ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 Vimolmas Lipipun 1
3 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
4 บรรจง คณะวรรณ 1
5 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
6 มยุรี ตันติสิระ 1
7 Garnpimol C. Ritthidej 1
8 Supa Chantharasakul 1
9 Sumphan Wongseripipatana 1
10 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
11 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
12 Ampa Luiengpirom 1
13 ละอองทิพย์ เหมะ 1
14 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
15 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
16 Kitpramuk Tantayaporn 1
17 Puttipongse Varavudhi 1
18 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
19 Naiyana Chaiyabutr 1
20 Sompol Sanguanrungsirikul 1
21 Kittisak Likhitwitayawuid 1
22 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
23 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
24 ศิริชัย ศิริกายะ 1
25 Vanida Chantarateptawan 1
26 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
27 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
28 Srilert Chotpantarat 1
29 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
30 Chalermpol Leevailoj 1
31 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
32 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
33 กาญจนา แก้วเทพ 1
34 วัฒนชัย สมิทธากร 1
35 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
36 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
37 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
38 Wilai Anomasiri 1
39 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
40 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
41 Jaitip Paiboon 1
42 Panee Boonthavi 1
43 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
44 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
45 Chayaporn Supachartwong 1
46 สิทธิพร แอกทอง 1
47 Anawatch Mitpratan 1
48 Jittima Chatchawansaisin 1
49 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
50 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
51 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
52 Chonticha Srisawang 1
53 Kasidit Nootong 1
54 Waraporn Siriterm 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 Chariya Uiyyasathian 1
60 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
61 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
62 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
63 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
64 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
65 วินัย งามแสง 1
66 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
67 Chakkaphan Sutthirat 1
68 ประคอง ชอบเสียง 1
69 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
70 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
71 พรรณี กาญจนพลู 1
72 วิมล เหมะจันทร 1
73 สุมา เมืองใย 1
74 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
75 ๋Janes, Gavin W. 1
76 ชอุ่ม มลิลา 1
77 กำจัด มงคลกุล 1
78 นภสร โกวรรธนะกุล 1
79 Phanphen Wattanaarsakit 1
80 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
81 สุมิตรา พูลทอง 1
82 รุ่งราวี ทองกันยา 1
83 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
84 Yeshey Penjor 1
85 Boonchai Sangpetngam 1
86 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
87 Walaisiri Muangsiri 1
88 Varunee Padmasankh 1
89 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
90 ไววิทย์ พุทธารี 1
91 Rajalida Lipikorn 1
92 Thada Jirajaras 1
93 อวย เกตุสิงห์ 1
94 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
95 ประธาน ดาบเพชร 1
96 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
97 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
98 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
99 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
100 กัญติมา พรหมอักษร 1
101 วาสนา เสียงดัง 1
102 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
103 ศิราณี มหามาตย์ 1
104 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
105 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
106 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
107 กมลชนก ยวดยง 1
108 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
109 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
110 Pantharee Boonsatorn 1
111 สมชัย วัฒนการุณ 1
112 ศุกันยา ห้วยผัด 1
113 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
114 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
115 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
116 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
117 Acom Sornsute 1
118 กระมล ทองธรรมชาติ 1
119 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
120 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
121 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
122 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
123 Suchin Arunsawatwong 1
124 สุวดี ยาป่าคาย 1
125 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
126 Thanathon Sesuk 1
127 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
128 ผกา สัตยธรรม 1
129 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
130 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
131 คัคนางค์ มณีศรี 1
132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
133 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
134 สุนารี ศันสนีย์ 1
135 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
136 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
138 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
139 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
140 วิไล ชินธเนศ 1
141 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
143 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
144 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
145 Somying Tumwasorn 1
146 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
147 อุทัย บุญประเสริฐ 1
148 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
149 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
150 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
151 สมพร พรมดี 1
152 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
153 สุวิชา ทองสิมา 1
154 วัลลภ แย้มเหมือน 1
155 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
156 สิริพร สิวราวุฒิ 1
157 ธนิส เหมินทร์ 1
158 สายฝน ควรผดุง 1
159 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
160 ชีพสุมน รังสยาธร 1
161 สำเริง แย้มโสภี 1
162 ธวัชชัย สันติสุข 1
163 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
165 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
166 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
167 กรรณิการ์ สัจกุล 1
168 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
169 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
170 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย