ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวุฒิ หวังชัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 16
2 เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน 16
3 จงกล พรมยะ 16
4 บัญญัติ มนเทียรอาสน์ 8
5 ทิพย์สุคนธ์ พิมพ์พิมล 8
6 กานดา หวังชัย 7
7 ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม 7
8 ยุวดี พีรพรพิศาล 6
9 ประจวบ ฉายบุ 6
10 งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 5
11 ชนกันต์ จิตมนัส 5
12 ขวัญตา พูลสำราญ 4
13 สุดาพร ตงศิริ 4
14 สุพรรษา ทับทิมหิน 4
15 จีรพร เพกเกาะ 4
16 สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย 4
17 อภินันท์ สุวรรณรักษ์ 3
18 อานุภาพ วรรณคนาพล 2
19 พิษณุ วรรณธง 2
20 จำนงค์ อุทัยบุตร 2
21 ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน 2
22 ปานมุก วัชระปิยะโสภณ 2
23 สมบัติ สิงห์สี 2
24 ปาวลี ศรีสุขสมวงศ์ 2
25 จิราพร โรจนทินกร 2
26 อุดมลักษณ์ มณีโชติ 1
27 ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร 1
28 เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร 1
29 วิวัฒน์ ปรารมภ์ 1
30 ชลลดา บันสิทธิ์ 1
31 Norio Iwami 1
32 Tomoaki Itayama 1
33 Chongkol Phromya 1
34 Chonlada Bunsid 1
35 ชยารัตน์ ปลื้มสำราญ 1
36 Panarin Phreechawattanakon 1
37 Tapana Cheunbarn 1
38 Niwooti Whangchai 1
39 Penrut Hongwityakorn 1
40 เทพรัตน์ อิ้งเศรษฐพันธ์ 1
41 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เครือข่ายภาคเหนือ 1
42 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1
43 Asian Center for Environment Research (ACER) 1
44 บริษัท เอ็น. เอส. เว็ทซัพพลาย จำกัด 1
45 บัญชา ทองมี 1
46 จิราภรณ์ กิติกุล 1
47 บริษัทสหฟาร์ม จำกัด 1
48 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1
49 พัชรินทร์ สายพัฒนะ 1
50 ศิรประภา ฟ้ากระจ่าง 1
51 สุปราณี วิกรัยบูรณ์ 1
52 ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 1
53 วิทยา ทาวงศ์ 1
54 นพดล จันทรมณี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 5
3 2555 2
4 2554 3
5 2553 6
6 2552 6
7 2551 2
8 2550 11
9 2549 7
10 2548 6
11 2547 2
12 2546 2
13 2537 1
14 2534 1
15 543 90
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ระบบฟาร์มสาหร่ายเตาอัจฉริยะเพื่อกลุ่มอาหารปลอดภัยและเครื่องสำอาง
2 การใช้กากเหลือไบโอแก๊สเป็นแหล่งทดแทนโปรตีนสำหรับอาหารเลี้ยงกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) และผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปี พ.ศ. 2557
3 เทคนิคการลดกลิ่นโคลนในปลานิลด้วยปูนยิบซั่ม ฟางข้าว และจุลินทรีย์
4 ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (geosmin และ MIB) ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา โดยใช้ปลานิลและถ่านไม้ (ปี 2557)
5 ระบบการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ (ปี 2557)
6 ระบบกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ (geosmin และ MIB) ในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลาโดยใช้ปลานิลและถ่านไม้
7 ระบบการผลิตสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่ออาหารปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ
ปี พ.ศ. 2555
8 การพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย:การพัฒนาการเลี้ยงปลานิลให้ปลอดจากการปนเปื้อนของกลิ่นไม่พึงประสงค์
9 การเพาะเลี้ยงปลาแบบผสมผสานสู่ชุมชนพื้นที่สูงเพื่อเป็นแหล่งโปรตีนและเพิ่มรายได้
ปี พ.ศ. 2554
10 การพัฒนากระบวนการผลิตปลาเพาะลูกผสมแบบอินทรีย์ให้ปลอดจากกลิ่นไม่พึงประสงค์
11 การพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย:การพัฒนาการเลี้ยงปลานิลให้ปลอดจากการปนเปื้อนของกลิ่นไม่พึงประสงค์
12 การพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปลอดภัย: การจัดการกลิ่นโคลนในปลาเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก
ปี พ.ศ. 2553
13 การลดปริมาณสารพิษไมโครซิสตินในปลานิลที่เลี้ยในระบบผสมผสานโดยการจัดการด้านอาหาร
14 การพัฒนาเทคโนโลยีด้านอัลตราโซนิคเพื่อการกำจัดสาหร่ายพิษ ในแหล่งน้ำของประเทศไทย : ผลของเวลาสัมผัสและความถี่ต่อการจมตัว และการปล่อยสารพิษไมโครซิสติน ของ Microcystis sp. ที่บำบัดด้วยเครื่องอัลตราโซนิค
15 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนูเบียส [Anubias nana Engler] ในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราวแบบขวดแฝด
16 ผลของผักบุ้ง [Ipomoea aquatica Forsk.] ต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของสาหร่าย Microcystis sp. ในบ่อเลี้ยงปลาที่มีปริมาณสารอาหารสูง
17 การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการผลิตกุ้งก้ามกรามอย่างมีความรับผิดชอบตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการประมงที่ดี ของเกษตรกรในอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
18 ผลของระบบการผลิตต่อปริมาณกลิ่นโคลนที่สะสมในเนื้อปลานิล
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนากระบวนการผลิตปลานิลในกระชังในบ่อเลี้ยงปลาบึกเพื่อเสริมรายได้
20 การลดปริมาณสารพิษไมโครซิสตินในปลานิลที่เลี้ยงโดยระบบผสมผสาน(ชีววิถี)ด้วยการจัดการด้านอาหาร
21 ผลของโอโซนต่อแพลงก์ตอนพืช แอคติโนมัยซีส และกลิ่นโคลนในน้ำจากบ่อเลี้ยงปลานิล
22 ผลของอาหารเสริมวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตายและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโรคของปลาบึก
23 ผลของอัตราการให้อาหารต่อการเจริญเติบโต และกลิ่นโคลนในปลาบึกและปลานิลแดง
24 ผลของการเลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียวต่อการสะสมกลิ่นโคลนในเนื้อปลาบึก
ปี พ.ศ. 2551
25 การลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในปลานิลแดง [Oreochromis sp.] ที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียว
26 กลยุทธ์การจัดการด้านอาหาร เพื่อลดต้นทุนการผลิตปลานิลแปลงเพศในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
27 Development of a system to reduce toxic blue-green algae in Asia Pacific regions
28 การประเมินคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการผลผลิตปลาบึกที่เลี้ยงแบบหนาแน่น
29 Development of a system to reduce toxic blue-green algae in Asia Pacific regions
30 ผลกระทบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล
31 การประเมินคุณภาพน้ำเพื่อการจัดการผลผลิตปลาบึกที่เลี้ยงแบบหนาแน่น
32 การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
33 กลยุทธ์การจัดการด้านอาหารเพื่อลดต้นทุนการผลิตปลานิลแปลงเพศ ในเขตภาคเหนือ
34 การศึกษาผลของปัจจัยบางประการต่อการเพิ่มศักยภาพการผลิตลูกปลานิลแปลงเพศ
35 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยง และการใช้สารเร่งการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
36 ระบบการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพื่อการผลิตสายพันธุ์ปลาบึก
37 ผลของระบบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล
ปี พ.ศ. 2549
38 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
39 การถ่ายทอเทคโนโลยีฐานเรียนรู้การเกษตร เรื่อง "การผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน"
40 การถ่ายทอเทคโนโลยีฐานเรียนรู้การเกษตร เรื่อง "การผลิตกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในภาคเหนือตอนบน"
41 การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
42 ผลของระบบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล
43 การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
44 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยงและการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2548
45 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาสาหร่ายสไปรูลินาระดับพื้นบ้้านเพื่อเป็นอาหารปลา
46 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยงและการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
47 การเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือโดยการใช้โปรไบโอติคในบ่อเลี้ยงที่ควบคุมอุณหภูมิ
48 ผลของระบบการเลี้ยงต่อการกำจัดกลิ่นโคลนในปลานิล
49 การพัฒนาสักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
50 การพัฒนาระบบการเลี้ยงกุ้งแชบ๊วยแบบหนาแน่น โดยใช้โอโซนปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ปี พ.ศ. 2547
51 การพัฒนาศักยภาพของระบบการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
52 การศึกษาช่วงเวลาของการเลี้ยงและการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งก้ามกรามในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
53 การใช้สารธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกร้ามกรามสายพันธุ์กุ้งหวัเล็กในเขตภาคเหนือ
54 การใช้สารธรรมชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งกร้ามกรามสายพันธุ์กุ้งหวัเล็กในเขตภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2537
55 แนวทางการเลี้ยงกบบูลฟรอก (Bull Frog, Rana Catesbeiana )ในเขตภาคเหนือ โดยใช้อาหารสำเร็จรูปราคาถูก
ปี พ.ศ. 2534
56 การสะสมและการสลายตัวของสารอินทรีย์ในดินพื้นบ่อกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงแบบหนาแน่น