ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุศราพร เกษสมบูรณ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเภสัชศาสตร์ 13
2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
3 ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ 6
4 รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ 6
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์ 5
6 ศิริพา อุดมอักษร 5
7 อินทิรา กาญจนพิบูลย์ 5
8 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 4
9 Nusaraporn Kessomboon 4
10 วีระศักดิ์ พุทธาศรี 4
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์ 4
12 กรแก้ว จันทภาษา 4
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะเภสัชศาสตร์ 4
14 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 3
15 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 3
16 ไม่มีข้อมูล 3
17 อัญชลี จิตรักนที 3
18 วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 3
19 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3
20 ไพทิพย์ เหลืองเรืองรอง 3
21 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 3
22 Pattapong Kessomboon 3
23 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 3
24 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 2
25 หทัยชนก สุมาลี 2
26 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
27 ภูษิต ประคองสาย 2
28 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2
29 สำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2
30 นุชรี ศรีวิโรจน์ 2
31 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 2
32 Swansea university 2
33 David Hughes 2
34 สุจินดา สุขกำเนิด 2
35 บุญชัย กิจสนาโยธิน 2
36 จิรบูรณ์ โตสงวน 2
37 จังหวัดกำแพงเพชร. โรงพยาบาลคลองขลุง 2
38 Khon Kaen University 2
39 สุรฉัตร ง้อสุรเชษฐ์ 2
40 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 2
41 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 2
42 เดชรัต สุขกำเนิด 2
43 มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 2
44 ครรชิต สุขนาค 2
45 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
46 วลัยพร พัชรนฤมล 2
47 พินิจ ฟ้าอำนวยผล 2
48 จเด็จ ธรรมธัชอารี 2
49 วินัย ลีสมิทธิ์ 2
50 สงครามชัย ลีทองดี 2
51 Sripen Tantivess 1
52 ศรีเพ็ญ ตันติเวสส 1
53 โชติรส ละอองบัว 1
54 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 1
55 Faculty of Pharmacy, Khon Kaen University, Khon Kaen Province 1
56 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
57 Bureau of International Health Policy Development, Policy and Strategy Office, Ministry of Public Health, 1
58 Chotiros Laongbua 1
59 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 1
60 นพคุณ ธรรมธัชอารี 1
61 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
62 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
63 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1
64 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
65 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1
66 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1
67 limw0002@kku.ac.th 1
68 คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1
69 อิสระ 1
70 พัชรินทร์ ฤชุวรารักษ์ 1
71 วราภรณ์ ปวงกันทา 1
72 วิเชียร เกิดสุข 1
73 สุกัญญา นำชัยทศพล 1
74 หิรัญ แสวงแก้ว 1
75 อารีวรรณ เชี่ยวชาญวัฒนา 1
76 จ.สกลนคร. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 1
77 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
78 สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย 1
79 อัจฉรา เอกแสงศรี 1
80 รักษวร ใจสะอาด 1
81 อุษาวดี มาลีวงศ์ 1
82 Ruksaworn Chai-saard 1
83 กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 1
84 สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม. 1
85 สุรเดช อัศวินทรางกูล 1
86 National Cancer Institute, Bangkok, Thailand 1
87 โรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 1
88 นฤมิตร อินทุยศ 1
89 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
90 Paithip Luangruangrong 1
91 ภัทรมน กังวาฬไกรไพศาล 1
92 Narumit Intoyos 1
93 โรงพยาบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1
94 นวลเรณู วิเศษมงคลชัย 1
95 ขวัญใจ ธนากรจักร 1
96 Siripa Udomaksorn 1
97 Rungpetch Sakulbumrungsil 1
98 วราวุธ เสริมสินสิริ 1
99 ทิพาพร กาญจนราช 1
100 กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 1
101 Kunwadee Sripanidkulchai 1
102 กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลขาวสารด้านเวชภัณฑ์ 1
103 Surachat Ngorsuraches 1
104 สรชัย จำเนียรดำรงการ 1
105 ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์ 1
106 อมร เปรมกมล 1
107 จังหวัดสมุทรสงคราม. โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1
108 วิทยาการสาธารณสุขสิรินธร 1
109 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์ 1
110 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
111 ชะอรสิน สุขศรีวงศ์ 1
112 โรงพยาบาลรามาธิบดี 1
113 กนกวรรณ เส็งคำภา 1
114 ปิยะอร แดงพยนต์ 1
115 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
116 ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง 1
117 พรพิศ ศิลขวุธท์ 1
118 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ 1
119 ธนภร ทองศรี 1
120 อรณัชชา เซ็นโส 1
121 สุรศักดิ์ สุนทร 1
122 เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2550 4
3 2549 1
4 2548 2
5 2547 2
6 2544 1
7 543 36
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษแรก 2544-2553
2 การวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการจัดทำบัญชีรายจ่ายยาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2550
3 สะท้อนคิดบทเรียนการพัฒนา HPP-HIA : แสงนำทางสู่ก้าวย่างใหม่
4 โครงการป้องกันและช่วยเหลือผู้มีภาระซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
5 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
6 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการศึกษาสถานการณ์และผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
9 การป้องกันการฆ่าตัวตายทั่วประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
10 การวิเคราะห์ต้นทุนในการเตรียมยาเคมีบำบัด ของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
11 การเปรียบเทียบการบริหารทรัพยากรสาธารณสุข ก่อนและหลังเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า : กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2544
12 ความจำเป็นและแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ : กรณีโครงการเหมืองแร่โพแทช จังหวัดอุดรธานี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
13 การประเมินผลลัพธ์โครงการการจัดการยาเพื่อการบำบัดโรคเบาหวานในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ใช้ยาอินซูลินโรงพยาบาลท่าอุเทน
14 การเปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคแบบมีพี่เลี้ยงดูแลในชุมชนกับการดูแลที่โรงพยาบาล
15 ต้นทุนที่ประหยัดได้และต้นทุนที่หลีกเลี่ยงได้จากการแก้ไขปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
16 การพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกยาและวิธีการประมาณค่าปริมาณการใช้ยาสำหรับสถานีอนามัยในจังหวัดนครพนม