ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิรมล ชยุตสาหกิจ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 8
2 วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ 1
3 Chalermpol Leevailoj 1
4 Srilert Chotpantarat 1
5 Boonchai Sangpetngam 1
6 สัญญา สัญญาวิวัฒน์ 1
7 สุพล ดุรงค์วัฒนา 1
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ 1
9 สุชาติ ตันธนะเดชา 1
10 กาญจนา รุ่งตรานนท์ 1
11 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
12 มหาวิทยาลัยมหิดล 1
13 สุรางค์ ลิขิตอรุณรัตน์ 1
14 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
15 Jaitip Paiboon 1
16 กาญจนา แก้วเทพ 1
17 Faculty of Pharmaceutical Sciences 1
18 ศิริชัย ศิริกายะ 1
19 Vanida Chantarateptawan 1
20 สุวัฒนา วงษ์กะพันธ์ 1
21 นุชารัตน์ มุงคุณ 1
22 Somying Tumwasorn 1
23 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา 1
24 สุชาดา รัตนสังวาลย์ 1
25 Chulalongkorn University. Faculty of Dentistry 1
26 สุนารี ศันสนีย์ 1
27 เพ็ญรุ่ง ปานใหม่ 1
28 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
29 ประภาศรี สุคนธชาติ 1
30 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1
31 บัณฑิตา ศักดิ์อุดม 1
32 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 คัคนางค์ มณีศรี 1
34 อุทัย บุญประเสริฐ 1
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 1
36 Wilai Anomasiri 1
37 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
38 วิไล ชินธเนศ 1
39 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1
40 อิศราวัลย์ บุญศิริ 1
41 Chulalongkorn University. Faculty of Medicine 1
42 Chulalongkorn University. Faculty of Arts 1
43 สันติ บุญฟ้าประทาน 1
44 วิมล เหมะจันทร 1
45 สุมา เมืองใย 1
46 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
47 พรรณี กาญจนพลู 1
48 วิชัย สินวัฒนาพานิช 1
49 อาทิพันธุ์ พิมพ์ขาวขำ 1
50 ละอองทิพย์ เหมะ 1
51 สุดาศิริ เฮงพูลธนา 1
52 สุรวงศ์ วรรณปักษ์ 1
53 ชวาล คูร์พิพัฒน์ 1
54 ศิริวรรณ ยวดยิ่ง 1
55 เอกชัย อดุลยธรรม 1
56 ศันสนีย์ กนกพัฒนางกูร 1
57 Pornpimol Muanjai 1
58 วันเพ็ญ เถาสมบัติ 1
59 ชอุ่ม มลิลา 1
60 ๋Janes, Gavin W. 1
61 Chakkaphan Sutthirat 1
62 ประคอง ชอบเสียง 1
63 อนันต์ ศรีเกียรติขจร 1
64 Kitpramuk Tantayaporn 1
65 Puttipongse Varavudhi 1
66 Supa Chantharasakul 1
67 Sumphan Wongseripipatana 1
68 ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล 1
69 Garnpimol C. Ritthidej 1
70 Kittisak Likhitwitayawuid 1
71 Panee Boonthavi 1
72 วัฒนชัย สมิทธากร 1
73 สวัสดี พฤกษตระกูล 1
74 สุนิดา ปรีชาวงษ์ 1
75 เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์ 1
76 Vimolmas Lipipun 1
77 เกรียงศักดิ์ สายธนู 1
78 Naiyana Chaiyabutr 1
79 Sompol Sanguanrungsirikul 1
80 Ampa Luiengpirom 1
81 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 1
82 ภิญญู อุยะนันทน์ 1
83 มยุรี ตันติสิระ 1
84 บรรจง คณะวรรณ 1
85 ธวัชชัย สันติสุข 1
86 จิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์ 1
87 สุภาพร ดุรงค์วงศ์ 1
88 ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ 1
89 Acom Sornsute 1
90 วันชัย แหลมหลักสกุล 1
91 Chariya Uiyyasathian 1
92 สุนทราภรณ์ หันตุลา 1
93 พุฒิพงศ์ วรวุฒิ 1
94 ณัฐินี ตั้งศรีอนุกุล 1
95 ขนิษฐา ธนานุวงศ์ 1
96 นิรุตติ์ นาคนาเกร็ด 1
97 ธนิต สิงหบุญพงศ์ 1
98 วัธนี พรรณเชษฐ์ 1
99 Thanathon Sesuk 1
100 จรูญ รุ่งอมรรัตน์ 1
101 สุวดี ยาป่าคาย 1
102 ปุณยนุช ยอแสงรัตน์ 1
103 กระมล ทองธรรมชาติ 1
104 Pantharee Boonsatorn 1
105 สมชัย วัฒนการุณ 1
106 ศุกันยา ห้วยผัด 1
107 Waraporn Siriterm 1
108 Kasidit Nootong 1
109 กำจัด มงคลกุล 1
110 นภสร โกวรรธนะกุล 1
111 Phanphen Wattanaarsakit 1
112 วินัย งามแสง 1
113 ศรีนาถ ริมเจริญ 1
114 สุมิตรา พูลทอง 1
115 รุ่งราวี ทองกันยา 1
116 โสตถิพงศ์ พิชัยสวัสดิ์ 1
117 Yeshey Penjor 1
118 ชาญวิทย์ ยอดมณี 1
119 ภานิณี ลีกำเนิดไทย 1
120 Chayaporn Supachartwong 1
121 สิทธิพร แอกทอง 1
122 Anawatch Mitpratan 1
123 ปราณี รัตนวลีดิโรจน์ 1
124 Jittima Chatchawansaisin 1
125 บุญยงค์ ตันติสิระ 1
126 Chonticha Srisawang 1
127 กนกวรรณ แสงเกียรติยุทธ 1
128 Suchin Arunsawatwong 1
129 วารุณี อัสธีรวัฒน์ 1
130 ธนิส เหมินทร์ 1
131 สายฝน ควรผดุง 1
132 ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 1
133 สิริพร สิวราวุฒิ 1
134 ศิริชัย นิลนพคุณ 1
135 ผกา สัตยธรรม 1
136 วัชนันท์ สินสถาพรพงศ์ 1
137 กัญติมา พรหมอักษร 1
138 วาสนา เสียงดัง 1
139 ฐานิต เตชะทักขิญพันธุ์ 1
140 สมพร พรมดี 1
141 กรรณิการ์ สัจกุล 1
142 พิธุลาวัณย์ ศุภอุทุมพร 1
143 เอมอร ตั้งจิตรมณีศักดา 1
144 สำเริง แย้มโสภี 1
145 ชีพสุมน รังสยาธร 1
146 วิจิตรา ซื่อธานุวงศ์ 1
147 สุวิชา ทองสิมา 1
148 วัลลภ แย้มเหมือน 1
149 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 1
150 Wongsakorn Charoenpanitseri 1
151 สุรสิทธิ์ เหล่าสายเชื้อ 1
152 ประธาน ดาบเพชร 1
153 Thada Jirajaras 1
154 Rajalida Lipikorn 1
155 อวย เกตุสิงห์ 1
156 กมลชนก ยวดยง 1
157 อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1
158 สาธิดา พูนมากสถิตย์ 1
159 ประชุมสุข อาชวอำรุง 1
160 Walaisiri Muangsiri 1
161 Varunee Padmasankh 1
162 สุขศรี เลิศอารมย์ 1
163 วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ 1
164 ศิราณี มหามาตย์ 1
165 สุพิศ ลัพธวรรณ์ 1
166 ไฉทยา ภิระบรรณ์ 1
167 สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ 1
168 ไววิทย์ พุทธารี 1
169 ประพัฒน์ แสงวณิช 1
170 พรรุ่ง วงศ์จรัสกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2550 1
3 2546 2
4 2545 1
5 2544 1
6 2536 1
7 2534 2
8 2533 1
9 2523 2
10 2522 1
11 2521 1
12 2516 2
13 2515 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 List assignment problems
ปี พ.ศ. 2550
2 ประสิทธิผลของสื่อวีดีทัศน์ในการสอนแปรงฟันเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2546
3 การสอนเด็กออทิสติกให้เข้าใจเรื่องความเชื่อที่ผิด
4 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดในมารดาของเด็กออทิสติก
ปี พ.ศ. 2545
5 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบการคิดของนักเรียนกับแบบการสอนมโนทัศน์ ของบรูเนอร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2544
6 ปัจจัยส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับกลวิธีการเผชิญปัญหาของบิดามารดาที่บุตรเข้ารับการรักษาในหน่วยงานวิกฤตกุมารเวชกรรม
ปี พ.ศ. 2536
7 การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อความมานะอุตสาหะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2534
8 สภาพการศึกษา ปัญหา ความต้องการทางการศึกษาและการฝึกอาชีพของนักเรียนตาบอด : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางภาษาต่อความสามารถทางภาษาของเด็กในช่วงอายุ 24-36 เดือน ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนของรัฐ
ปี พ.ศ. 2533
10 การศึกษาปัญหาของนักศึกษาชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
ปี พ.ศ. 2523
11 การฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการบวกเลขในใจของเด็ก
12 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูเด็กกับความมีวินัยในตนเอง ตามการรับรู้ของนักเรียน
ปี พ.ศ. 2522
13 ผลของวิธีสอนและระดับอายุในการเรียนสัญญลักษณ์ที่คล้ายกัน
ปี พ.ศ. 2521
14 ลักษณะสิ่งแวดล้อมของเด็กเล็กในชนบท
ปี พ.ศ. 2516
15 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ให้การอบรมเลี้ยงดู ของบุคคลที่รักร่วมเพศกับบุคคลปกติ
16 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย กับความคิดสร้างสรรค์
ปี พ.ศ. 2515
17 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย