ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญญาภา ศรีหาตา
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 6
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 อนุชา เหลาเคน 4
6 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
7 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
8 มณี หาชานนท์ 3
9 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
10 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
11 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
12 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
13 เอมอร เพชรทอง 3
14 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
15 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
16 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
17 สมพงษ์ ทองช่วย 3
18 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
19 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
20 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
21 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
22 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
23 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
24 ศักดา พุทธพาธ 3
25 ปรีชา กาเพ็ชร 3
26 วาสนา วันดี 3
27 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
28 โอภำษ บุญเส็ง 3
29 กุลชาติ นำคจันทึก 3
30 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
31 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
32 เมธาพร พุฒขำว 3
33 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
34 จำนง ชัญถาวร 3
35 สุมนำ งามผ่องใส 3
36 สาคร โรจนัย 3
37 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
38 ฉลอง เกิดศรี 3
39 อิสระ พุทธสิมมา 3
40 วินัย ศรวัต 3
41 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
42 สันติ พรหมคำ 3
43 เสาวรี บำรุง 3
44 สุชาติ คำอ่อน 3
45 ประนอม ใจอ้าย 3
46 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
47 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
48 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
49 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
50 โอภาษ บุญเส็ง 3
51 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
52 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
53 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
54 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
55 จงรักษ์ จารุเนตร 3
56 สุภาวดี สมภาค 3
57 อานนท์ มลิพันธ์ 3
58 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
59 ประพิศ วองเทียม 3
60 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
61 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
62 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
63 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
64 ปรีชา แสงโสดา 3
65 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
66 กิติพร เจริญสุข 3
67 จารุวรรณ บางแวก 3
68 แฉล้ม มาศวรรณา 3
69 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
70 สมฤทัย ตันเจริญ 2
71 เหรียญทอง พานสายตา 2
72 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
73 สมควร คล้องช้าง 2
74 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
75 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
76 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
77 อุบล หินเธาว์ 2
78 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
79 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
80 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
81 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
82 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
83 นิลุบล ทวีกุล 2
84 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
85 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
86 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
87 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
88 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
89 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
90 ไพริน ผลตระกูล 1
91 พิกุล ซุนพุ่ม 1
92 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
93 มัทนา วานิชย์ 1
94 ประชา ถ้ำทอง 1
95 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
96 ประชา ถ้าทอง 1
97 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
98 เบญจมาศ คำสืบ 1
99 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
100 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
101 ปิยะรัตน์ จังพล 1
102 นาฏญา โสภา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 1
4 543 3