ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัญชา สมบูรณ์สุข
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วันชัย ธรรมสัจการ 18
2 ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์ 15
3 พิไลวรรณ ประพฤติ 9
4 ระวี เจียรวิภา 7
5 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 7
6 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6
7 บรรเจิด พฤฒิกิตติ 6
8 ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 5
9 ธีรศักดิ์ จินดาบถ 5
10 สายัณห์ สดุดี 5
11 ศศิวิมล สุขบท 5
12 อดุลย์ เบ็ญนุ้ย 4
13 พยอม รัตนมณี 4
14 อยุทธ์ นิสสภา 4
15 คนึงนิตย์ ลิ่มจิรขจร 4
16 ศิริจิต ทุ่งหว้า 4
17 อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 4
18 พิษณุ ดำรัตนา 4
19 กนกพร ภาคีฉาย 4
20 ปฏิมาพร ปลอดภัย 3
21 จิตติ มงคลชัยอรัญญา 3
22 ชนินทร์ ศิริขันตยกุล 3
23 สวัสดิ์ สมัครพงศ์ 3
24 วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 3
25 สุรชาติ เพชรแก้ว 3
26 งบประมาณแผ่นดิน 3
27 สมยศ ทุ่งหว้า 3
28 สาธิมน ทิพยวงศ์ 3
29 ประวัติ แดงบรรจง 2
30 สุวัฒน์ชัย ดวงพัตรา 2
31 เอมอร เจียรมาศ 2
32 นภาสรรค์ ว่องสนั่นศิลป์ 2
33 เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน 2
34 อำนวย ศรีระแก้ว 2
35 นราทิพย์ จั่นสกุล 2
36 ปรัตถ พรหมมี 2
37 ทัศนีย์ เมืองแก้ว 2
38 รจเรช หนูสังข์ 2
39 ปริญญา เฉิดโฉม 2
40 กัลยา นิติเรืองจรัส 2
41 จินตนา วิสารทพงศ์ 2
42 Chambon, Benedicte 1
43 ยีดำ, อิบรอเฮม 1
44 กนกพร ภาชีรัตน์ 1
45 ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 1
46 สันทัด วิเชียรโชติ 1
47 แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 5
3 2559 1
4 2558 3
5 2557 2
6 2556 6
7 2555 1
8 2554 1
9 2553 5
10 2552 3
11 2550 1
12 2548 1
13 2547 2
14 2545 3
15 2535 1
16 543 62
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 แบบจำลองการผลิตเพื่อการดำรงชีพภายใต้ระบบการทำฟาร์มขนาดเล็กร่วมกับการทำกิจกรรมทางการเกษตรอื่นในภาคใต้ฝั่งตะวันตก (จังหวัดระนอง กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
ปี พ.ศ. 2560
2 การสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
3 การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้าง ในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยสู่การจัดการสวนยางพาราของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน:การทำอาชีพเสริมและการเพิ่มมูลค่ายางพาราระดับชุมชน
5 การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมยางพารา
6 การปรับตัวลักษณะทางฟีโนไทป์และศักยภาพการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกร่วมสวนยางพาราในจังหวัดสตูล
ปี พ.ศ. 2559
7 พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสาวยางพาราในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2558
8 โครงการสำรวจผลผลิตต่อไร่ ต่อปี ของเกษตรกรในความดูแลของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
9 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
10 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2557
11 Local ecological knowledge and benefit sharing approaches for small-island fishery/tourism management in Lipe Island,Andaman Sea, Thailand
12 การศึกษาศักยภาพและพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำรอบเทือกเขาหลวง
ปี พ.ศ. 2556
13 พฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสาวยางพาราในจังหวัดสงขลา
14 การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้าง ในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลา
15 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
16 การจัดทำฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
17 ระบบตลาดผักและผลไม้ไทยในตลาดประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
18 ผลกระทบของสภาวะโลกร้อนที่มีต่อการผลิตยางพาราในจังหวัดสงขลา (ระยะที่ 2) : กรณีศึกษาการปรับตัวของเกษตรกร ชาวสวนยาง
ปี พ.ศ. 2555
19 การสร้างแบบจำลองระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันในอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2554
20 ผลของการปรับปรุงระบบกรีดต่อเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรชาวสวนยางขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2553
21 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
22 การเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการของแรงงานในระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็ก ในจังหวัดสงขลา ประเทศไทย
23 โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลวิสาหกิจชุมชน ฮาลาล จังหวัดปัตตานี
24 เศรษฐกิจ-สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพาราที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร อ.สะเดา จ.สงขลา
25 การวิจัยในสภาพสวนเพื่อสร้างนวัตกรรมของระบบกรีดยางพาราในจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. 2552
26 การเปรียบเทียบการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางระหว่างครัวเรือที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนทีผลิตน้ำยางสด : กรณีศึกษาในตำบลนาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์จ.นครศรีธรรมราช
27 การปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลา
28 เครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต : เงื่อนไข กระบวนการ รูปแบบ และผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม
ปี พ.ศ. 2550
29 การศึกษาเพื่อประเมินค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
ปี พ.ศ. 2548
30 การตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนระบบ การทำนาร่วมกับการปลูกผักและการทำสวนยางพารา ในอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ปี พ.ศ. 2547
31 แนวทางการพัฒนาองค์กรประชาชนใน จ.สงขลา
32 การพัฒนาแบบฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2545
33 ภูมิทัศน์ทุนวัฒนธรรมะ กลุ่มที่ 1 (ยางพารา)
34 การปรับตัวของระบบการทำสวนยางขนาดเล็กที่มีการปลูกไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลา
35 การตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนระบบการทำนาร่วมกับการปลูกผักและการทำสวนยางพาราใน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ปี พ.ศ. 2535
36 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสงเคราะห์สวนยาง ในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำยางจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
37 Local ecological knowledge and benefit sharing approaches for small-island fishery/tourism management in Lipe Island,Andaman Sea, Thailand
38 การจัดทำฐานข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดผลไม้ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้