ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Musa, Busro
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Magnetic resonance measurement of total intracranial volume among malay population: accuracy of alternative measurement methods
ปี พ.ศ. 2553
2 ปัญหาเกี่ยวกับการฟ้องคดีปกครองระหว่างหน่วยงานทางปกครอง
3 มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
4 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของฝ่ายนิติบัญญัติ
ปี พ.ศ. 2552
5 การให้สิทธิบุคคลในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212
6 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2548
7 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (full report) เรื่องผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2546
8 ระบบศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ โดยเปรียบเทียบกับระบบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส และเยอรมนี
ปี พ.ศ. 2545
9 รายงานผลการศึกษาวิจัยเรื่องการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ปี พ.ศ. 2541
10 รายงานการวิจัยเรื่อง งบพัฒนาจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร