ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นเรศ มีโส
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นเรศ มีใส
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 28
2 นริศ สินศิริ 3
3 พรพิษณุ ธรรมปัทม์ 2
4 ธีระ รุ่งธีระ 2
5 วรรทณา สินศิริ 2
6 วรากร สีโย 1
7 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
8 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
9 สมชาย แก้ววังชัย 1
10 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
11 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
12 ทองใบ บุษกร 1
13 วรรณา กาญจนมยูร 1
14 จันทิมา พลพินิจ 1
15 นงนิตย์ มรกต 1
16 ปิยมาศ นานอก 1
17 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
18 เมธิน ผดุงกิจ 1
19 ชาติไทย แก้วทอง 1
20 สงครามชัย ลีทองดี 1
21 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
22 ศุภชัย ฤทธิ์เจริญวัตถุ 1
23 นิวัฒน์ แก้วสีจันทร์ 1
24 อุฤทธิ์ เจริญอินทร์ 1
25 สุภกร หาญสูงเนิน 1
26 Naret Meeso 1
27 นิวัตร แก้วศรีแสง 1
28 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
29 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
30 บังอร กองอิ้ม 1
31 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
32 ดรุณี บุญชารี 1
33 ชวลิต บุญปก 1
34 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
35 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
36 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
37 บรรจบ วันโน 1
38 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
39 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
40 ปรีชา ประเทพา 1
41 รพีพร ช่ำชอง 1
42 วราวุธ สุธีธร 1
43 เรือน สมณะ 1
44 วัลยา สุทธิขำ 1
45 สุกัญญา ลีทองดี 1
46 ทุน วช. 1
47 ฐานยา โกมุทรินทร์ 1
48 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
49 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
50 ศุภชัย สมัปปิโต 1
51 สุนันท์ สายกระสุน 1
52 ถวิล ชนะบุญ 1
53 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
54 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
55 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
56 สุริทอง ศรีสะอาด 1
57 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
58 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
59 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
60 ธวัชชัย ชมศิริ 1
61 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
62 ศรัณยู คำเมือง 1
63 รักฤดี สารธิมา 1
64 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 1
65 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 1
66 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 1
67 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
68 อนุชิตา มุ่งงาม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 2
2 2558 2
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 4
6 2554 8
7 2553 5
8 2552 1
9 2551 3
10 2549 6
11 2541 1
12 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
2 -
ปี พ.ศ. 2558
3 -
4 -
ปี พ.ศ. 2557
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Lycopene and beta carotene concentration in aril oil of gac (Momordica cochinchinensis Spreng) as influenced by aril-drying process and solvents extraction
7 -
ปี พ.ศ. 2555
8 Effect of drying methods on volatile compounds, fatty acids and antioxidant property of Thai kaffir lime (Citrus hystrix DC)
9 -
10 -
11 -
ปี พ.ศ. 2554
12 Phytochemicals, vitamin C and sugar content of Thai wild fruits.
13 Changes in colour, antioxidant activities and carotenoids (lycopene, β-carotene, lutein) of marigold flower (Tagetes erecta L.) resulting from different drying processes
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
ปี พ.ศ. 2553
20 การปรับปรุงสี เนื้อสัมผัส และน้ำอิสระของมะละกออบแห้งด้วยการอบแห้งแบบการแผ่รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศร้อน
21 Protein Fractionation of Cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp) Leaf, Flower and Seed by Capillary Electrophoresis and Its Potential for Variety Identification
22 Modeling of combined far-infrared radiation and air drying of a ring shaped-pineapple with/without shrinkage
23 -
24 -
ปี พ.ศ. 2552
25 การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในมะม่วง กล้วยและมะละกอ
ปี พ.ศ. 2551
26 Performance Evaluation of Load Balancing Algorithm
27 -
28 -
ปี พ.ศ. 2549
29 อิทธิพลของการอบแห้งโดยวิธีการแผ่รังสีอินฟาเรดคลื่นยาวร่วมกับการพาอากาศร้อนต่อลักษณะการอบแห้งและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยส้ม
30 Different strategies of far-infrared radiation application in paddy drying
31 Pennsylvanian Sea Level Cycles, Nutrient Availability and Brachiopod Paleoecology
32 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
33 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
34 การศึกษาปัญหาการออกเสียงสระภาษาฝรั่งเศสของผู้เรียนชาวไทย
ปี พ.ศ. 2541
35 การประเมินสมรรถนะของระบบอบแห้งในโรงสีข้าว