ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต อินณวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Bhundit Innawong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่การสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย รุ่นที่ 2
ปี พ.ศ. 2560
2 การสร้างแนวคิดและพัฒนากระบวนการต่อยอดผลงานวิจัยเรื่องข้าวสู่เชิงพาณิชย์
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผ่านการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษา SME ในภาคกลางและภาคตะวันตก
ปี พ.ศ. 2559
4 การพัฒนาความมั่นคงระบบการผลิตน้ำตาลมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าวผ่านกลุ่มเครือข่ายแบบสานประโยชน์ร่วมกันของชุมชนบ้านลมทวน จังหวัดสมุทรสงคราม
5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่การสร้างรูปแบบการขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2557
6 ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา : ศูนย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
7 การเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปโดยการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสู่การประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2556
8 การศึกษาการใช้สารช่วยกรองเพื่อการยืดอายุน้ำมันทอดที่มีผลต่อการเลือกดัชนีชี้วัดคุณภาพ น้ำมันและความเป็นพิษต่อเซลล์ตับและไต
9 การพัฒนามาตรฐานการวัดและเครื่องมือวัดสำหรับควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารทอด
ปี พ.ศ. 2553
10 การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปนของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
11 การศึกษาศักยภาพของเครื่องจมูกเทียมในการบ่งชี้ปริมาณการปน ของข้าวปทุมธานี 1 ในข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี พ.ศ. 2552
12 การพัฒนาองค์รวมของกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวภายใต้แนวคิดด้านปลอดภัย คุณภาพและประสิทธิภาพแบบยั่งยืน
13 The effect of processing parameters on textural properties of sweet taro paste
14 Qualitative and Quantitative Determination of Trans Fatty Acids in Food Using Fourier Fransformed Infrared Spectroscopy (FTIR)
ปี พ.ศ. 2551
15 การออกแบบและการสร้างมาตรวัดคุณภาพน้ำมันทอดอาหาร
16 การพัฒนาแผ่นกรองน้ำมันทอด จากเปลือกข้าวโพดผสมสารดูดซับชนิดต่างๆ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทอด
ปี พ.ศ. 2549
17 ผลของปัจจัยคุณภาพต่ออายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ต้มยำกรอบ
ปี พ.ศ. 2548
18 การเพิ่มมูลค่าข้าวโพดฝักอ่อน
ปี พ.ศ. 2547
19 การศึกษากระบวนการสกัด คุณสมบัติในการเป็นสารยับยั้งจุลินทรีย์ และสารต้านอนุมูลอิสระ ของคาเทชินจากชาเขียวของไทย