ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การศึกษาผลกระทบและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลผลิตด้านเกษตรภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 วิจัยและพัฒนาเชื้อราไมคอร์ไรซาเพื่อใช้ควบคุมไส้เดือนฝอยสาเหตุโรครากปม
ปี พ.ศ. 2555
3 พัฒนาการผลิตพรรณไม้น้ำปลอดไส้เดือนฝอยศัตรูพืชเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2552
4 โครงการการพัฒนาชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวกในเชิงพาณิชย์
ปี พ.ศ. 2548
5 การพัฒนากระบวนการผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงอย่างง่ายเพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร
ปี พ.ศ. 2547
6 การพัฒนากระบวนการผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงอย่างง่าย เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร
7 การพัฒนากระบวนการผลิตไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงอย่างง่าย เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร
ปี พ.ศ. 2545
8 การพัฒนาไส้เดือนฝอย Heterorhabditis sp. สายพันธุ์ไทยเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช
ปี พ.ศ. 2543
9 การสำรวจเก็บรวบรวมและจำแนกชนิดไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทย