ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 5
2 รมิดา ขันตรีกรม 5
3 อรพิน หนูทอง 3
4 เพ็ญศิริ จำรัสฉาย 3
5 อุไรวรรณ นาสพัฒน์ 3
6 วรกร สิทธิพงษ์ 3
7 สุจิตรา พรหมเชื้อ 3
8 บุญณิศา ฆังคมณี 3
9 ขูศักดิ์ สัจจพงษ์ 3
10 ประภาส แยบยน 3
11 นิตยา คงสวัสดิ์ 3
12 วัชรี ศรีรักษา 3
13 ยิ่งนิยม ริยาพันธ์ 3
14 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 3
15 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 3
16 วัลลีย์ อมรพล 3
17 ดาวรุ่ง คงเทียน 3
18 จันทรา บดีศร 3
19 จิตติลักษณ์ เหมะ 3
20 พุฒนา รุ่งระวี 3
21 พิพัฒน์ เซี่ยงหลิว 3
22 กลวัชร ทิมินกุล 3
23 สิริชัย สาธุวิจารณ์ 3
24 ชัชธนพร เกื้อหนุน 3
25 พัชราพร หนูวิสัย 3
26 กาญจนา ทองนะ 3
27 พรพิมล อธิปัญญาคม 3
28 ไกรศร ตาวงศ์ 3
29 ชญาดา ดวงวิเชียร 3
30 วุฒิพล จันทร์สระคู 3
31 คุรุวรรณ์ ภามาตย์ 3
32 ณัฐพร ประคองเก็บ 3
33 ปัญจพร เลิศรัตน์ 3
34 สุรกิตติ ศรีกุล 3
35 พสุ สกุลอารีวัฒนา 3
36 ธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ 3
37 วิชณีย์ ออมทรัพย์สิน 3
38 เกริกชัย ธนรักษ์ 3
39 เวียง อากรชี 3
40 จินตนาพร โคตรสมบัติ 3
41 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 3
42 พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์ 3
43 สุธีรา ถาวรรัตน์ 3
44 จรัญญา ปิ่นสุภา 3
45 อาพร คงอิสโร 3
46 อรุณี ใจเถิง 3
47 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
48 วริศ แคนคอน 2
49 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
50 สาธิต อารีรักษ์ 2
51 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
52 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
53 รัฐกร สืบคา 2
54 ไพรสน รุจิคุณ 2
55 ศิริขวัญ ภู่นา 2
56 วนิดา โนบรรเทา 2
57 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 2
58 สรัตนา เสนาะ 2
59 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
60 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 2
61 อุชฎา สุขจันทร์ 2
62 อนันต์ ทองภู 2
63 สมฤทัย ตันเจริญ 2
64 ธรรมรัตน์ ทองมี 1
65 จิราภา เมืองคล้าย 1
66 พินิจ กัลยาศิลปิน 1
67 อุดม วงศ์ชนะภัย 1
68 วารีย์ ทองมี 1
69 สมคิด ดำน้อย 1
70 สุภาพร สุขโต 1
71 วาสนา วันดี 1
72 สุมาลี โพธิ์ทอง 1
73 สมบูรณ์ วันดี 1
74 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 1
75 วรกานต์ ยอดชมภู 1
76 มนตรี ปานตู 1
77 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
78 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 1
79 ปิยะรัตน์ จังพล 1
80 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 1
81 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2558 2
3 2551 1
4 543 3