ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รมิดา ขันตรีกรม 5
2 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 5
3 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
4 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
5 อรุณี ใจเถิง 3
6 อาพร คงอิสโร 3
7 ไกรศร ตาวงศ์ 3
8 กาญจนา ทองนะ 3
9 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
10 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
11 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
12 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
13 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
14 บุญณิศา ฆังคมณี 3
15 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
16 ประภาส แยบยน 3
17 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
18 พุฒนา รุ่งระวี 3
19 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
20 พัชราพร หนูวิสัย 3
21 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
22 เวียง อากรชี 3
23 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
24 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
25 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
26 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
27 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
28 กลวัชร ทิมินกุล 3
29 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
30 วรกร สิทธิพงษ์ 3
31 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
32 วัชรี ศรีรักษา 3
33 อรพิน หนูทอง 3
34 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
35 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
36 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
37 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
38 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
39 สุรกิตติ ศรีกุล 3
40 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
41 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
42 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
43 จันทรา บดีศร 3
44 วัลลีย์ อมรพล 3
45 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
46 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
47 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
48 วริศ แคนคอน 2
49 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
50 สาธิต อารีรักษ์ 2
51 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
52 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
53 รัฐกร สืบคา 2
54 ไพรสน รุจิคุณ 2
55 ศิริขวัญ ภู่นา 2
56 วนิดา โนบรรเทา 2
57 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
58 สรัตนา เสนาะ 2
59 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
60 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 2
61 อุชฎา สุขจันทร์ 2
62 อนันต์ ทองภู 2
63 สมฤทัย ตันเจริญ 2
64 สมบูรณ์ วันดี 1
65 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
66 วรกานต์ ยอดชมภู 1
67 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
68 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
69 มนตรี ปานตู 1
70 ปิยะรัตน์ จังพล 1
71 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
72 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
73 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
74 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
75 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
76 สมคิด ดำน้อย 1
77 จิราภา เมืองคล้าย 1
78 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
79 สุภาพร สุขโต 1
80 วาสนา วันดี 1
81 วารีย์ ทองมี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2551 1
4 543 3