ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

น้ำผึ้ง ดุงโคกกรวด
หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 1
3 2555 2
4 2552 2
5 2544 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการดูแลตนเองโดยวิธีหัตถบำบัดร่วมกับการแพทย์แผนไทยเพื่อลดการกลับมารักษาซ้ำของผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหลังส่วนบน ศูนย์บริการทางการแพทย์ไทยประยุกต์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2557
2 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดอินนูลินจากกระเทียมในการยับยั้งการเจริญต่อเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli
ปี พ.ศ. 2555
3 ประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบรู้แบบมีส่วนร่วม ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพแผงลอยจำหน่ายอาหารตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลตำบลปทุมรัตน์อำเภอปทุมรัตน์อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
4 การบำบัดน้ำเสียจากบ่อดักไขมันโรงครัวโดย Staphylococcus epidermidis, Bacillus subilis และจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM)
ปี พ.ศ. 2552
5 การบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรขนาดเล็กด้วยจุลินทรีย์อีเอ็ม
6 ประสิทธิภาพของสารแอนโธซัยยานินในน้ำสกัดจากพืชเพื่อใช้เป็นดัชนีตัวชีวัดการปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหาร
ปี พ.ศ. 2544
7 การกำจัดแคดเมียมและตะกั่วในสารละลายโดย ~iNostoc paludosum~i และ ~iPhormidium angustissimum~i