ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญยงค์ ตันติสิระ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มยุรี ตันติสิระ 13
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 7
3 เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ 6
4 ชำนาญ ภัตรพานิช 6
5 จุไรพร สมบุญวงศ์ 2
6 รัชนี รอดศิริ 2
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 2
8 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 2
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 2
10 สุวดี ยาป่าคาย 1
11 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
12 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
13 Suchin Arunsawatwong 1
14 กระมล ทองธรรมชาติ 1
15 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
16 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
17 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
18 Thanathon Sesuk 1
19 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
20 Thada Jirajaras 1
21 Rajalida Lipikorn 1
22 เอกชัย อดุลยธรรม 1
23 ประธาน ดาบเพชร 1
24 ศุกันยา ห้วยผัด 1
25 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
26 กมลชนก ยวดยง 1
27 อวย เกตุสิงห์ 1
28 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
29 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
30 Waraporn Siriterm 1
31 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
32 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
33 Kasidit Nootong 1
34 Anawatch Mitpratan 1
35 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
36 Chayaporn Supachartwong 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
39 Chariya Uiyyasathian 1
40 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
41 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
42 Pantharee Boonsatorn 1
43 Walaisiri Muangsiri 1
44 Acom Sornsute 1
45 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
46 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
47 สมชัย วัฒนการุณ 1
48 ไววิทย์ พุทธารี 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
51 กนกนาถ ยิ่งเจริญ 1
52 เจียมจิต แสงสุวรรณ 1
53 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
54 วัลลภ แย้มเหมือน 1
55 สำเริง แย้มโสภี 1
56 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
58 ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ 1
59 ยุพา จงสุวัฒน์ 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
61 คัคนางค์ มณีศรี 1
62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
63 เพชรินทร์ ศรีวัฒนกุล 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
65 พิศมัย ห่อเกียรติ 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
67 สุวิชา ทองสิมา 1
68 สมพร พรมดี 1
69 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
70 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
71 ปฐวีณ์กร เกษโกมล 1
72 ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์ 1
73 Jittima Chatchawansaisin 1
74 Varunee Padmasankh 1
75 Pornpimol Muanjai 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 ภัสราภา โตวิวัฒน์ 1
79 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
80 สายฝน ควรผดุง 1
81 สิริพร สิวราวุฒิ 1
82 วาสนา เสียงดัง 1
83 มนฤดี สุขมา 1
84 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
85 สิทธิพงษ์ กนกวรรณจำรัส 1
86 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
87 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
88 วินัย งามแสง 1
89 กาญจนา แก้วเทพ 1
90 Jaitip Paiboon 1
91 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
92 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
93 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
94 Vanida Chantarateptawan 1
95 ศิริชัย ศิริกายะ 1
96 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
97 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
98 Wilai Anomasiri 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
101 Sumphan Wongseripipatana 1
102 Supa Chantharasakul 1
103 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
104 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
105 วัฒนชัย สมิทธากร 1
106 Panee Boonthavi 1
107 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
108 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
109 อุทัย บุญประเสริฐ 1
110 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
111 Somying Tumwasorn 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
113 วิไล ชินธเนศ 1
114 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
115 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
117 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
118 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
119 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
120 Srilert Chotpantarat 1
121 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
122 Chalermpol Leevailoj 1
123 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
124 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
125 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
126 Boonchai Sangpetngam 1
127 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
128 Garnpimol C. Ritthidej 1
129 ชอุ่ม มลิลา 1
130 รุ่งราวี ทองกันยา 1
131 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
132 ๋Janes, Gavin W. 1
133 ประคอง ชอบเสียง 1
134 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
135 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
136 Chakkaphan Sutthirat 1
137 Yeshey Penjor 1
138 สุมิตรา พูลทอง 1
139 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
140 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
141 Chonticha Srisawang 1
142 Phanphen Wattanaarsakit 1
143 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
144 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
145 กำจัด มงคลกุล 1
146 นภสร โกวรรธนะกุล 1
147 พรรณี กาญจนพลู 1
148 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
149 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
150 Naiyana Chaiyabutr 1
151 Sompol Sanguanrungsirikul 1
152 Ampa Luiengpirom 1
153 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
154 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
155 Vimolmas Lipipun 1
156 บรรจง คณะวรรณ 1
157 Puttipongse Varavudhi 1
158 Kitpramuk Tantayaporn 1
159 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
160 วิมล เหมะจันทร 1
161 สุมา เมืองใย 1
162 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
163 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
164 ละอองทิพย์ เหมะ 1
165 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
166 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 1
3 2552 2
4 2550 2
5 2527 1
6 2525 1
7 2523 1
8 2520 1
9 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35
2 ฤทธิ์ระงับปวดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ในสัตว์ทดลอง
3 ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ 233 ต่อภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำที่ถูกเหนี่ยวนำโดยคลอร์ไพริฟอสขนาดต่ำในหนูเมาส์
4 ผลของเอ็น-(ทู-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อคอร์ติคัลสเปรดดิง ดีเพรสชัน ในหนูแรท
ปี พ.ศ. 2553
5 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2552
6 ผลของวัลโปรอิล ยูเรีย ต่อตัวรับกลูตาเมทที่ถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผนังเซลล์ไข่กบ : รายงานวิจัย
7 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ [เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล]-2-โพรพิลเพนทามายด์
ปี พ.ศ. 2550
8 ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัย
9 การศึกษาฤทธิ์แก้ซึมเศร้า ฤทธิ์รักษาโรคจิต และกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่เกี่ยวข้อง ของแกมมาแมงโกสติน สารสกัดจากเปลือกมังคุด
ปี พ.ศ. 2527
10 ระบบการจัดตัวของวิถีประสาทที่เข้ามาสู่นิวเคลียสอัคคัมเบนส์ ในหนูขาว : การศึกษาโดยใช้ฮอร์สเรดิช เปอร์ออกซิเดส
ปี พ.ศ. 2525
11 การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัส
ปี พ.ศ. 2523
12 ผลของไดออสคอรีนภายใต้ฤทธิ์ของเพนโตบาร์บิโทน
ปี พ.ศ. 2520
13 การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียม