ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล สุธรรมกิจ
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เณศรา สุขพานิช 6
2 อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ 5
3 ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 4
4 อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 4
5 ชยันต์ ตันติวัสดาการ 4
6 สิทธิกร นิพภยะ 3
7 จำนง สรพิพัฒน์ 2
8 บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร 2
9 มาลินี ลีโทชวลิต 2
10 วรินธร สงคศิริ 2
11 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
12 กล้าณรงค์ ศรีรอต 2
13 อรรณพ นพรัตน์ 2
14 ภาวิณี ชัยประเสริฐ 2
15 ปกรณ์ โอภาประกาสิต 2
16 สุวิทย์ เตีย 2
17 สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง 2
18 มรกต ตันติเจริญ 2
19 อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ 2
20 ธวัชชัย อ่อนจันทร์ 2
21 บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย 2
22 พีระ เจริญพร 2
23 ยศพงษ์ ลออนวล 2
24 ชัยยุทธ ชินณะราศรี 2
25 อัมมาร สยามวาลา 2
26 วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 2
27 บวรพรรณ อัชกุล 2
28 อธิคม บางวิวัฒน์ 2
29 วศิน ศิวสฤษดิ์ 2
30 ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงศ์ 2
31 ศุภชาติ จงไพบูลย์พัฒนะ 2
32 วินัย ประภากรเกียรติ 2
33 ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 2
34 สมชาย จันทร์ชาวนา 2
35 สุมน สุเมธเชิงปรัชญา 2
36 นิธินันท์ วิศเวศวร 2
37 ศุภวัฒน์ สุขะปรเมษฐ 2
38 นพรัตน์ พรหมอินทร์ 2
39 อัญชลี แย้มพยนต์ 2
40 มานิต สถาปนิกกุล 2
41 นฤเทพ เล็กศิวิไล 2
42 อรุณี ฮามคำไพ 2
43 สุโรจน์ ชุติวงศ์ธนะพัฒน์ 1
44 พูนศักดิ์ อุดมธวัชชัย 1
45 กรรณิการ์ เกษศิลป์ 1
46 ศิริมงคล ศรีสุโข 1
47 อลงกรณ์ ธนศรีธัญญากุล 1
48 เกรียงไกร เดชกานนท์ 1
49 ประชา คุณธรรมดี 1
50 นนท์ นุชหมอน 1
51 ปิยะวงศ์ ปัจจะเทวคุปต์ 1
52 รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 1
53 เกรียงไกร เตชากานนท์ 1
54 ศันสนีย์ ลิมพงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2554 2
4 2553 1
5 2552 3
6 2550 1
7 2549 2
8 543 23
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์และประมง ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน+6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)
ปี พ.ศ. 2556
2 การศึกษากลไกที่ยืดหยุ่นของพิธีสารเกียวโต หลัง ค.ศ.2012 ที่มีนัยต่อการกำหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2554
3 การติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากร สำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ
4 รายงานการศึกษา โครงการจัดทำท่าทีและแนวทางการดำเนินงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการค้าและสิ่งแวดล้อม
ปี พ.ศ. 2553
5 โครงการติดตามกระแสการกำหนดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่อากรศุลกากรสำหรับสินค้าไทยส่งออกไปต่างประเทศ (NTMs Watch)
ปี พ.ศ. 2552
6 การเรียนกวดวิชากับการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา :
7 การรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ในการเปลี่ยนมาใช้ PACS (Picture archiving and communication system) ในการจัดเก็บภาพทางการแพทย์
8 การส่งเสริมธุรกรรมทางการเงินสำหรับโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ปี พ.ศ. 2550
9 การศึกษามาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2549
10 การศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน กับการค้าระหว่างประเทศ
11 องค์ประกอบที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรับส่งเอกสารและพฤติกรรมการใช้บริการรับส่งเอกสารของผู้ใช้บริการในเขตดินแดง เขตห้วยขวาง และเขตวัฒนา