ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 Pornpimol Muanjai 1
11 ไววิทย์ พุทธารี 1
12 Varunee Padmasankh 1
13 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
14 Rajalida Lipikorn 1
15 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
16 เอกชัย อดุลยธรรม 1
17 Walaisiri Muangsiri 1
18 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
19 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
20 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
21 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
22 มนฤดี สุขมา 1
23 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
24 Thada Jirajaras 1
25 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
26 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
27 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
28 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
29 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
30 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
31 Thanathon Sesuk 1
32 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
33 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
34 กระมล ทองธรรมชาติ 1
35 Pantharee Boonsatorn 1
36 สมชัย วัฒนการุณ 1
37 ศุกันยา ห้วยผัด 1
38 สุวดี ยาป่าคาย 1
39 Suchin Arunsawatwong 1
40 กมลชนก ยวดยง 1
41 อวย เกตุสิงห์ 1
42 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
43 วาสนา เสียงดัง 1
44 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
45 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
46 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
47 ประธาน ดาบเพชร 1
48 สุวิชา ทองสิมา 1
49 วิไล ชินธเนศ 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
51 อุทัย บุญประเสริฐ 1
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
53 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
55 คัคนางค์ มณีศรี 1
56 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
57 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
58 Somying Tumwasorn 1
59 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
60 Chalermpol Leevailoj 1
61 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
62 Boonchai Sangpetngam 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
65 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
66 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
67 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
69 สำเริง แย้มโสภี 1
70 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
71 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
72 วัลลภ แย้มเหมือน 1
73 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
74 สายฝน ควรผดุง 1
75 สิริพร สิวราวุฒิ 1
76 สมพร พรมดี 1
77 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
78 ธวัชชัย สันติสุข 1
79 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
81 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
83 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
85 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 Chariya Uiyyasathian 1
89 Vimolmas Lipipun 1
90 บรรจง คณะวรรณ 1
91 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
92 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
93 Garnpimol C. Ritthidej 1
94 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
95 Sumphan Wongseripipatana 1
96 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
97 Ampa Luiengpirom 1
98 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
99 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
100 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
101 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
102 ละอองทิพย์ เหมะ 1
103 Kitpramuk Tantayaporn 1
104 Naiyana Chaiyabutr 1
105 Sompol Sanguanrungsirikul 1
106 Puttipongse Varavudhi 1
107 Kittisak Likhitwitayawuid 1
108 Supa Chantharasakul 1
109 ศิริชัย ศิริกายะ 1
110 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
111 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
112 Vanida Chantarateptawan 1
113 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
114 Srilert Chotpantarat 1
115 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
116 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
117 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
118 กาญจนา แก้วเทพ 1
119 วัฒนชัย สมิทธากร 1
120 Panee Boonthavi 1
121 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
122 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
123 Wilai Anomasiri 1
124 Jaitip Paiboon 1
125 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
126 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
127 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
128 วิมล เหมะจันทร 1
129 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
130 Chayaporn Supachartwong 1
131 สิทธิพร แอกทอง 1
132 Jittima Chatchawansaisin 1
133 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
134 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
135 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
136 Chonticha Srisawang 1
137 Anawatch Mitpratan 1
138 Kasidit Nootong 1
139 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
140 Acom Sornsute 1
141 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
142 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
143 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
144 Waraporn Siriterm 1
145 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
146 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
147 Phanphen Wattanaarsakit 1
148 วินัย งามแสง 1
149 Chakkaphan Sutthirat 1
150 ประคอง ชอบเสียง 1
151 ๋Janes, Gavin W. 1
152 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
153 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
154 สุมา เมืองใย 1
155 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
156 พรรณี กาญจนพลู 1
157 ชอุ่ม มลิลา 1
158 รุ่งราวี ทองกันยา 1
159 กำจัด มงคลกุล 1
160 นภสร โกวรรธนะกุล 1
161 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
162 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
163 สุมิตรา พูลทอง 1
164 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
165 Yeshey Penjor 1
166 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม