ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญญาภา ศรีหาตา
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 6
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 อนุชา เหลาเคน 4
6 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
7 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
8 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
9 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
10 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
11 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
12 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
13 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
14 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
15 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
16 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
17 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
18 สมพงษ์ ทองช่วย 3
19 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
20 เอมอร เพชรทอง 3
21 สาคร โรจนัย 3
22 โอภำษ บุญเส็ง 3
23 กุลชาติ นำคจันทึก 3
24 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
25 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
26 ปรีชา กาเพ็ชร 3
27 ศักดา พุทธพาธ 3
28 จำนง ชัญถาวร 3
29 สุมนำ งามผ่องใส 3
30 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
31 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
32 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
33 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
34 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
35 เมธาพร พุฒขำว 3
36 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
37 มณี หาชานนท์ 3
38 วินัย ศรวัต 3
39 ประนอม ใจอ้าย 3
40 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
41 อิสระ พุทธสิมมา 3
42 ฉลอง เกิดศรี 3
43 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
44 สันติ พรหมคำ 3
45 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
46 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
47 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
48 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
49 วาสนา วันดี 3
50 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
51 โอภาษ บุญเส็ง 3
52 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
53 สุชาติ คำอ่อน 3
54 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
55 อานนท์ มลิพันธ์ 3
56 เสาวรี บำรุง 3
57 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
58 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
59 จงรักษ์ จารุเนตร 3
60 ประพิศ วองเทียม 3
61 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
62 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
63 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
64 สุภาวดี สมภาค 3
65 แฉล้ม มาศวรรณา 3
66 จารุวรรณ บางแวก 3
67 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
68 ปรีชา แสงโสดา 3
69 กิติพร เจริญสุข 3
70 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
71 สมฤทัย ตันเจริญ 2
72 เหรียญทอง พานสายตา 2
73 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
74 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
75 สมควร คล้องช้าง 2
76 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
77 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
78 อุบล หินเธาว์ 2
79 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
80 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
81 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
82 นิลุบล ทวีกุล 2
83 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
84 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
85 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
86 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
87 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
88 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
89 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
90 ไพริน ผลตระกูล 1
91 พิกุล ซุนพุ่ม 1
92 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
93 มัทนา วานิชย์ 1
94 ประชา ถ้ำทอง 1
95 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
96 ประชา ถ้าทอง 1
97 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
98 เบญจมาศ คำสืบ 1
99 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
100 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
101 ปิยะรัตน์ จังพล 1
102 นาฏญา โสภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 1
4 543 3