ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 มนฤดี สุขมา 1
11 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
12 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
13 วาสนา เสียงดัง 1
14 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
15 สายฝน ควรผดุง 1
16 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
17 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
18 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
19 สำเริง แย้มโสภี 1
20 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
21 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
22 ธวัชชัย สันติสุข 1
23 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
24 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
25 สมพร พรมดี 1
26 สุวิชา ทองสิมา 1
27 วัลลภ แย้มเหมือน 1
28 สิริพร สิวราวุฒิ 1
29 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
30 ประธาน ดาบเพชร 1
31 Thada Jirajaras 1
32 Rajalida Lipikorn 1
33 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
34 อวย เกตุสิงห์ 1
35 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
36 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
37 กมลชนก ยวดยง 1
38 เอกชัย อดุลยธรรม 1
39 Walaisiri Muangsiri 1
40 ไววิทย์ พุทธารี 1
41 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
42 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
43 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
44 Pornpimol Muanjai 1
45 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
46 Varunee Padmasankh 1
47 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
48 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
49 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
52 Chalermpol Leevailoj 1
53 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
54 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
55 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
56 Boonchai Sangpetngam 1
57 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
58 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
59 กาญจนา แก้วเทพ 1
60 Jaitip Paiboon 1
61 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
62 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
63 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
64 Vanida Chantarateptawan 1
65 ศิริชัย ศิริกายะ 1
66 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
67 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
69 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
70 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
71 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
72 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
73 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
75 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
78 คัคนางค์ มณีศรี 1
79 อุทัย บุญประเสริฐ 1
80 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
81 Somying Tumwasorn 1
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
83 วิไล ชินธเนศ 1
84 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
85 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
86 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
87 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
88 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
89 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
93 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
94 Puttipongse Varavudhi 1
95 Kitpramuk Tantayaporn 1
96 ละอองทิพย์ เหมะ 1
97 สุมา เมืองใย 1
98 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
99 ๋Janes, Gavin W. 1
100 ชอุ่ม มลิลา 1
101 รุ่งราวี ทองกันยา 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 Chakkaphan Sutthirat 1
104 พรรณี กาญจนพลู 1
105 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
106 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
107 Sompol Sanguanrungsirikul 1
108 Naiyana Chaiyabutr 1
109 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
110 Supa Chantharasakul 1
111 Kittisak Likhitwitayawuid 1
112 Panee Boonthavi 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
115 Wilai Anomasiri 1
116 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
117 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
118 Sumphan Wongseripipatana 1
119 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
120 Ampa Luiengpirom 1
121 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
122 บรรจง คณะวรรณ 1
123 Vimolmas Lipipun 1
124 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
125 Garnpimol C. Ritthidej 1
126 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
127 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
128 Yeshey Penjor 1
129 Acom Sornsute 1
130 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
131 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
132 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
133 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
134 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
135 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
136 Chariya Uiyyasathian 1
137 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
138 Pantharee Boonsatorn 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 Suchin Arunsawatwong 1
142 Thanathon Sesuk 1
143 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
144 สมชัย วัฒนการุณ 1
145 ศุกันยา ห้วยผัด 1
146 กระมล ทองธรรมชาติ 1
147 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
148 Waraporn Siriterm 1
149 วินัย งามแสง 1
150 Phanphen Wattanaarsakit 1
151 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
152 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
153 นภสร โกวรรธนะกุล 1
154 สุมิตรา พูลทอง 1
155 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
156 กำจัด มงคลกุล 1
157 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
158 Chonticha Srisawang 1
159 สิทธิพร แอกทอง 1
160 Anawatch Mitpratan 1
161 Kasidit Nootong 1
162 Chayaporn Supachartwong 1
163 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
164 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
165 Jittima Chatchawansaisin 1
166 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม