ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิสภา ศีตะปันย์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- นิสภา คีตปันย์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nispa Seetapan 30
2 วิยงค์ กังวานศุภมงคล 12
3 นิรมล เกษตรศิลป์ชัย 12
4 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 12
5 ธีรวัฒน์ ธีรภัทรพรชัย 12
6 อาซีซัน แกสมาน 12
7 อมราวรรณ อินทศิริ 12
8 อรวรรณ ชัยลภากุล 12
9 กตัญชลี ไม้งาม 11
10 Katanchalee Mai-ngam 11
11 Chureerat Prahsarn 6
12 จุรีรัตน์ ประสาร 6
13 สุดา เกียรติกำจรวงศ์ 5
14 สุภาภรณ์ นพคุณดิลกรัตน์ 5
15 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 4
16 ปิยะวรรณ เพชราภา 3
17 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 3
18 พิมพรรณ ชำนิงาน 3
19 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
20 Pimpan Chumningan 2
21 Jittiporn Kruenate 2
22 ดวงพร ศิริกิตติกุล 2
23 อุษา แสงวัฒนาโรจน์ 2
24 Pawadee Methacanon 2
25 ภาวดี เมธะคานนท์ 2
26 Doungporn Sirikittikul 2
27 จิตติ์พร เครือเนตร 2
28 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 2
29 วนิดา จีนศาสตร์ 2
30 Wanwisa Srinuanchai 2
31 สิริวรรณ พัฒนาฤดี 2
32 Piyawan Bejrapha 2
33 วราวุฒิ ตั้งพสุธาดล 2
34 วรวีร์ โฮเว่น 2
35 เจริญ นาคะสรรค์ 2
36 เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์ 1
37 นรินทร์ กาบบัวทอง 1
38 วิวรรณ ธรรมมงคล 1
39 ปราณี ภืญโญชีพ 1
40 กนกรส ผลากรกุล 1
41 เกศินี ปฐมวัฒนศักดิ์ 1
42 ปราโมทย์ ไชยเวช 1
43 สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ 1
44 ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 1
45 นันทนา จิรธรรมนุกุล 1
46 อำนาจ สิทธัตตระกูล 1
47 ราชบัณฑิตยสถาน 1
48 Chaiwut Gamonpilas 1
49 Thidarat Makmoon 1
50 ธิดารัตน์ มากมูล 1
51 Piyawan Phetcharapa 1
52 Jiraporn Wongsawaeng 1
53 Thammarat Panyathammaporn 1
54 วรานิษฐ์ พงษ์จารุวัฒน์ 1
55 ณัฏฐวี ธรรมเจษฎา 1
56 Natsiri Srisithipantakul 1
57 Nutthawee Thamjedsada 1
58 ชัยวุฒิ กมลพิลาส 1
59 Waranit Pongjaruvat 1
60 Nattawut Limparyoon 1
61 Chuanchom Aumnate 1
62 ชวนชม อ่วมเนตร 1
63 Satit Puttipipatkhachorn 1
64 พงษ์สุดา ผ่องธัญญา 1
65 Uthai Wichai 1
66 Suntaree Siraratprapa 1
67 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 1
68 Kittichai Sonjaipanich 1
69 Daungtawan Foungfung 1
70 Siriwan Phattanarudee 1
71 Supaporn Noppakundilograt 1
72 Praon Nanakorn 1
73 ฐิตาภา สมิตินนท์ 1
74 อุทัย วิชัย 1
75 Sharon Sagnella 1
76 อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ 1
77 Anuvat Sirivat 1
78 Nopparat Plucktaveesak 1
79 มรกต สกุลสมบัติ 1
80 Yot Boontongkong 1
81 สุนทรี ศิรรัตน์ประภา 1
82 Supannee Pathumarak 1
83 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
84 ยศ บุญทองคง 1
85 นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 4
2 2553 4
3 2552 4
4 2551 5
5 2550 1
6 2549 5
7 2548 2
8 2547 3
9 2546 2
10 2545 1
11 543 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Acrylamide/2-acrylamido-2-methylpropane sulfonic acid and associated sodium salt superabsorbent copolymer nanocomposites with mica as fire retardants
2 Synthesis of acrylamide-co-(itaconic acid) superabsorbent polymers and associated silica superabsorbent polymer composites
3 Physicochemical and rheological characteristics of commercial chili sauces as thickened by modified starch or modified starch/xanthan mixture
4 การพัฒนาของผสมจากพอลิแซคคาไรด์ที่ใช้เป็นตัวปรับสมบัติรีโอโลยี : ระยะที่ 1 การศึกษาสัณฐานวิทยาและพฤติกรรมเชิงรีโอโลยี
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาพอลิเมอร์หยุ่นหนืดที่มีสมบัติการกระจายแรง และตอบสนองต่ออุณหภูมิ
6 Gel strength and swelling of acrylamide-protic acid superabsorbent copolymers
7 Acrylamide–itaconic acid superabsorbent polymers and superabsorbent polymer/mica nanocomposites
8 Nondestructive rheological measurement of aqueous dispersions of solid lipid nanoparticles: effects of lipid types and concentrations on dispersion consistency
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาและออกแบบตัวบ่งชี้ค่าความเป็นกรดที่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
10 การวิเคราะห์สมบัติรีโอโลยีของต้นแบบเครื่องสำอางที่เตรียมจากอนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง
11 Synthesis and Characterization of Acrylamide-Based Aluminum Flocculant for Turbidity Reduction in Wastewater
12 Rheological and morphological characterizations on physical stability of Gamma-oryzanol loaded solid lipid nanoparticles (SLNs)
ปี พ.ศ. 2551
13 วัสดุสำหรับทดแทนกระดูกแบบฉีดที่มีโปรตีนจากไหมเป็นส่วนประกอบ
14 Development of conformable energy dissipating composite from viscoelastic polymer
15 แผ่นซิลิโคนคอมพอสิทเจลที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
16 Ultraviolet Protection Characteristics of Silicone/Titanium
17 พจนานุกรมศัพท์ พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ปี พ.ศ. 2550
18 การพัฒนาแผ่นปิดซิลิโคนที่มีสมบัติป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตสำหรับการลดรอยแผลเป็น
ปี พ.ศ. 2549
19 การออกแบบและพัฒนาชุดตรวจสอบวินิจฉัยโรคธาลัสซิเมีย
20 พอลิเมอร์เลียนแบบธรรมชาติสำหรับร่างรับเซลล์เอนโดทีเลียล
21 การพัฒนากาวติดเนื้อเยื่อชนิดไคโตซาน-เอ็นไอโซพรอพิลอะคริลาไมด์ ที่มีสมบัติการแข็งตัวของเลือด
22 การสร้างกระดูกบนวัสดุร่างรับเซลล์แบบคอมพอสิทชนิดใหม่ที่ออกแบบโดยการเลียนแบบธรรมชาติ
23 Effect of Differences in Physical and Chemical Properties of Chitosan on Endothelial Cell Adhesion and Growth
ปี พ.ศ. 2548
24 Thermo - responsive chitosan-g-poly(N-isopropylacrylamide) for tissue adhesive
25 Linear viscoelasticity of thermoassociative chitosan-g-poly( N-isopropylacrylamide) copolymer
ปี พ.ศ. 2547
26 เจลไคโตซาน/เดกทรานซ์ สำหรับการนำไปใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
27 Thermoresponsive Chitosan-g-Poly(N-isopropylacrylamide)
28 Endothelialization on Chitosan: Effect Of Deacetylation, Molecular Weight and Concentration
ปี พ.ศ. 2546
29 การวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิครีโอโลยี (ตอนที่1)
30 การวิเคราะห์อาหารด้วยเทคนิครีโอโลยี (ตอนที่2)
ปี พ.ศ. 2545
31 Factors influencing morphology of freeze-dried chitosansponges