ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 Varunee Padmasankh 1
4 เอกชัย อดุลยธรรม 1
5 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
6 Walaisiri Muangsiri 1
7 Rajalida Lipikorn 1
8 ประธาน ดาบเพชร 1
9 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
10 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
11 Thada Jirajaras 1
12 ไววิทย์ พุทธารี 1
13 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
14 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
15 วาสนา เสียงดัง 1
16 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
17 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
18 กมลชนก ยวดยง 1
19 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
20 Pornpimol Muanjai 1
21 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
22 กระมล ทองธรรมชาติ 1
23 ศุกันยา ห้วยผัด 1
24 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
25 Pantharee Boonsatorn 1
26 สมชัย วัฒนการุณ 1
27 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
28 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
29 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
30 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
31 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
32 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
33 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
34 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
35 สุวดี ยาป่าคาย 1
36 Thanathon Sesuk 1
37 Suchin Arunsawatwong 1
38 อวย เกตุสิงห์ 1
39 สิริพร สิวราวุฒิ 1
40 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
41 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
42 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
43 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
44 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
45 Somying Tumwasorn 1
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
47 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
48 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
49 Boonchai Sangpetngam 1
50 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
51 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
52 กาญจนา แก้วเทพ 1
53 Srilert Chotpantarat 1
54 ศิริชัย ศิริกายะ 1
55 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
56 Chalermpol Leevailoj 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
58 อุทัย บุญประเสริฐ 1
59 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
60 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
61 ธวัชชัย สันติสุข 1
62 สำเริง แย้มโสภี 1
63 วัลลภ แย้มเหมือน 1
64 Acom Sornsute 1
65 สมพร พรมดี 1
66 สุวิชา ทองสิมา 1
67 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
69 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
70 วิไล ชินธเนศ 1
71 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
72 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
75 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
76 สายฝน ควรผดุง 1
77 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
78 Sompol Sanguanrungsirikul 1
79 Ampa Luiengpirom 1
80 Kitpramuk Tantayaporn 1
81 บรรจง คณะวรรณ 1
82 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
83 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
84 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
85 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
86 Naiyana Chaiyabutr 1
87 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
88 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
89 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
90 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
91 วิมล เหมะจันทร 1
92 ละอองทิพย์ เหมะ 1
93 Puttipongse Varavudhi 1
94 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
97 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
98 วัฒนชัย สมิทธากร 1
99 Jaitip Paiboon 1
100 Wilai Anomasiri 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 Vanida Chantarateptawan 1
103 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
104 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
105 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
106 Garnpimol C. Ritthidej 1
107 Supa Chantharasakul 1
108 Vimolmas Lipipun 1
109 Panee Boonthavi 1
110 Sumphan Wongseripipatana 1
111 Kittisak Likhitwitayawuid 1
112 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
113 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
114 สุมา เมืองใย 1
115 Jittima Chatchawansaisin 1
116 สิทธิพร แอกทอง 1
117 Chayaporn Supachartwong 1
118 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
119 Chonticha Srisawang 1
120 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
121 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
122 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
123 Kasidit Nootong 1
124 Anawatch Mitpratan 1
125 Chariya Uiyyasathian 1
126 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
127 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
128 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
129 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
130 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
131 Waraporn Siriterm 1
132 วินัย งามแสง 1
133 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
134 ชอุ่ม มลิลา 1
135 ประคอง ชอบเสียง 1
136 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
137 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
138 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
139 Chakkaphan Sutthirat 1
140 พรรณี กาญจนพลู 1
141 ๋Janes, Gavin W. 1
142 สุมิตรา พูลทอง 1
143 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
144 Phanphen Wattanaarsakit 1
145 นภสร โกวรรธนะกุล 1
146 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
147 Yeshey Penjor 1
148 รุ่งราวี ทองกันยา 1
149 กำจัด มงคลกุล 1
150 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1