ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญมา ป้านประดิษฐ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บุญมา บ้านประดิษฐ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อรรถวุทธิ์ รื่นเริงใจ 4
2 ประเดิม ฉ่ำใจ 2
3 วิจารณ์ อินทรกำแหง 2
4 สาวิตรี รังสิภัทร์ 2
5 สิริวรนุช โพธิ์หน่อทอง 2
6 พุทธิธร แสงรุ่งเรือง 2
7 ภารดี แซ่อึ้ง 2
8 นพพล เกตุประสาท 1
9 รัตนะ สุวรรณเลิศ 1
10 ไพร มัทธวรัตน์ 1
11 น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ 1
12 เฟื่องฟ้า จันทนิยม 1
13 นายชลอ คุ้มล้วนล้อม 1
14 นายประเทือง เพิ่มวัฒนา 1
15 กณิษฐา สังคะหะ 1
16 อุดม ฟ้ารุ่งสาง 1
17 น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ 1
18 นายเทพราช รังสิต 1
19 น.ส.อุษา เทียนทอง 1
20 วิวัฒน์ เสือสะอาด 1
21 เวช เต๋จ๊ะ 1
22 วรรณดี สุทธินรากร 1
23 ประภาส ช่างเหล็ก 1
24 อารยา ศานติสรร 1
25 พรหมปพร นวลแสง 1
26 ปิติ วงศ์นาวา 1
27 วุฒิชัย ทองดอนแอ 1
28 ภาณี ทองพำนัก 1
29 สมนึก พรมแดง 1
30 วารี เจริญผล 1
31 อตินุช แซ่จิว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 3
4 2554 1
5 2553 1
6 2552 2
7 2550 1
8 2548 1
9 2546 1
10 2538 2
11 1086 1
12 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2555
3 การบำบัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองจันทบุรี
4 การศึกษาความเหมาะสมการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการบริเวณที่ทิ้งขยะ ตำบลย้านป้อม อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5 โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริ
ปี พ.ศ. 2554
6 โครงการออกแบบ ECO Park
ปี พ.ศ. 2553
7 การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้ปรัชญา เศรษฐ
ปี พ.ศ. 2552
8 เครื่องปรับสภาพน้ำเสียพร้อมโอโซน เทคโนโลยีระดับอะตอม
9 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2550
10 โครงการออกแบบและศึคกษาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2548
11 โครงการศึกษาวิจัยและออกแบบเบื้องต้นระบบการกำจัดขยะเมืองสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2546
12 โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2538
13 การประเมินระบบชลประทานแบบหยด โครงการสวนมะม่วงจัดสรร จังหวัดราชบุรี
14 การประเมินระบบชลประทานแบบหยด โครงการสวนมะม่วงจัดสรร จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 โครงการวิจัยลดปริมาณมูลฝอยโดยการคัดแยกประเภทจากแหล่งกำเนิดนำไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ และโครงการวิจัยผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะ