ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บรรจง คณะวรรณ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อวย เกตุสิงห์ 2
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
3 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
4 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
5 Boonchai Sangpetngam 1
6 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
7 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
8 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
9 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
10 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
12 ศิริชัย ศิริกายะ 1
13 กาญจนา แก้วเทพ 1
14 Vanida Chantarateptawan 1
15 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
16 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
17 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
19 Srilert Chotpantarat 1
20 Chalermpol Leevailoj 1
21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
22 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
24 คัคนางค์ มณีศรี 1
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
26 ธวัชชัย สันติสุข 1
27 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
28 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
29 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
30 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
31 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
32 Somying Tumwasorn 1
33 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
36 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
37 วิไล ชินธเนศ 1
38 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
39 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
40 ละอองทิพย์ เหมะ 1
41 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
42 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
43 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
44 Puttipongse Varavudhi 1
45 Sompol Sanguanrungsirikul 1
46 Naiyana Chaiyabutr 1
47 Kitpramuk Tantayaporn 1
48 วิมล เหมะจันทร 1
49 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
50 Chakkaphan Sutthirat 1
51 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
52 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
53 พรรณี กาญจนพลู 1
54 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
55 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
56 สุมา เมืองใย 1
57 Ampa Luiengpirom 1
58 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
59 Kittisak Likhitwitayawuid 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 Sumphan Wongseripipatana 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
64 สำเริง แย้มโสภี 1
65 วัฒนชัย สมิทธากร 1
66 Jaitip Paiboon 1
67 Panee Boonthavi 1
68 Garnpimol C. Ritthidej 1
69 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
70 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
71 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
72 มยุรี ตันติสิระ 1
73 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
74 Supa Chantharasakul 1
75 Vimolmas Lipipun 1
76 Wilai Anomasiri 1
77 สุวิชา ทองสิมา 1
78 Kasidit Nootong 1
79 Waraporn Siriterm 1
80 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
81 Anawatch Mitpratan 1
82 สิทธิพร แอกทอง 1
83 Jittima Chatchawansaisin 1
84 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
85 Chayaporn Supachartwong 1
86 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
87 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
88 Acom Sornsute 1
89 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
90 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
91 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
92 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
93 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
94 Chariya Uiyyasathian 1
95 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
96 Chonticha Srisawang 1
97 รุ่งราวี ทองกันยา 1
98 สุมิตรา พูลทอง 1
99 Yeshey Penjor 1
100 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
101 ๋Janes, Gavin W. 1
102 ประคอง ชอบเสียง 1
103 ชอุ่ม มลิลา 1
104 กำจัด มงคลกุล 1
105 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
106 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
107 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
108 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
109 วินัย งามแสง 1
110 Phanphen Wattanaarsakit 1
111 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
112 นภสร โกวรรธนะกุล 1
113 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
114 Pantharee Boonsatorn 1
115 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
116 ไววิทย์ พุทธารี 1
117 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
118 Pornpimol Muanjai 1
119 Varunee Padmasankh 1
120 เอกชัย อดุลยธรรม 1
121 Walaisiri Muangsiri 1
122 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
123 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
124 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
125 สายฝน ควรผดุง 1
126 สิริพร สิวราวุฒิ 1
127 สมพร พรมดี 1
128 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
129 วาสนา เสียงดัง 1
130 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
131 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
132 Rajalida Lipikorn 1
133 Thada Jirajaras 1
134 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
135 Thanathon Sesuk 1
136 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
137 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
138 กระมล ทองธรรมชาติ 1
139 สมชัย วัฒนการุณ 1
140 ศุกันยา ห้วยผัด 1
141 สุวดี ยาป่าคาย 1
142 Suchin Arunsawatwong 1
143 กมลชนก ยวดยง 1
144 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
145 ประธาน ดาบเพชร 1
146 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
147 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
148 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
149 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
150 วัลลภ แย้มเหมือน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 1