ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บุญจิต ฐิดาภิวัฒนกุล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 7
2 นิพนธ์ พัวพงศกร 4
3 จารึก สิงหปรีชา 3
4 ดร.บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล 3
5 อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ 2
6 กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย 2
7 วารีรัตน์ เพชรสีช่วง 2
8 สมพร อิศวิลานนท์ 2
9 สมนึก ทับพันธุ์ 2
10 อารีรัตน์ เหรียญมงคล 1
11 นิภา ศรีอนันต์ 1
12 ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 1
13 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 1
14 พรประภา สกุลแสง 1
15 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
16 นายชยุตน์ วะนา 1
17 อิสริยา บุญญะศิริ 1
18 วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ 1
19 ภัทราพร เลิศสวัสดิ์ 1
20 พิชชานันท์ ดวงคำสวัสดิ์ 1
21 ลักขณา กิตติคุณ 1
22 สุภาพร หนูชนะภัย 1
23 ส่องสกณ บุญเกิด 1
24 นิภา หวังสินทวีกุล 1
25 นางสาวรัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร 1
26 สันติ แสงเลิศไสว 1
27 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 1
28 ภัทรภร กวีรัชต์ 1
29 กัมพล ปั้นตะกั่ว 1
30 นงนุช อังยุรีกุล 1
31 สุวรรณา ประณีตวตกุล 1
32 วุฒิ หวังวัชรกุล 1
33 อรชส นภสินธุวงศ์ อรรถจินดา 1
34 วินัย พุทธกูล 1
35 วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย 1
36 ปิติ กันตังกุล 1
37 ศานิต เก้าเอี้ยน 1
38 เดชรัต สุขกำเนิด 1
39 กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ 1
40 กัมปนาท เพ็ญสุภา 1
41 เอื้อ สิริจินดา 1
42 อภิชาต ดะลุณเพธย์ 1
43 มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร 1
44 นางสาวสุคนธ์ คงกล่อม 1
45 ทิพรัตน์ พงศ์ธนาพาณิช 1
46 สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 1
47 นุชนาถ มั่งคั่ง 1
48 ณิธิชา ธรรมธนากูล 1
49 โสภิณ ทองปาน 1
50 นางสาวพนิดา ไพบูรณ์จิตต์อารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 2
6 2551 4
7 2550 3
8 2549 1
9 2546 1
10 2545 1
11 2527 1
12 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเตรียมความพร้อมขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) ในการดำเนินธุรกิจทางการตลาดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี พ.ศ. 2555
2 การศึกษาการขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรีไทย-จีน
ปี พ.ศ. 2554
3 การวิจัยประเมินผลโครงการประกันรายได้
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาวิจัยระบบ Logistics และ Supply Chain สินค้าเกษตรเพื่อขยายตลาดส่งออกไปประเทศในเอเซียปี 2553 : กรณีศึกษามันสำปะหลัง ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
5 การวิเคราะห์ศักยภาพตลาดกล้วยไม้ส่งออกที่สำคัญของไทย
ปี พ.ศ. 2552
6 การติดตามและประเมินผลโครงการ
7 การศึกษาและวิเคราะห์ แนวทางการขยายตลาดส่งออกกล้วยไม้ในต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2551
8 การจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภารในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
9 ผลกระทบของนโยบายการค้าเสรีและนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารต่อการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปที่สำคัญของไทย
10 ผลกระทบจากนโยบายการค้าเสรีและนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารต่อการส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย
11 ผลกระทบของนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารต่อการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
12 การศึกษาการค้าอาหารทะเลกระป๋องของประเทศไทย
13 ห่วงโซ่อุปทานของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา
14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ. 2549
15 การประเมินผลยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร
ปี พ.ศ. 2546
16 การศึกษาพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อการส่งออกของไทยในตลาดสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ปี พ.ศ. 2545
17 การศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจส่งออกข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้
ปี พ.ศ. 2527
18 ผลกระทบของการจำกัดการส่งออกมันสำปะหลังของไทยไปยังประชาคมยุโรป