ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำเพ็ชร วินิจฉัยกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อการสอนรายวิชา ศว 421 สิ่งแวดล้อมชุมชน
2 การเลือกวิธีการสอนของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ศว 423 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2554
3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกร(ปี2)
4 การสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบ :
ปี พ.ศ. 2553
5 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนและทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจ ในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย(ปีที่ 1)
6 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน และทางเลือกของเกษตรกรที่มีต่อการเกษตรเชิงพหุภารกิจในเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
7 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์นม ของสหกรณ์โคนม หนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)
ปี พ.ศ. 2551
8 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานต่อการใช้พลังงานในอาคารสำนักงาน โดยใช้มาตรการทางด้านเศรษฐศาสตร์
9 การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2548
10 การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2548)
11 การพัฒนาและเสริมสร้างความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ในเขตภาคเหนือตอนบน (ปี 2549)
ปี พ.ศ. 2532
12 ผลของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต ต่อประสิทธิภาพการผลิตข้าวและรายได้ของเกษตรกร ในพื้นที่โครงการพัฒนา ลุ่มน้ำแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2529/30 /