ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญร่วม คิดค้า
หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
และรู้จักในชื่อของ
- บุญร่วม, คิดค้า
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 6
2 2554 1
3 2553 1
4 2552 5
5 2551 2
6 2548 2
7 2547 2
8 2542 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 คุณสมบัติของดินและธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อสิริกิตติ์
2 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิสูงและสภาวะแล้งต่อรูปแบบการแสดงออกของกลุ่มยีน Heat shock protein และการให้ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตจังหวัดพะเยา
3 การศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างมวลชีวภาพของหญ้าแฝกหอม(Vetiveria zizanioides L.) กับชุดดินที่พบในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา
4 ศักยภาพทางอัลลีโลพาธิกของพืชท้องถิ่นต่อการกำจัดผักตบชวาในกว๊านพะเยา
5 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในมหาวิทยาลัยพะเยา กรณีปลูกพันธุ์รับประทานผลสด กับพันธุ์รับประทานผลสดและสกัดน้ำมัน
6 ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้
ปี พ.ศ. 2554
7 การใช้เมทิลจัสโมเนตเพิ่มสารแอนโทไซยานินและคุณค่าทางโภชนาการของผักสลัดเรดโอ๊ตที่ปลูกในระบบไฮโดรไพนิกส์
ปี พ.ศ. 2553
8 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์ด้วยคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ปี พ.ศ. 2552
9 Antioxidant properties of puerarin and genistein from White Kwao Krua induced by elicitors and their antihyperglycemic effect on rats
10 คลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง เพิ่มศักยภาพการผลิตผักอินทรีย์ด้วยคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชน
11 การชักนำฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสาร genistein ในถั่วเหลืองฝักสด
12 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกโอลีฟในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา
13 ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาวและฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท
ปี พ.ศ. 2551
14 Irrigation, spacing, and shading on leaf and root growth and the accumulation of 3,7,3’-trihydroxy-4’-methoxy flavones and stigmasterol in tuberous roots of Red Kwao Krua. Suranaree J.
15 ผลของสารชักนำต่อผลผลิตและปริมาณไอโซฟลาโวนอยด์ของหัวกวาวเครือขาว [pueraria candollei grah. var. mirifica (airy shaw et suvatabandhu) niyomdham] และฤทธิ์ของสารในการลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรท (rattus norvegicus)
ปี พ.ศ. 2548
16 การศึกษามลภาวะทางดินและทางน้ำอันเนื่องจากของเสียและอุตสาหกรรมการผลิตผ้าไหม
17 รายงานวัจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูก
ปี พ.ศ. 2547
18 อิทธิพลของสภาพแวดล้อมและการเขตกรรมต่อการเจริญเติบโตและการสะสมสารเคมีในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง
19 อิทธิพลของสภาพแวดล้อม และการเขตกรรม ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมสารเคมีในรากสะสมอาหารของกวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.)
ปี พ.ศ. 2542
20 การใช้ประโยชน์จากแร่ที่มีอยู่ในประเทศเพื่อปรับปรุงดินสำหรับการ เพาะปลูก
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
21 ผลของสารเมทิลจัสโมเนตต่อคุณค่าทางโภชนาการและอายุการเก็บรักษาของผักกาดหอมใบแดง
22 ผลผลิตและสารแอนโทโซยานินในผักกาดหอมใบแดงที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรดพนิก
23 ผลของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทรงต้นต่อปริมาณและคุณภาพของผลลำใย
24 ศักยภาพทางอัลลีลาพาธิกของพืชท้องถิ่นต่อการกำจัดผักตบชวาในกว๊านพะเยา
25 เพิ่มศักยภาพการผลิตผักและสมุนไพรอินทรีย์ด้วยคลินิกเทคโนโลยีสู่ชุมชนปีที่สอง: ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
26 ผลของไอโอเดตและไอโอไดด์ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไอโอดีนในผักคะน้าและผักกาดฮ่องเต้ที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์