ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรันดร์ ชูสวน
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- เนรมิตร สุขมณี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 หนูจันทร์ มาตา 3
2 สุกัญญา รัตนทับทิมทอง 3
3 วิรัตน์ สุมน 2
4 พงษ์สันติ์ สีจันทร์ 2
5 วิไลลักษณ์ ชาวอุทัย 2
6 ปัจฉิมา สิทธิสาร 2
7 ฉันทนี บูรณะไทย 2
8 ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร 2
9 สุวิชา เกษมสุวรรณ 2
10 ธีระพล ศิรินฤมิตร 2
11 กุมุท สังขศิลา 2
12 อรทัย จินตสถาพร 2
13 สุเจตน์ ชื่นชม 2
14 สุชาติ สงวนพันธุ์ 2
15 ยุวเรศ เรืองพานิช 2
16 ศรีสุวรรณ ชมชัย 2
17 ทิพย์มนต์ ใยเกษ 2
18 อุคเดช บุญประกอบ 2
19 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม 2
20 ธีระ รักความสุข 2
21 ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ 1
22 สรรพสิทธิ แปลงแก้ว 1
23 ธเนศ วงศ์มโนพณิช 1
24 พัชรวดี สิงห์ทอง 1
25 วชิระ รุ่งวานิชการ 1
26 เสกสม อาตมางกูร 1
27 ผศ ดร วีรชัย อาจหาญ 1
28 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 543 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 โครงการการใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2556
2 การใช้กลีเซอรอลเป็นแหล่งพลังงานในอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว
ปี พ.ศ. 2553
3 ลักษณะทางโลหิตวิทยา ชีวเคมีในเลือด และลักษณะทางกายภาพของสุกรพันธุ์ ลาร์จไวท์และดูรอค
4 การทำนายคุณค่าการผสมพันธุ์และประเมินค่าเฮทเทอโรซีส ของลักษณะการสืบพันธุ์ในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2552
5 การเปรียบเทียบการได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองต่อโรคอหิวาต์สุกรและพิษสุนัขบ้าเทียม ระหว่างวิธีการกรอกและให้กินในลูกสุกร
6 อิทธิพลของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโต ของ Chaetoceros calcitrans [Paulsen, 1905]
ปี พ.ศ. 2550
7 พารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะทางการสืบพันธุ์ในแม่สุกร
ปี พ.ศ. 2549
8 การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของประเทศไทยโดยโครงการทดสอบพันธุ์สุกรกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์