ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 Acom Sornsute 1
3 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
4 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
5 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
6 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
7 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
8 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
9 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
10 Chariya Uiyyasathian 1
11 Pantharee Boonsatorn 1
12 สมชัย วัฒนการุณ 1
13 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
14 สุวดี ยาป่าคาย 1
15 Suchin Arunsawatwong 1
16 Thanathon Sesuk 1
17 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
18 ศุกันยา ห้วยผัด 1
19 กระมล ทองธรรมชาติ 1
20 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
21 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
22 Waraporn Siriterm 1
23 Phanphen Wattanaarsakit 1
24 วินัย งามแสง 1
25 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
26 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
27 นภสร โกวรรธนะกุล 1
28 กำจัด มงคลกุล 1
29 Yeshey Penjor 1
30 สุมิตรา พูลทอง 1
31 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
32 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
33 Chonticha Srisawang 1
34 Anawatch Mitpratan 1
35 Kasidit Nootong 1
36 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
37 สิทธิพร แอกทอง 1
38 Chayaporn Supachartwong 1
39 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
40 Jittima Chatchawansaisin 1
41 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
42 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
43 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
44 สายฝน ควรผดุง 1
45 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
46 สิริพร สิวราวุฒิ 1
47 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
48 ธนิส เหมินทร์ 1
49 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
50 กัญติมา พรหมอักษร 1
51 วาสนา เสียงดัง 1
52 ผกา สัตยธรรม 1
53 สมพร พรมดี 1
54 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 กรรณิการ์ สัจกุล 1
60 สำเริง แย้มโสภี 1
61 สุวิชา ทองสิมา 1
62 วัลลภ แย้มเหมือน 1
63 ชีพสุมน รังสยาธร 1
64 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
65 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
66 ประธาน ดาบเพชร 1
67 Thada Jirajaras 1
68 Rajalida Lipikorn 1
69 Walaisiri Muangsiri 1
70 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
71 อวย เกตุสิงห์ 1
72 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
73 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
74 กมลชนก ยวดยง 1
75 Varunee Padmasankh 1
76 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
77 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
78 ศิราณี มหามาตย์ 1
79 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
80 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
81 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
82 ไววิทย์ พุทธารี 1
83 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
84 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
85 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
86 ชอุ่ม มลิลา 1
87 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
88 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
89 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
90 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
91 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
92 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
93 อุทัย บุญประเสริฐ 1
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
95 Somying Tumwasorn 1
96 Boonchai Sangpetngam 1
97 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
98 ศิริชัย ศิริกายะ 1
99 Vanida Chantarateptawan 1
100 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
101 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
102 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
103 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
104 Chalermpol Leevailoj 1
105 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
106 Srilert Chotpantarat 1
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
108 วิไล ชินธเนศ 1
109 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
110 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
111 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
112 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
113 ธวัชชัย สันติสุข 1
114 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
115 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
116 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
117 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
118 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
120 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
121 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
122 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
123 คัคนางค์ มณีศรี 1
124 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
125 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
126 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
127 สุนารี ศันสนีย์ 1
128 กาญจนา แก้วเทพ 1
129 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
130 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
131 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
132 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
133 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
134 ละอองทิพย์ เหมะ 1
135 Kitpramuk Tantayaporn 1
136 Naiyana Chaiyabutr 1
137 Sompol Sanguanrungsirikul 1
138 Puttipongse Varavudhi 1
139 วิมล เหมะจันทร 1
140 สุมา เมืองใย 1
141 ประคอง ชอบเสียง 1
142 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
143 ๋Janes, Gavin W. 1
144 Chakkaphan Sutthirat 1
145 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
146 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
147 พรรณี กาญจนพลู 1
148 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
149 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
150 Ampa Luiengpirom 1
151 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
152 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
153 Panee Boonthavi 1
154 Kittisak Likhitwitayawuid 1
155 วัฒนชัย สมิทธากร 1
156 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
157 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
158 Jaitip Paiboon 1
159 Wilai Anomasiri 1
160 Supa Chantharasakul 1
161 Sumphan Wongseripipatana 1
162 มยุรี ตันติสิระ 1
163 บรรจง คณะวรรณ 1
164 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
165 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
166 Vimolmas Lipipun 1
167 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
168 Garnpimol C. Ritthidej 1
169 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
170 รุ่งราวี ทองกันยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย