ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ทวีชัย
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ 14
2 วิชัย โฆสิตรัตน 13
3 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ 8
4 ธีระ สูตะบุตร 4
5 เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ 4
6 จริยา จันทร์ไพแสง 3
7 ทิพย์วดี อรรถธรรม 3
8 ศรีเมฆ ชาวโพงพาง 3
9 ศรีวิเศษ เกษสังข์ 2
10 ณัฏฐพร อุทัยมงคล 2
11 จิระเดช แจ่มสว่าง 2
12 สุพัฒน์ อรรถธรรม 2
13 วรรณวิไล อินทนู 2
14 ชลธิชา รักใคร่ 2
15 สุรพล ยินอัศวพรรณ 2
16 วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล 2
17 ธีระพล วีกุล 2
18 ปิยะรัตน์ ธรรมกิจวัฒน์ 2
19 กัญจนา ธีระกุล 2
20 เกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ 2
21 ปรียพรรณ พงศาพิชณ์ 2
22 สุดฤดี ประเทืองวงศ์ 2
23 มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 1
24 สายัณห์ ทัดศรี 1
25 อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช 1
26 นิคม แหลมสัก 1
27 เกษม หฤทัยธนาสันติ์ 1
28 ลดาวัลย์ พวงจิตร 1
29 เทพา ผุดผ่อง 1
30 นายบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 1
31 นายเชิดชัย โพธิ์ศรี 1
32 Kerstin Wydra 1
33 นางสาวสุวันดี ทองทั้งห้า 1
34 นางสาววนิดา อาจกล้า 1
35 สมนึก วงศ์ทอง 1
36 นายสงคราม ธรรมมิญช 1
37 ยุทธนา บรรจง 1
38 ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์ 1
39 พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ 1
40 กุมุท สังขศิลา 1
41 วีรวรรณ อมรศักดิ์ 1
42 ดวงพร สุวรรณกุล 1
43 อารมย์ จันทะสอน 1
44 Niphone Thaveechai 1
45 สมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต 1
46 ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์ 1
47 ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา 1
48 อลิศรา มีนะกนิษฐ 1
49 นรินทร์ สมบูรณ์สาร 1
50 อุลัย ศิริศรี 1
51 พรทิพย์ พรสุริยา 1
52 สุดาวรรณ เชยชมศรี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 1
6 2547 2
7 2546 1
8 2545 1
9 2542 1
10 2535 1
11 543 27
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน ประจำปี 2553
ปี พ.ศ. 2551
2 Academic Frontier Research Project (AFRP) Phase II Z2004-2008) Integrated Disease Management of Rice and Vegetable in Thailand.
ปี พ.ศ. 2550
3 การศึกษาและการตรวจสอบเชื้อสาเหตุโรคกรีนนิ่ง (Candidatus liberibacter asiaticus) ของส้มในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2549
4 โครงการย่อย นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน
5 นิเวศวิทยาและการจัดการโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียของมะเขือเทศ ในสภาพโรงเรือนโดยวิธีผสมผสาน
ปี พ.ศ. 2548
6 การวิจัยและพัฒนาการจัดแต่งภูมิทัศน์และเตรียมความพร้อมของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ปี พ.ศ. 2547
7 การผลิตมะเขือเทศภายใต้โรงเรือนในประเทศไทย
8 การผลิตหน่อไม้ฝรั่งแบบครบวงจรเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและการส่งออก
ปี พ.ศ. 2546
9 Development of PCR Technique for Indentification of Citrus Canker.
ปี พ.ศ. 2545
10 Sustainable Vegetable production Under Protected Condition in the Humid Tropics.
ปี พ.ศ. 2542
11 อณูชีววิทยาของความต้านทานโรคของพริก
ปี พ.ศ. 2535
12 การแยกและจำแนกสายพันธุ์ bacillus thuringiensis ที่พบในประเทศไทย