ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชารัตน์ มุงคุณ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 2
2 คัคนางค์ มณีศรี 2
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
5 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
7 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
8 สำเริง แย้มโสภี 1
9 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
11 ธวัชชัย สันติสุข 1
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
14 Somying Tumwasorn 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
16 อุทัย บุญประเสริฐ 1
17 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
18 วัลลภ แย้มเหมือน 1
19 วิไล ชินธเนศ 1
20 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
21 สมพร พรมดี 1
22 Pornpimol Muanjai 1
23 ไววิทย์ พุทธารี 1
24 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
25 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
26 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
27 เอกชัย อดุลยธรรม 1
28 Varunee Padmasankh 1
29 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
30 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
31 สายฝน ควรผดุง 1
32 สิริพร สิวราวุฒิ 1
33 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 วาสนา เสียงดัง 1
36 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
37 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
38 สุวิชา ทองสิมา 1
39 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
40 Sumphan Wongseripipatana 1
41 Panee Boonthavi 1
42 Garnpimol C. Ritthidej 1
43 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
44 Kittisak Likhitwitayawuid 1
45 Jaitip Paiboon 1
46 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
47 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
48 Supa Chantharasakul 1
49 Vimolmas Lipipun 1
50 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
51 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
52 บรรจง คณะวรรณ 1
53 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
54 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
55 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
56 มยุรี ตันติสิระ 1
57 วัฒนชัย สมิทธากร 1
58 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
59 Boonchai Sangpetngam 1
60 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
61 Chalermpol Leevailoj 1
62 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
63 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
64 Walaisiri Muangsiri 1
65 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
66 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
67 ศิริชัย ศิริกายะ 1
68 Srilert Chotpantarat 1
69 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
70 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
71 Wilai Anomasiri 1
72 Vanida Chantarateptawan 1
73 กาญจนา แก้วเทพ 1
74 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
75 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
76 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
77 Rajalida Lipikorn 1
78 รุ่งราวี ทองกันยา 1
79 กำจัด มงคลกุล 1
80 Yeshey Penjor 1
81 สุมิตรา พูลทอง 1
82 ๋Janes, Gavin W. 1
83 ชอุ่ม มลิลา 1
84 ประคอง ชอบเสียง 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
87 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
88 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
89 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
90 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
91 วินัย งามแสง 1
92 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
93 Phanphen Wattanaarsakit 1
94 นภสร โกวรรธนะกุล 1
95 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
96 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
97 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
98 Puttipongse Varavudhi 1
99 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
100 Naiyana Chaiyabutr 1
101 Kitpramuk Tantayaporn 1
102 Sompol Sanguanrungsirikul 1
103 Ampa Luiengpirom 1
104 ละอองทิพย์ เหมะ 1
105 วิมล เหมะจันทร 1
106 สุมา เมืองใย 1
107 Chakkaphan Sutthirat 1
108 พรรณี กาญจนพลู 1
109 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
110 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
111 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
112 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
113 Chonticha Srisawang 1
114 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
115 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
116 Thanathon Sesuk 1
117 Suchin Arunsawatwong 1
118 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
119 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
120 Pantharee Boonsatorn 1
121 กระมล ทองธรรมชาติ 1
122 ศุกันยา ห้วยผัด 1
123 สุวดี ยาป่าคาย 1
124 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
125 กมลชนก ยวดยง 1
126 ประธาน ดาบเพชร 1
127 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
128 อวย เกตุสิงห์ 1
129 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
130 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
131 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
132 สมชัย วัฒนการุณ 1
133 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
134 Anawatch Mitpratan 1
135 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
136 Waraporn Siriterm 1
137 Kasidit Nootong 1
138 Chayaporn Supachartwong 1
139 Jittima Chatchawansaisin 1
140 สิทธิพร แอกทอง 1
141 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
142 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
143 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
144 Acom Sornsute 1
145 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
146 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
147 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
148 Chariya Uiyyasathian 1
149 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
150 Thada Jirajaras 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 2
2 2550 2
3 543 1