ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเหลือ ศรีมุงคุณ
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
2 วรกร สิทธิพงษ์ 3
3 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
4 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
5 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
6 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
7 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
8 อรพิน หนูทอง 3
9 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
10 บุญณิศา ฆังคมณี 3
11 ประภาส แยบยน 3
12 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
13 วัชรี ศรีรักษา 3
14 กลวัชร ทิมินกุล 3
15 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
16 สมฤทัย ตันเจริญ 3
17 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 3
18 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
19 วัลลีย์ อมรพล 3
20 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 3
21 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
22 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
23 รมิดา ขันตรีกรม 3
24 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
25 จันทรา บดีศร 3
26 นิลุบล ทวีกุล 3
27 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
28 พุฒนา รุ่งระวี 3
29 อุดม วงศ์ชนะภัย 3
30 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
31 สุรกิตติ ศรีกุล 3
32 พัชราพร หนูวิสัย 3
33 กาญจนา ทองนะ 3
34 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
35 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
36 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
37 อนันต์ ทองภู 3
38 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
39 วสันต์ วรรณจักร์ 3
40 วุฒิพล จันสระคู 3
41 วิทูร อมรพล 3
42 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
43 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
44 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 3
45 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
46 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
47 ไกรศร ตาวงศ์ 3
48 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
49 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
50 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
51 เวียง อากรชี 3
52 อรุณี ใจเถิง 3
53 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
54 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
55 อาพร คงอิสโร 3
56 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
57 สุภำพร สุขโต 2
58 มำลัย กล่อมแก้ว 2
59 ดำวรุ่ง คงเทียน 2
60 จงรักษ์ จำรุเนตร 2
61 กอบเกียรติ ไพศำลเจริญ1 2
62 เมธำพร พุฒขำว 2
63 กัญญรัตน์ จำปำทอง 2
64 ศุภกำญจน์ ล้วนมณี 2
65 อภิชำต เมืองซอง 2
66 ศรีสุดำ ทิพยรักษ์ 2
67 นรีลักษณ์ วรรณสำย 2
68 สุรสิทธิ์ อรรถจำรุสิทธิ์ 2
69 พัชรินทร์ นำมวง์ 2
70 เหรียญทอง พำนสำยตำ 2
71 เชำวนำถ พฤทธิเทพ 2
72 วนิดำ โนบรรเทำ 2
73 สมชำย บุญประดับ 2
74 ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม 2
75 เสำวรี บำรุง 2
76 อนุศำสตร์ สุ่มมำตร 2
77 รัชดำ ปรัชเจริญวนิชยุ์ 2
78 จงรักษ์ จารุเนตร 1
79 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 1
80 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
81 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
82 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
83 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 1
84 วารีย์ ทองมี 1
85 เสาวรี บำรุง 1
86 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
87 สุภาพร สุขโต 1
88 ดาวรุ่ง คงเทียน 1
89 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
90 เหรียญทอง พานสายตา 1
91 มาลัย กล่อมแก้ว 1
92 พัชรินทร์ นามวง์ 1
93 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
94 วนิดา โนบรรเทา 1
95 สมควร คล้องช้าง 1
96 เมธาพร พุฒขาว 1
97 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
98 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
99 สมชาย บุญประดับ 1
100 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 1
101 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
102 สมคิด ดำน้อย 1
103 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2544 1
4 543 4