ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญญาภา ศรีหาตา
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุภาพร สุขโต 6
2 วัลลีย์ อมรพล 5
3 วันทนา เลิศศิริวรกุล 5
4 พินิจ กัลยาศิลปิน 5
5 อนุชา เหลาเคน 4
6 นิพนธ์ ภาชนะวรรณ 3
7 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 3
8 อานนท์ มลิพันธ์ 3
9 ประพิศ วองเทียม 3
10 วรยุทธ ศิริชุมพันธ์ 3
11 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
12 จิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข 3
13 ปรีชา แสงโสดา 3
14 ศุจิรัตน์ สงวนรังศิริกุล 3
15 เสาวรี บำรุง 3
16 สุภาวดี สมภาค 3
17 จารุวรรณ บางแวก 3
18 กิติพร เจริญสุข 3
19 ปาริฉัตร สังข์สะอาด 3
20 แฉล้ม มาศวรรณา 3
21 พัฒน์นรี รักษ์คิด 3
22 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
23 ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ 3
24 กัญญรัตน์ จำปำทอง 3
25 จิตติลักษณ์ พลพวก 3
26 อุมาพร รักษาพราหมณ์ 3
27 มณี หาชานนท์ 3
28 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 3
29 เอมอร เพชรทอง 3
30 สุชาติ คำอ่อน 3
31 รุ่งรวี บุญทั่ง 3
32 ยุทธจักร วงษ์วัฒนะ 3
33 เทอดศักดิ์ อนากาศ 3
34 สมพงษ์ ทองช่วย 3
35 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 3
36 ศิวิไล ลาภบรรจบ 3
37 จงรักษ์ จารุเนตร 3
38 สุมนำ งามผ่องใส 3
39 สุรีรัตน์ โตสิรภัทร 3
40 เมธาพร พุฒขำว 3
41 จำนง ชัญถาวร 3
42 กุลชาติ นำคจันทึก 3
43 อัจฉรำ ลิ่มศิลา 3
44 สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ 3
45 นรีลักษณ์ วรรณสาย 3
46 จุไรรัตน์ หวังเป็น 3
47 กุสุมา รอดแผ้วพาล 3
48 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
49 ภานุวัฒน์ มูลจันทะ 3
50 ณิชารีย์ มณีชาติ 3
51 สาคร โรจนัย 3
52 หทัยรัตน์ อุไรรงค์ 3
53 ศักดา พุทธพาธ 3
54 โอภำษ บุญเส็ง 3
55 วินัย ศรวัต 3
56 ปรีชา กาเพ็ชร 3
57 วีระศักดิ์ เทพจันทร์ 3
58 อิสระ พุทธสิมมา 3
59 ฉลอง เกิดศรี 3
60 สันติ พรหมคำ 3
61 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
62 จรุงสิทธิ์ ลิ่มศิลา 3
63 ประนอม ใจอ้าย 3
64 วาสนา วันดี 3
65 เพียงเพ็ญ ศรวัต 3
66 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 3
67 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
68 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 3
69 โอภาษ บุญเส็ง 3
70 เหรียญทอง พานสายตา 2
71 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
72 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
73 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
74 สมฤทัย ตันเจริญ 2
75 อุบล หินเธาว์ 2
76 สมควร คล้องช้าง 2
77 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
78 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 2
79 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
80 นิลุบล ทวีกุล 2
81 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
82 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 2
83 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 2
84 ปิยะรัตน์ จังพล 1
85 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
86 มัทนา วานิชย์ 1
87 เบญจมาศ คำสืบ 1
88 นาฏญา โสภา 1
89 ไพริน ผลตระกูล 1
90 ประชา ถ้ำทอง 1
91 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
92 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
93 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
94 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
95 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
96 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 1
97 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
98 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
99 ประชา ถ้าทอง 1
100 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
101 พิกุล ซุนพุ่ม 1
102 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 1086 1
4 543 3