ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑูร พิทักษ์วงศ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2562 1
2 2557 1
3 2555 1
4 2553 1
5 2552 1
6 2551 1
7 2541 1
8 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2562
1 แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2557
2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2556
ปี พ.ศ. 2555
3 ศึกษาความพร้อมขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตต่อการรับนักศึกษา สหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา องค์กรการใช้บัณพิตในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2553
4 การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืชทานตะวันโดยตรงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเชิงบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2551
6 การสำรวจภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและหรือผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2541
7 การออกแบบระบบต่อลงดินของสถานีไฟฟ้าย่อยโดยใช้คอมพิวเตอร์