ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 ชีพสุมน รังสยาธร 1
3 สำเริง แย้มโสภี 1
4 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
5 วัลลภ แย้มเหมือน 1
6 กรรณิการ์ สัจกุล 1
7 สุวิชา ทองสิมา 1
8 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
9 สมพร พรมดี 1
10 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
11 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
12 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
14 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
16 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
18 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
19 ธวัชชัย สันติสุข 1
20 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
21 สิริพร สิวราวุฒิ 1
22 สายฝน ควรผดุง 1
23 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
24 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
25 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
26 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
27 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
28 ไววิทย์ พุทธารี 1
29 Walaisiri Muangsiri 1
30 Varunee Padmasankh 1
31 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
32 ศิราณี มหามาตย์ 1
33 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
34 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
35 ธนิส เหมินทร์ 1
36 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
37 ผกา สัตยธรรม 1
38 วาสนา เสียงดัง 1
39 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
40 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
41 กัญติมา พรหมอักษร 1
42 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
43 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
44 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
45 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
46 กาญจนา แก้วเทพ 1
47 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
48 Vanida Chantarateptawan 1
49 ศิริชัย ศิริกายะ 1
50 Srilert Chotpantarat 1
51 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
52 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
53 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
54 Jaitip Paiboon 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
60 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
61 Wilai Anomasiri 1
62 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
63 วัฒนชัย สมิทธากร 1
64 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
65 Chalermpol Leevailoj 1
66 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
67 วิไล ชินธเนศ 1
68 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
69 อุทัย บุญประเสริฐ 1
70 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
72 สุนารี ศันสนีย์ 1
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
74 คัคนางค์ มณีศรี 1
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
76 Somying Tumwasorn 1
77 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
78 Boonchai Sangpetngam 1
79 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
80 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
81 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
82 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
83 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
85 Rajalida Lipikorn 1
86 ประธาน ดาบเพชร 1
87 พรรณี กาญจนพลู 1
88 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
89 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
90 Chakkaphan Sutthirat 1
91 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
92 สุมา เมืองใย 1
93 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
94 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
95 วิมล เหมะจันทร 1
96 ประคอง ชอบเสียง 1
97 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
98 สุมิตรา พูลทอง 1
99 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
100 กำจัด มงคลกุล 1
101 นภสร โกวรรธนะกุล 1
102 Yeshey Penjor 1
103 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
104 ๋Janes, Gavin W. 1
105 ชอุ่ม มลิลา 1
106 รุ่งราวี ทองกันยา 1
107 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
108 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
109 Garnpimol C. Ritthidej 1
110 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
111 Vimolmas Lipipun 1
112 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
113 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
114 Sumphan Wongseripipatana 1
115 Panee Boonthavi 1
116 Kittisak Likhitwitayawuid 1
117 Supa Chantharasakul 1
118 มยุรี ตันติสิระ 1
119 บรรจง คณะวรรณ 1
120 Puttipongse Varavudhi 1
121 Kitpramuk Tantayaporn 1
122 ละอองทิพย์ เหมะ 1
123 Sompol Sanguanrungsirikul 1
124 Naiyana Chaiyabutr 1
125 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
126 Ampa Luiengpirom 1
127 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
128 Phanphen Wattanaarsakit 1
129 วินัย งามแสง 1
130 กระมล ทองธรรมชาติ 1
131 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
132 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
133 Thanathon Sesuk 1
134 ศุกันยา ห้วยผัด 1
135 สมชัย วัฒนการุณ 1
136 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
137 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
138 Pantharee Boonsatorn 1
139 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
140 สุวดี ยาป่าคาย 1
141 กมลชนก ยวดยง 1
142 อวย เกตุสิงห์ 1
143 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
144 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
145 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
146 Suchin Arunsawatwong 1
147 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
148 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
149 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
150 Acom Sornsute 1
151 Jittima Chatchawansaisin 1
152 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
153 Chayaporn Supachartwong 1
154 สิทธิพร แอกทอง 1
155 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
156 Chonticha Srisawang 1
157 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
158 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
159 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
160 Anawatch Mitpratan 1
161 Kasidit Nootong 1
162 Chariya Uiyyasathian 1
163 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
164 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
165 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
166 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
167 Waraporn Siriterm 1
168 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
169 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
170 Thada Jirajaras 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย