ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัณฑิต บุษบา
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โมเดลสมการโครงสร้างลักษณะนิสัยที่ทำงานสำเร็จ ความกล้าหาญทางจริยธรรม ที่มีต่อการบริหารความไว้วางใจ ของผู้สอบบัญชีรับอนุณาต ในประเทศไทย
2 หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข
ปี พ.ศ. 2558
3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4 หนทางสู่การทำวิจัยทางการบัญชีให้ประสบผลสำเร็จและเป็นสุข
5 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วม บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
6 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบริการวิชาการ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
7 โมเดลสมการโครงสร้างลักษณะนิสัยที่ทำงานสำเร็จ ความกล้าหาญทางจริยธรรมที่มีต่อการบริหารความไว้วางใจ ของผู้สอบบัญชีรับอนุณาตในประเทศไทย
8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตกรณีศึกษา สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
9 การพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาไอศกรีมข้าวกล้องของตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2557
10 การประยุกต์ใช้กลศาสตร์เกมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
11 การประยุกต์ใช้กลศาสตร์เกมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ปี พ.ศ. 2556
12 ตัวแบบพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมผู้ประกอบการไทย
13 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
14 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษาบ้านหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2555
15 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปี พ.ศ. 2554
16 การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2546
17 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานงบประมาณ สำนักงานวางแผนและพัฒนาสถาบันราชภัฏลำปาง
18 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานงบประมาณ สำนักงานวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏลำปาง / บัณฑิต บุษบา
19 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับงานงบประมาณ สำนักงานวางแผนและพัฒนา สถาบันราชภัฏลำปาง