ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บวร ตันติวรชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุรสิทธิ์ วงษ์สัจจานันท์ 7
2 พงษ์ศักดิ์ แก้วศรี 7
3 สายันต์ ตันพานิช 7
4 เรวัตร จินดาเจี่ย 7
5 วิเซ็น ดวงสา 7
6 ประยุทธ กาวิละเวส 7
7 มนตรี แก้วดวง 7
8 ชลธิชา นิวาสประกฤติ 7
9 ปพิชญา กองจินดา 4
10 อนวัช สุวรรณกุล 4
11 สุวดี ปัญญาดี 4
12 สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา 4
13 กฤติยา ทิสยากร 3
14 คนึงนิจ บุศราคำ 3
15 ปัณณธร ทวีเทพไทกุล 3
16 ศิริเพ็ญ จริเกษม 3
17 จิตตา สาตร์เพ็ชร์ 3
18 ประไพภัทร คลังทรัพย์ 3
19 ประสาร สวัสดิ์ซิตัง 3
20 สรวิศ แจ่มจำรูญ 3
21 สุพัตรา เปี่ยมวารี 3
22 รุจิรา ดีวัฒนวงศ์ 2
23 สุภาวดี ชนะพาล 2
24 อำนวย จรด้วง 1
25 อนวัช สุวรรณกุล จริยา จันทร์ไพแสง 1
26 ชุติมา สาตรจีนพงษ์ 1
27 มณีรัตน์ มีพลอย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 4
3 2550 1
4 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
2 การพัฒนาสายพันธุ์การเขตกรรมและส่งเสริมการปลูกต้นดอกพระจันทร์ (Ipomoea alba) เป็นการค้า
ปี พ.ศ. 2556
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพและประเมินความปลอดภัยของสารออกฤทธิ์ จากพืชสำหรับป้องกันกำจัดศัตรูพืช
4 การคัดเลือกและศึกษาคุณลักษณะทางพันธุกรรมของ Bacillus thuringiensis สายพันธุ์ที่มีความจำเพาะในการควบคุมเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
5 การศึกษาทดลองตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักรการแปรรูปลองกอง
6 การพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในกล้วยไม้
ปี พ.ศ. 2550
7 โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรปลาดุกด้าน (Clarias batrachus Linn.) จากลุ่มแม่น้ำมูลในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ