ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุศราพร เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
3 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 6
4 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
6 ศิริพา อุดมอักษร 5
7 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
9 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
11 Nusaraporn Kessomboon 4
12 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
13 กรแก้ว จันทภาษา 4
14 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
15 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
16 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
17 Pattapong Kessomboon 3
18 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
19 ไม่มีข้อมูล 3
20 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
22 อัญชลี จิตรักนที 3
23 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
24 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
25 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
26 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
27 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
28 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
29 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
30 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
31 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
32 Khon Kaen University 2
33 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
34 หทัยชนก สุมาลี 2
35 เดชรัต สุขกำเนิด 2
36 Swansea university 2
37 David Hughes 2
38 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
39 วลัยพร พัชรนฤมล 2
40 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
41 ครรชิต สุขนาค 2
42 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
43 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
44 สงครามชัย ลีทองดี 2
45 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
46 ภูษิต ประคองสาย 2
47 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
48 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
49 สุจินดา สุขกำเนิด 2
50 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
51 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
52 Surachat Ngorsuraches 1
53 Siripa Udomaksorn 1
54 Paithip Luangruangrong 1
55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
56 Kunwadee Sripanidkulchai 1
57 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
58 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
59 หิรัญ แสวงแก้ว 1
60 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
61 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
62 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
63 นฤมิตร อินทุยศ 1
64 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
65 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
66 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
67 ทิพาพร กาญจนราช 1
68 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
69 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
70 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
71 อรณัชชา เซ็นโส 1
72 สุรศักดิ์ สุนทร 1
73 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
74 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
75 วิเชียร เกิดสุข 1
76 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
77 ธนภร ทองศรี 1
78 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
79 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1
80 นวลเรณู วิเศษมงคลชัย 1
81 Narumit Intoyos 1
82 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
83 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
84 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
85 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
86 ภัทรมน กังวาฬไกรไพศาล 1
87 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
88 limw0002@kku.ac.th 1
89 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
90 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
91 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
92 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
93 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
94 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
95 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
96 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
97 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
98 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
99 อมร เปรมกมล 1
100 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
101 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
102 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
103 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
104 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
105 Sripen Tantivess 1
106 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
107 Ruksaworn Chai-saard 1
108 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
109 อิสระ 1
110 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
111 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
112 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
113 รักษวร ใจสะอาด 1
114 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
115 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
116 Chotiros Laongbua 1
117 โชติรส ละอองบัว 1
118 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
119 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
120 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
121 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
122 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2550 4
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 2
6 2544 1
7 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
2 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
3 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
4 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาระซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
5 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
6 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
9 การป้องกันการฆ่าตัวตายทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์ต้นทุนในการเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
11 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ก่อนและหลังเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2544
12 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
14 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
15 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
16 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม