ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิวัฒน์ มาศวรรณา
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- นิวัฒน์ มาศวรรณา,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7
2 ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา 5
3 กมล เลิศรัตน์ 5
4 ชัยชาญ วงศ์สามัญ 5
5 แสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ 4
6 ฉลอง บุญธรรมเจริญ 4
7 เพียรศักดิ์ ภักดี 4
8 ไพฑูรย์ คัชมาตย์ 2
9 วีระ ภาคอุทัย 2
10 อนงค์นุช เทียนทอง 2
11 พรทิพย์ แพงจันทร์ 2
12 ลำใย โกวิทยากร 2
13 สังคม เตชะวงค์เสถียร 2
14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป) 2
15 พลากร บัณฑิตวงษ์ 2
16 วิบูล เป็นสุข 2
17 ธีระ เกียรติมานะโรจน์ 2
18 ดวงกมล สุวรรณฤทธิ์ 2
19 ดรุณี โชติษฐยางกูร 2
20 ฝากจิตร ลาภจิต 2
21 เกษสุดา เดชภิมล 2
22 ไพศาล เอกวัฒน์ 2
23 จิรวัฒน์ สนิทชน 2
24 ประสิทธิ์ ใจศิล 2
25 อิษฏ์ อินทรภูมิ 1
26 พัชราภรณ์ ภูมิจันทึก 1
27 สหกาฬ คชายุทธ 1
28 สุชีลา เตชะวงค์เสถียร 1
29 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อุดหนุนทั่วไป) 1
30 พงษ์ศักดิ์ ยั่งยืน 1
31 กมลวรรณ บุญรอด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 3
2 2552 3
3 2551 2
4 2550 3
5 2549 2
6 2548 2
7 2547 1
8 2546 1
9 2542 1
10 543 44
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การปฏิบัติตามแนวทางการผลิตหน่อไม้ฝรั่งตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี
2 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร้อ้อยในจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานกลาง
3 ความพึงพอใจในพันธุ์ข้าวโพดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์สำลีอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2552
4 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
5 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
6 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตส้มโอตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดชัยนาท
ปี พ.ศ. 2551
7 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่า ในบริเวณโคกภูตากา อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
8 ความต้องการการส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกร ในบริเวณอ่างเก็บน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2550
9 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
10 การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
11 การทำการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : การผลิตเมล็ดพันธุ์ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
12 การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการป้องกันไฟป่าในบริเวณโคกภูตากา อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
13 การศึกษาสถานภาพการผลิตและความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผลผลิต คุณภาพและปริมาณสาร capsaicin ในพริกพันธุ์การค้าในเขตจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมาและเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ. 2548
14 การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดเรียนการสอนวิชาเกษตรของครูที่สอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
15 การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดเรียนการสอนวิชาเกษตรของครูที่สอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
16 การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดเรียนการสอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
17 การศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดเรียนการสอนวิชาเกษตรในระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2542
18 กรณีศึกษาในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรสงเปือย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
19 การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมรายย่อยในด้านการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์นม ในราชอาณาจักรภูฏาน
20 ความต้องการบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
21 สภาพการผลิตและพฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูกะหล่ำปลีของเกษตรกรในแหล่งปลูกที่สำคัญในแขวงหลวงพระบางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
22 การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตหอมแดงตามระบบจัดการคุณภาพเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ
23 ความต้องการรับบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ในตำบลหนองหมื่นถ้าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
24 ความพึงพอใจในพันธุ์ข้าวโพดของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ สำลีอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25 ความพึงพอใจของเกษตรกรชาวไร่อ้อยใน จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อการ ดำเนินงานและบริการของสมาคมชาวไร้อ้อยอีสานกลาง