ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุรฉัตร ฉัตรวีระ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 2
3 2552 2
4 2550 2
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 2
8 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนา Reactive Powder Concrete
ปี พ.ศ. 2554
2 ผลของสารผสมเพิ่มชนิดลดน้ำจำนวนมาก (Type F) ต่อคุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์
3 การศึกษาปริมาณหินปูนในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไลม์สโตนที่เหมาะสมสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐาน EN 197-1
ปี พ.ศ. 2552
4 การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต
5 อิทธิพลของเถ้าแกลบดำบดในมอร์ต้าซีเมนต์ต่อการกัดกร่อนของซัลเฟตและคลอไรด์
ปี พ.ศ. 2550
6 โครงการการพัฒนา Reactive Powder Concrete
7 ผลกระทบของน้ำสลัดจ์จากโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จที่มีต่อคอนกรีตผสมสารผสมเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2549
8 การพัฒนา Reactive Powder Concrete
ปี พ.ศ. 2548
9 การนำน้ำสลัดจ์จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ผสมคอนกรีต
10 การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต
11 ผลกระทบของน้ำสลัดจ์จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีต่อคอนกรีตผสมสารผสมเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2547
12 การนำน้ำสลัดจ์จากโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จมาใช้ผสมคอนกรีต
13 การนำทรายทิ้งจากโรงงานผลิตเครื่องยนต์มาใช้เป็นส่วนประกอบของคอนกรีต