ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำฝน ลำดับวงศ์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำพร เสน่ห์ 3
2 วราภา มหากาญจนกุล 3
3 รังรอง ยกส้าน 3
4 ณัฐา พัฒนากุล 2
5 กุลนาถ ทองขาว 2
6 ลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์ 2
7 ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร 2
8 ทนง ภัครัชพันธุ์ 2
9 ณพล พงษ์ไพโรจน์ 1
10 มาศอุบล ทองงาม 1
11 พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ 1
12 อรอนงค์ นัยวิกุล 1
13 จุฑาทิพย์ ภัทราวาท 1
14 ประมวล ทรายทอง 1
15 ไพรินทร์ กะทิพรมราช 1
16 อรนัดดา ชิณศรี 1
17 วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ 1
18 ธาริณี นามพิชญ์ 1
19 ปาริฉัตร หงสประภาส 1
20 รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย 1
21 นางสาว วรรษมณ ทองโชติ 1
22 ภาณุวัฒน์ สรรพกุล 1
23 ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ 1
24 อุลัยวรรณ์ อุสันสา 1
25 สาวิตรี รัตนสุมาวงศ์ 1
26 สิริกร กาญจนสุนทร 1
27 เขมพัษ อ้นท้วม 1
28 เรณุมาศ มาอุ่น 1
29 สุวิมล สัจจวาณิชย์ 1
30 อัศนีย์ ก่อตระกูล 1
31 วารุณี วารัญญานนท์ 1
32 นิติ ชูเชิด 1
33 นายคณิตศาสตร์ สุทธดุก 1
34 นางสาว อัมรัตน์ แคล้วปลอดทุกข์ 1
35 นางสาว ณัตถพร ชาญธัญกรณ์ 1
36 นายทศศม พงศ์ทอง 1
37 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
38 สิริกุล วะสี 1
39 ปาริชาติ พรมโชติ 1
40 รศ. ดร. ประหยัด โภคฐิติยุกต์ 1
41 อนงค์ภัทร สุทธางคกูล 1
42 พัชราพร ฤกษ์หร่าย 1
43 บดินทร์ รัศมีเทศ 1
44 ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ 1
45 วิจารณ์ วิชชุกิจ 1
46 ธงชัย มาลา 1
47 สาโรช โศภีรักข์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 4
6 2549 1
7 1086 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ: ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพมูลค่าเพิ่มจากข้าวสายพันธุ์เด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2554
3 การพัฒนาออนโทโลยี เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแปรรูปข้าว
4 ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติแอซิค-เทอร์โมพลาสติกฟลาวร์ : การผลิตเรซินคอมพาวด์โดยกระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
ปี พ.ศ. 2551
6 อิทธิพลของรูปแบบการเติมโปรตีนกลูเตลินต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
ปี พ.ศ. 2550
7 งานวิจัยกับบริษัทเอกชนต่างประเทศ
8 พลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด-สตาร์ฃ : การเตรียมเรซินคอมพาวด์และบรรจุภัณฑ์โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูชั่นและเทอร์โมฟอร์ม
9 อิทธิพลของโปรตีนกลูเตนินจากข้าวที่มีผลต่อคุณภาพของก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก
10 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงและสมบัติทางกลของสตาร์ชฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2549
11 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างละเอียดของสตาร์ชข้าวแอมิโลสสูงและสมบัติทางกายภาพและทางกลของฟิล์ม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
12 แก้ไขชื่อโครงการ