ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 Chariya Uiyyasathian 1
4 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
5 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
6 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
7 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
8 Kasidit Nootong 1
9 Anawatch Mitpratan 1
10 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
11 Waraporn Siriterm 1
12 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
13 สมชัย วัฒนการุณ 1
14 Pantharee Boonsatorn 1
15 กระมล ทองธรรมชาติ 1
16 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
17 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
18 Chayaporn Supachartwong 1
19 Acom Sornsute 1
20 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
21 Jittima Chatchawansaisin 1
22 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
23 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
24 Phanphen Wattanaarsakit 1
25 Yeshey Penjor 1
26 กำจัด มงคลกุล 1
27 สุมิตรา พูลทอง 1
28 รุ่งราวี ทองกันยา 1
29 นภสร โกวรรธนะกุล 1
30 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
31 Chonticha Srisawang 1
32 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
33 ศุกันยา ห้วยผัด 1
34 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
35 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
36 วินัย งามแสง 1
37 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
38 สิทธิพร แอกทอง 1
39 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
40 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
41 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
42 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
43 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
44 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
45 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
46 Pornpimol Muanjai 1
47 ไววิทย์ พุทธารี 1
48 วาสนา เสียงดัง 1
49 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
50 วัลลภ แย้มเหมือน 1
51 สำเริง แย้มโสภี 1
52 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
53 สุวิชา ทองสิมา 1
54 สมพร พรมดี 1
55 สายฝน ควรผดุง 1
56 สิริพร สิวราวุฒิ 1
57 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
58 Varunee Padmasankh 1
59 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
60 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
61 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
62 สุวดี ยาป่าคาย 1
63 Suchin Arunsawatwong 1
64 ๋Janes, Gavin W. 1
65 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
66 Thanathon Sesuk 1
67 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
68 อวย เกตุสิงห์ 1
69 Thada Jirajaras 1
70 Walaisiri Muangsiri 1
71 เอกชัย อดุลยธรรม 1
72 Rajalida Lipikorn 1
73 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 ประธาน ดาบเพชร 1
76 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
77 ประคอง ชอบเสียง 1
78 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
79 Chalermpol Leevailoj 1
80 ศิริชัย ศิริกายะ 1
81 Boonchai Sangpetngam 1
82 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
84 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
85 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
86 Srilert Chotpantarat 1
87 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
88 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
89 Wilai Anomasiri 1
90 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
91 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
92 Vanida Chantarateptawan 1
93 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
94 กาญจนา แก้วเทพ 1
95 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
96 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
98 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
102 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
103 ธวัชชัย สันติสุข 1
104 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
106 Somying Tumwasorn 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
108 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
110 อุทัย บุญประเสริฐ 1
111 วิไล ชินธเนศ 1
112 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
113 วัฒนชัย สมิทธากร 1
114 Jaitip Paiboon 1
115 ละอองทิพย์ เหมะ 1
116 วิมล เหมะจันทร 1
117 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
118 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
119 Puttipongse Varavudhi 1
120 Kitpramuk Tantayaporn 1
121 Naiyana Chaiyabutr 1
122 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
123 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
124 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
125 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
126 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
127 ชอุ่ม มลิลา 1
128 พรรณี กาญจนพลู 1
129 Chakkaphan Sutthirat 1
130 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
131 สุมา เมืองใย 1
132 Ampa Luiengpirom 1
133 Sompol Sanguanrungsirikul 1
134 Sumphan Wongseripipatana 1
135 Panee Boonthavi 1
136 Garnpimol C. Ritthidej 1
137 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
138 Kittisak Likhitwitayawuid 1
139 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
140 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
141 Supa Chantharasakul 1
142 Vimolmas Lipipun 1
143 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
144 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
145 บรรจง คณะวรรณ 1
146 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
147 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
148 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
149 มยุรี ตันติสิระ 1
150 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1