติบโตและผลผลิตของลำไย
26 ผลของความเป็นกรด-ด่าง ของดินที่มีต่อปริมาณธาตุอาหารในใบการเจริญเติบโตและผลผลิตของลำไย
ปี พ.ศ. 2535
27 การประเมินประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลือง พันธุ์ต่าง ๆ โดยเชื้อไรโซเบียมที่มีอยู่เดิมในดิน ในพื้นที่ ของเกษตรกร
28 การประเมินประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ โดยเชื้อไรโซเบียมที่มีอยู่เดิมในดินในพื้นที่เกษตรกร / ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
29 การประเมินประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ โดยเชื้อไรโซเบียมที่มีอยู่เดิมในดินในพื้นเกษตรกร