ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี พ.ศ. 2553
2 การบริหารและการฟื้นฟูข้อเข่าแบบไอโซลิเนติก โดยการมอนิเตอร์ด้วยสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ สำหรับผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2552
3 ระบบเฝ้าติดตามสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับผู้สูงอายุ
4 การตรวจจ้างการล้มในผู้สูงอายุ
5 การเพิ่มประสิทธิภาพของแอฟฟินิตี้ ไบโอเซนเซอร์ แบบไม้ตัดฉลากโดยใช้วัสดุนาโน
ปี พ.ศ. 2551
6 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2550
7 การพัฒนาเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดระดับน้ำในคลองเปิดเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
ปี พ.ศ. 2549
8 การศึกษาการวัดคุณภาพน้ำด้วยวิธีการเชิงแสง
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนาเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์ในใบเพื่อใช้ประเมินธาตุอาหารของใบไม้ผลเศรษฐกิจในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2545
10 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดภาวะกรดด่างในหลอดอาหาร ปีที2