ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ พัวพงศกร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ 5
2 อุทัย ดุลยเกษม 5
3 นงราม เศรษฐพานิช 4
4 บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล 4
5 วีรวรรณ ศิริจิรกาล 3
6 รณยุทธ จิตรดอน 3
7 เอนก หิรัญรักษ์ 3
8 กัมพล ปั้นตะกั่ว 3
9 สิริลักษณา คอมันตร์ 3
10 อภิชัย พันธเสน 3
11 สมเกียรติ เรืองจันทร์ 2
12 สุณีพร ทวรรณกุล 2
13 เรวดี จรุงรัตนาพงศ์ 2
14 กิรติพงศ์ แนวมาลี 2
15 วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี 2
16 อัจฉรี ชไตน์มึลเลอร์ 2
17 วิเชียร เกตุสิงห์ 2
18 เทียนสว่าง ธรรมวณิช 2
19 สนิท สมัครการ 2
20 สมนึก รัตนวิมล 2
21 วันดี ยอดวิจิตร 2
22 สุภาพร โกเฮงกุล 2
23 เกื้อกูล ชั่งใจ 2
24 เอมอร ชิตตะโสภณ 2
25 เบญจมาศ ยศปัญญา 2
26 จินตนา เชิญศิริ 2
27 วรรณศิริ นัยวิทิต 2
28 วารีรัตน์ เพชรสีช่วง 2
29 อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ 2
30 ธราธร รัตนนฤมิตศร 2
31 ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์ 2
32 สุวรรณี วัธนจิตต์ 2
33 เกษมสันต์ วีระกุล 2
34 สมนึก ทับพันธุ์ 2
35 เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ 2
36 วัชรียา โตสงวน 2
37 บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ 2
38 จีระภา โตสมบุญ 2
39 นรีทิพย์ ทุ่งกาวี 2
40 ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์ 1
41 พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร 1
42 สันติ แสงเลิศไสว 1
43 มัทนา พนาพิรามัน 1
44 ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
45 เศก เมธาสุรารักษ์ 1
46 สุวรรณา ดุลยวศินพงศ์ 1
47 พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ 1
48 จิตรกร จารุพงษ์ 1
49 อัมมาร สยามวาลา 1
50 จิรัฐ เจนพึ่งพร 1
51 ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 1
52 ชมพูนุช นันทจิต 1
53 ดนพ อรุณคง 1
54 นิภา ศรีอนันต์ 1
55 วลีรัตน์ สุพรรณชาติ 1
56 ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2557 2
3 2554 2
4 2551 1
5 2548 1
6 2547 1
7 2528 1
8 543 33
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การระบายข้าวในคลังของรัฐ
ปี พ.ศ. 2557
2 ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า
3 อุปสงค์การบริโภคข้าวของไทย
ปี พ.ศ. 2554
4 ปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม
5 โครงการวิจัยการประเมินมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากโครงการบ้านมั่นคง
ปี พ.ศ. 2551
6 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อการลักลอบนำเข้าสุรา
ปี พ.ศ. 2548
7 การเจรจาการค้าพหุภาคีสินค้าเกษตร : ความไม่สมดุล ความล้มเหลวและอนาคตของรอบการพัฒนา (โดฮา)
ปี พ.ศ. 2547
8 การวิเคราะห์สภาพการณ์ในตลาดสินทรัพย์ : เงื่อนไขกำหนดความสำเร็จและผลกระทบของนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน
ปี พ.ศ. 2528
9 การศึกษากับการมีงานทำ