ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัวบาน ยะนา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2557 1
3 2554 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2541 2
7 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานในชุมชน
ปี พ.ศ. 2557
2 ความรู้และความตระหนักต่อเป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย ในนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปี พ.ศ. 2553
4 วัฒนธรรมความปลอดภัยและการพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยโรงพยาบาลทั่วไปจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของการปรึกษารายบุคคลโดยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ต่อสุขภาพจิตของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา
ปี พ.ศ. 2541
6 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวง สาธารณสุข
7 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ 5 ขั้น ตามแนวความคิดของมาสโลว์ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข