ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัวรัตน์ ศรีนิล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- บัวรัตน์ ศรีนิล,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2551
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงินให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2 การศึกษาทัศนคติ และการยอมรับนวัตกรรม 3G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2545
3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวพำนักระยะยาว : กรณีศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวอายุ 50 ปีขึ้นไปที่เดินทางมาเพื่อการพักผ่อน
ปี พ.ศ. 2543
4 โครงการประมวลสถานภาพ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับผ้าทอพื้นบ้านไทย ให้ได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2530
5 ตรวจสอบองค์การ: ประสิทธิผลทางการตลาดดีเพียงใด?
6 การประสานงานภายในองค์การ : รากฐานแห่งความสำเร็จ
7 แบบแผนการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของเกย์ควีนในกรุงเทพมหานคร
8 สภาวะตลาดอาหารกระป๋องไทย
ปี พ.ศ. 2526
9 ศูนย์การค้าสมัยใหม่