ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บงการ พันธุ์เพ็ง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุจิตร ใจจิตร 6
2 สมชาย บุญประดับ 6
3 พรทิพย์ แพงจันทร์ 6
4 ไพบูรณ์ เปรียบยิ่ง 6
5 ฉัตรสุดา เชิงอักษร 6
6 สุภชัย วรรณมณี 3
7 บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว 3
8 สุริยนต์ ดีดเหล็ก 3
9 ยงศักดิ์ สุวรรณเสน 3
10 พิชิต สพโชค 3
11 กลอยใจ คงเจี้ยง 3
12 ละเอียด ปั้นสุข 3
13 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ 3
14 นพดล แดงพวง 3
15 ชนินทร์ ศิริขันตยากุล 3
16 อัจฉรา จอมสง่าวงศ์ 3
17 อานนท์ มลิพันธ์ 3
18 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 3
19 วินัย ศรวัต 3
20 พนิต หมวกเพชร 3
21 ศรินณา ชูธรรมธัช 3
22 จิราลักษณ์ ภูมิไธสง 3
23 สุนันท์ ถีราวุฒิ 3
24 จันทนา ใจจิตร 3
25 อารีรัตน์ พระเพชร 3
26 ปรีชา แสงโสดา 3
27 จิตอาภา ชมเชย 3
28 เฉลิมพงษ์ ขาวช่วง 1
29 รชต เกงขุนทด 1
30 รัตน์ติยา พวงแก้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2545 2
5 543 4