ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุหรัน พันธุ์สวรรค์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- บุหรัน พันธ์สวรรค์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 10
2 บุญฤทธิ์ สินค้างาม 6
3 วรากร ปิ่นขันธยงค์ 3
4 ไมตรี สุทธจิตต์ 3
5 แหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 2
6 สุพักตร์ พ่วงบางโพ 2
7 แหล่งทุนจากงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 2
8 สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา 1
9 อนุพันธ์ กงบังเกิด 1
10 เสวียน เปรมประสิทธิ์ 1
11 กิตติ สัจจาวัฒนา 1
12 ปราณี นางงาม 1
13 สันธิวัฒน์ พิทักษ์ผล 1
14 นิรมล รังสยาธร 1
15 วาสนา ณ ฝั้น 1
16 งบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
17 นิติ เอี่ยมชื่น 1
18 เด่น เครือสาร 1
19 ดวงพร เปรมจิตร 1
20 สุภกร พงศบางโพธิ์ 1
21 แหล่งทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร) 1
22 ดำ แหล่งทุนจากงบประมาณของมูลนิธิโครงการหลวง (จังหวัดเชียงใหม่) 1
23 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร) 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2554 1
3 2552 2
4 2550 1
5 2549 6
6 2548 5
7 2547 1
8 2546 1
9 2545 1
10 2542 1
11 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Determination of gallic acid and rutin in extracts Cassia alata and Andrographis paniculata
2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ: กรณีศึกษาเทศบาลตาบลแม่กา อา เภอเมือง จังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2554
3 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปีที่ 3
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้สารธรรมชาติเพื่อป้องกันกำจัดไร และแมลงศัตรูเห็ด
5 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ ในการควบคุมโรคเหี่ยวและเพิ่มผลผลิตของขิง
ปี พ.ศ. 2550
6 Antioxidant capacity of Pueraria mirifica, Stevia rebaudiana Bertoni, Curcuma longa Linn., Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees. and Cassia alata Linn. for the Development of Dietary Supplement
ปี พ.ศ. 2549
7 การศึกษาแนวทางในการยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดเผาะเพื่อการแปรรูป
8 Antioxidant capacity of Lavandula angustifolia, Mentha peperita, Melissa Officinalis, Origanum valgare and Oreganum Majorana.
9 The study of antioxidant capacity of 100% packaged fruit juices
10 Antioxidant capacity of Mucana macrocapa
11 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือขาว หญ้าหวาน ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และชุมเห็ดเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
12 การสำรวจโรคพริกและการใช้สารสกัดจากสมุนไพรในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรกโนส
ปี พ.ศ. 2548
13 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือขาว หญ้าหวาน ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และชุมเห็ดเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
14 การแปรรูปเห็ดเผาะเพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
15 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่ทำให้กวาวเครือดำมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
16 องค์ประกอบทางเคมีของผักพื้นบ้านที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันในการพัฒนาเพื่อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
17 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือขาว หญ้าหวาน ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร และชุมเห็ดเทศ เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2547
18 การตรวจหาฤทธิ์และสมบัติทางชีวเคมีของสารต่อต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพรบางชนิดในพื้นที่โครงการหลวง
ปี พ.ศ. 2546
19 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของกวาวเครือดำ
ปี พ.ศ. 2545
20 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้ 100 % บรรจุกล่อง
ปี พ.ศ. 2542
21 Acetic Acid Production by Anaerobic Thermophillic Clostridium thermoaceticum ATCC39073
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ และการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ