ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรพต ตันติเสรี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ผลกระทบของกระบวนการจัดการมูลฝอยแบบบูรณาการ ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
ปี พ.ศ. 2552
2 การวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ปลูกข้าวไร่เพื่อยังชีพ : กรณีศึกษา ชนเผ่าอาข่าและชนเผ่าลั๊วะในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ปี พ.ศ. 2551
3 รูปแบบการจัดการที่แตกต่างกันในระบบการผลิตกาแฟแบบวนเกษตร ต่อผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของดิน :
4 การประเมินผลการใช้งานวิจัยเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของเกษตรกร และผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษา : อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
5 การศึกษาการใช้และปริมาณการตกค้างของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในดิน พื้นที่เกษตรตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6 ศักยภาพการผลิตและการตลาดข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่
7 ความยั่งยืนในการใช้ที่ดินภายใต้ระบบการผลิตแบบซ้ำซาก : กรณีศึกษาเกษตรกรหมู่บ้านกาดฮาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่