ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรอมลี มะกาเจ
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ลักษณะของสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบของร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2557
2 ลักษณะของขนาดสัดส่วนร่างกาย องค์ประกอบของร่างกาย และสมรรถภาพทางกลไกของนักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนไทย
ปี พ.ศ. 2556
3 การศึกษาผลของการใช้น้ำมันมวยที่มีต่อทางสรีรวิทยา จิตวิทยาและสมรรถนะทางการกีฬา
ปี พ.ศ. 2547
4 ความเที่ยงตรงของสมการที่ทำนายปริมาณการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกาย โดยจักรยานวัดงาน ในนักกีฬาและบุคคลทั่วไป
ปี พ.ศ. 2546
5 ความเที่ยงตรงของสมการที่ทำนายปริมาณการใช้ออกซิเจนขณะออกกำลังกายโดยจักรยานวัดงานในนักกีฬาและบุคคลทั่วไป