ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บำเพ็ญจิต แสงชาติ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ขนิษฐา นันทบุตร 5
2 กมลทิพย์ ขลังธรรมเนียม 4
3 สุวรรณา บุญยะลีพรรณ 3
4 เจียมจิต แสงสุวรรณ 3
5 อัมพรพรรณ ธีรานุตร 3
6 ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 2
7 นิสิตา สุทธิศิริ 2
8 วิทยากร เชียงกูล 2
9 มณีรัตน์ ภัทรจินดา 2
10 นิตยา สุทธยากร 2
11 พรทิพา สมบัติ 2
12 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 2
13 วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 2
14 ศิริพร มงคลถาวรชัย 2
15 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 2
16 ทิพยวัลย์ โพธิแท่น 2
17 พรรณงาม พรรณเชษฐ์ 2
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 2
19 เพ็ญจันทร์ เลิศรัตน์ 2
20 มาริสา ไกรฤกษ์ 2
21 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 2
22 จินตนา ลี้ละไกรวรรณ 1
23 ทิวาวรรณ เทพา 1
24 ผาสุข ลิ้มรัตนพิมพา 1
25 อัมพร เจริญชัย 1
26 ปราณี ธีรโสภณ 1
27 อาริยา สอนบุญ 1
28 ภัณฑิลา อิฐรัตน์ 1
29 วรรณภา นิวาสะวัต 1
30 หทัยชนก บัวเจริญ 1
31 กล้าเผชิญ โชคบำรุง 1
32 สุพรรณี สุ่มเล็ก 1
33 ชวนพิศ ทำนอง 1
34 ทิพยกาย เปรุนาวิน 1
35 Mahidol University 1
36 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
37 Bampenchirt Sangchati 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 3
6 2551 2
7 2550 1
8 2548 2
9 2546 1
10 2544 2
11 2543 2
12 2540 1
13 2535 1
14 543 37
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
2 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
ปี พ.ศ. 2555
3 ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2554
4 ความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2553
5 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
6 ประสบการณ์ของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
ปี พ.ศ. 2552
7 รูปแบบเพศวิถีของวัยรุ่นในสังคมอีสานและความเสี่ยงทางเพศต่อโรคเอดส์
8 การป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น
9 ประสบการณ์ของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายที่ใส่เครื่องพยุงหัวใจ
ปี พ.ศ. 2551
10 รูปแบบเพศวิถีของวัยรุ่นในสังคมอีสานและความเสี่ยงทางเพศต่อโรคเอดส์
11 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์
ปี พ.ศ. 2550
12 การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมการบำบัดทางการพยาบาลเพื่อการจัดการความปวด
ปี พ.ศ. 2548
13 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
14 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
ปี พ.ศ. 2546
15 การพึ่งตนเองของผู้มีอาชีพถีบจักรยานสามล้อ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2544
16 สังเคราะห์องค์ความรู้และกลไกการปฎิบัติงาน เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่บ้าน โดยครอบครัวและชุมชนภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : รายงานการวิจัย
17 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
ปี พ.ศ. 2543
18 ความสามารถในการดูแลของบุคคลที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ต้องพึ่งพาและความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
19 ทางเลือกในการจัดการกับความปวดในผู้ที่มีความปวด : ผลของการสร้างจินตภาพ
ปี พ.ศ. 2540
20 วัฒนธรรมการดูแลตนเองในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ : การศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2535
21 ผลของดนตรีชนิดที่ผู้ป่วยชอบ ต่อการลดความเจ็บปวด ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
22 จิตวิญญาณของพระภิกษุอาพาธ
23 การดูแลด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยในภาวะวิกฤตตามการรับรู้ของพยาบาลและผู้ป่วย
24 ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความเครียดและความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด
25 ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อความเครียดและความเข้มแข็งในการมองโลกในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลาม
26 ผลของการสร้างจินตภาพต่อความปวดและจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลาม
27 การพัฒนาแนวปฏิบัติการประเมินความปวดผู้ป่วยโรคมะเร็ง ของศูนย์มะเร็ง อุดรธานี
28 ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์และดัชนี้วัดด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์