ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรกฤษณ์ ควรพจน์ 6
2 พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ 4
3 ปิยธิดา เรืองรัศมี 4
4 ชนาธิป ผาริโน 4
5 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 4
6 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 4
7 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 4
8 วิชุตา เหมเสถียร 4
9 สมชาย รัตนชื่อสกุล 3
10 ชัชชม อรรฆภิญญ์ 2
11 วันชัย วัฒนศัพท์ 2
12 พันธุ์ทิพย์ รามสูต 2
13 ถวิลวดี บุรีกุล 2
14 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 2
15 สุภาพ พัสอ๋อง 2
16 สุจิตรา วาสนาดำรงดี 2
17 ประเสริฐ ตปนียางกูร 2
18 สุรพล ปัตตานี 2
19 National Human Rights Commission of Thailand 2
20 เจษฎ์ โทณะวณิก 2
21 อรุณศรี จันทร์ทรง 2
22 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 2
23 ปัทมาวดี สุธรรมกิจ 2
24 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 2
25 Bantoon Setthasiroj 2
26 โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐานทรัพยากร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 2
27 กฤติกา จิวาลักษณ์ 2
28 Buntoon Srethasirote 2
29 กัญญรัตน์ เวชชาชีวะ 1
30 วรรณพร เตชะไกศิยวณิช 1
31 วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ 1
32 สถาบันสุขภาพวิถีไทย 1
33 ศิริพร สัจจานันท์ 1
34 ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2554 1
4 2552 1
5 2551 1
6 2550 2
7 2548 1
8 2546 1
9 2537 1
10 543 16
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การสังเคราะห์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะ เรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย
2 โครงการ การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยประเด็นวิจัยยุทธศาสตร์ เรื่อง "การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ น้ำ ที่ดิน และ การจัดการสิ่งแวดล้อม"
ปี พ.ศ. 2557
3 การศึกษาผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยจากการทำความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิก
ปี พ.ศ. 2554
4 กติกาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับความเป็นธรรมต่อภาคเกษตรกรรมไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 โครงการพัฒนาความรู้และยุทธศาสตร์ด้านความตกลงพหุภาคีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs Intelligent Unit)
ปี พ.ศ. 2551
6 หน่วยจัดการความรู้ด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์สากล
ปี พ.ศ. 2550
7 การบริหารจัดการลุ่มน้ำยมโดยกระบวนการ SEA (กรณีปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง)
8 โจทย์ของประเทศไทยในเรื่องการค้าและสิ่งแวดล้อม : บทวิเคราะห์ในภาพรวมและข้อเสนอแนะ
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาผลกระทบการจัดตั้งเขตการค้าเสรีของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2546
10 เกษตรกรรมยั่งยืนนโยบายการเกษตรเพื่อสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2537
11 การใช้แบบจำลองปัญหาและเทคนิคโทรสัมผัสเพื่อการศึกษาผลกระทบของการ เลี้ยงกุ้งต่อพื้นที่ป่าชายเลนและผลผลิตสัตว์น้ำบางชนิด บริเวณปากแม่น้ำเวฬุอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 กฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการส่งเสริมการส่งออกและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น