ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บวร ไชยษา
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การศึกษาและพัฒนาการดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำเสียโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
2 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
3 การศึกษาและพัฒนาการดูดซับโลหะหนักในแหล่งน้ำเสียโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำโขงตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2554
5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และน้ำเสียเพื่อการปลูกจิตสำนึกให้เกิดกับชุมชนอย่างยั่งยืน
6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และน้ำเสียเพื่อการปลูกจิตสำนึกให้เกิดกับชุมชนอย่างยั่งยืน
7 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ของบัวเมืองอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2553
8 การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี
9 การศึกษาความหลากหลายและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของบัวเมืองอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
10 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
11 การปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงรีดยางของ เกษตรกรเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2546
12 การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และทางจิตวิทยาในการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี