ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล สุธรรมกิจ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เณศรา สุขพานิช 6
2 อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 5
3 ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 4
4 อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 4
5 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 4
6 สิทธิกร นิพภยะ 3
7 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 2
8 บวรพรรณ อัชกุล 2
9 ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ 2
10 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 2
11 วินัย ประภากรเกียรติ 2
12 อรุณี ฮามคำไพ 2
13 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
14 อัมมาร สยามวาลา 2
15 นพรัตน์ พรหมอินทร์ 2
16 นิธินันท์ วิศเวศวร 2
17 วศิน ศิวสฤษดิ์ 2
18 พีระ เจริญพร 2
19 อัญชลี แย้มพยนต์ 2
20 สุมน สุเมธเชิงปรัชญา 2
21 มานิต สถาปนิกกุล 2
22 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
23 นฤเทพ เล็กศิวิไล 2
24 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
25 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
26 จำนง สรพิพัฒน์ 2
27 มาลินี ลีโทชวลิต 2
28 วรินธร สงคศิริ 2
29 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
30 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
31 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
32 อรรณพ นพรัตน์ 2
33 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
34 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
35 สุวิทย์ เตีย 2
36 มรกต ตันติเจริญ 2
37 ยศพงษ์ ลออนวล 2
38 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
39 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
40 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
41 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
42 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
43 สุโรจน์ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ 1
44 พูนศักดิ์ อุดมธวัชชัย 1
45 กรรณิการ์ เกษศิลป์ 1
46 ศิริมงคล ศรีสุโข 1
47 อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล 1
48 เกรียงไกร เดชกานนท์ 1
49 ประชา คุณธรรมดี 1
50 นนท์ นุชหมอน 1
51 ปิยะวงศ์ ปัจจะเทวคุปต์ 1
52 รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 1
53 เกรียงไกร เตชากานนท์ 1
54 ศันสนีย์ ลิมพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 3
6 2550 1
7 2549 2
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต หลัง ค.ศ.2012 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร สำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ
4 รายงานการศึกษา โครงการจัดทำท่าทีและแนวทางการดำเนินงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ (NTMs Watch)
ปี พ.ศ. 2552
6 การเรียนกวดวิชากับการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา :
7 การรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนมาใช้ PACS (Picture archiving and communication system) ในการจัดเก็บภาพทางการแพทย์
8 การส่งเสริมธุรกรรมทางการเงินสำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษามาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน กับการค้าระหว่างประเทศ
11 องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับส่งเอกสารและพฤติกรรมการใช้บริการรับส่งเอกสารของผู้ใช้บริการในเขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตวัฒนา