ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิศา วิชพันธุ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- นิศา วิชพันธ์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 4
2 Rajalida Lipikorn 1
3 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
4 Walaisiri Muangsiri 1
5 Anawatch Mitpratan 1
6 Waraporn Siriterm 1
7 ประธาน ดาบเพชร 1
8 อวย เกตุสิงห์ 1
9 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
10 Chayaporn Supachartwong 1
11 Thada Jirajaras 1
12 กมลชนก ยวดยง 1
13 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
14 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
15 ไววิทย์ พุทธารี 1
16 เอกชัย อดุลยธรรม 1
17 Ong, Say Kee 1
18 Chulalongkorn University.Faculty of Arts 1
19 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
20 Varunee Padmasankh 1
21 Siriporn Sriwarakan 1
22 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
23 Jittima Chatchawansaisin 1
24 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
25 สมชัย วัฒนการุณ 1
26 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
27 กระมล ทองธรรมชาติ 1
28 นภสร โกวรรธนะกุล 1
29 Yeshey Penjor 1
30 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
31 ๋Janes, Gavin W. 1
32 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
33 รุ่งราวี ทองกันยา 1
34 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
35 Tadchanon Chuman 1
36 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
37 สุวดี ยาป่าคาย 1
38 Chonticha Srisawang 1
39 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
40 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
41 Thanathon Sesuk 1
42 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
43 วินัย งามแสง 1
44 Suchin Arunsawatwong 1
45 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
46 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
47 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
48 อุทัย บุญประเสริฐ 1
49 ธวัชชัย สันติสุข 1
50 อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร 1
51 วิไล ชินธเนศ 1
52 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
53 วัลลภ แย้มเหมือน 1
54 คัคนางค์ มณีศรี 1
55 สำเริง แย้มโสภี 1
56 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
58 พวงแก้ว ปุณยกนก 1
59 Chulalongkorn University. Faculty of Science 1
60 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
61 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
62 ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล 1
63 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
64 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 1
65 Somying Tumwasorn 1
66 Chulalongkorn University. Graduate School 1
67 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
68 สุนี ธนสารสมบัติ 1
69 สุวิชา ทองสิมา 1
70 Pantharee Boonsatorn 1
71 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
72 ฉลวย กีรติรักษกุล 1
73 ศุกันยา ห้วยผัด 1
74 Narong Punnim 1
75 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
76 Acom Sornsute 1
77 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
78 Pornpimol Muanjai 1
79 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
80 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
81 นิยพรรณ ชูวาพิทักษ์ 1
82 สิริพร สิวราวุฒิ 1
83 สมพร พรมดี 1
84 สุนีย์ นัยจรัญ 1
85 อรุณศรี อนันตรศิริชัย 1
86 สายฝน ควรผดุง 1
87 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
88 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
89 วาสนา เสียงดัง 1
90 ธิดารัตน์ บุญนุช 1
91 กัญญา ศุภปิติพร 1
92 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
93 Vimolmas Lipipun 1
94 Boonchai Sangpetngam 1
95 มยุรี ตันติสิระ 1
96 Chalermpol Leevailoj 1
97 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
98 Garnpimol C. Ritthidej 1
99 Kittisak Likhitwitayawuid 1
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
101 Sumphan Wongseripipatana 1
102 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Science 1
103 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
104 Srilert Chotpantarat 1
105 ลัดดาวัลย์ บุญรัตนกรกิจ, 1
106 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
107 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
108 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
109 Kitpramuk Tantayaporn 1
110 Vanida Chantarateptawan 1
111 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
112 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
113 Sompol Sanguanrungsirikul 1
114 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทย์ศาสตร์ 1
115 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
117 ศิริชัย ศิริกายะ 1
118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
119 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
120 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
121 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
122 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
123 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
124 Chulalongkorn University. Faculty of Engineering 1
125 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
127 กาญจนา แก้วเทพ 1
128 รัชทิน จันทร์เจริญ 1
129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
130 วัฒนชัย สมิทธากร 1
131 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
133 Wilai Anomasiri 1
134 Chulalongkorn University. Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
135 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
136 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ 1
137 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
138 นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ 1
139 ละอองทิพย์ เหมะ 1
140 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
141 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
142 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
143 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
144 Puttipongse Varavudhi 1
145 Naiyana Chaiyabutr 1
146 Phanphen Wattanaarsakit 1
147 Prakong Tangpraprutkul 1
148 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
149 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
150 สิทธิพร แอกทอง 1
151 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
152 ประคอง ชอบเสียง 1
153 Chariya Uiyyasathian 1
154 มณีวรรณ กมลพัฒน 1
155 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
156 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
157 สุมา เมืองใย 1
158 Kasidit Nootong 1
159 พรรณี กาญจนพลู 1
160 นิรมล ชยุตสาหกิจ 1
161 Ampa Luiengpirom 1
162 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
163 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
164 Chakkaphan Sutthirat 1
165 Panee Boonthavi 1
166 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
167 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
168 Jaitip Paiboon 1
169 วิมล เหมะจันทร 1
170 Chulalongkorn University.Graduate school 1
171 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
172 Supa Chantharasakul 1
173 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
174 สุมิตรา พูลทอง 1
175 บรรจง คณะวรรณ 1
176 กำจัด มงคลกุล 1
177 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
178 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
179 ชอุ่ม มลิลา 1
180 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
181 ประคอง สุทธสาร 1
182 มยุรี จารุปาน 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2514 2
3 2512 3