ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรชร กล้าหาญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 กระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกรต่อการเกษตรระบบชีววิถี
ปี พ.ศ. 2552
2 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลาในกระชังตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2548
3 การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2547
4 การบูรณาการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมบัตรคุณธรรมและระบบคู่สัญญา
ปี พ.ศ. 2539
5 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตของหัตถกรรมพื้นบ้าน / บรรชร กล้าหาญ
ปี พ.ศ. 2538
6 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต ของหัตถกรรมพื้นบ้าน