ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นิพนธ์ ตั้งธรรม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สามัคคี บุณยะวัฒน์ 12
2 เกษม จันทร์แก้ว 8
3 เสาวนีย์ สุนทรพิทักษ์ 6
4 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 6
5 หรรษา วัฒนานุกิจ 5
6 ทรงธรรม สุขสว่าง 4
7 มนู โอมะคุปต์ 4
8 ผกามาศ เภาจี๋ 4
9 ศรีพรรณ มุขสมบัติ 4
10 วิชา นิยม 4
11 วีระศักดิ์ อุดมโชค 2
12 มนู ศรีขจร 2
13 พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ 2
14 ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ 2
15 ชาญชัย ยาวุฒิ 2
16 อุทัย สมโสภณ 2
17 สำเริง ปานอุทัย 2
18 สัณฐาน สมวงศ์ 2
19 รัตนา จินดาพล 2
20 พานี เบญจกุล 2
21 ประทีป อมรพัฒนาวัฑฆ์ 2
22 นพคุณ โสมสิน 2
23 พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล 2
24 สุพรรณ กาญจนสุธรรม 2
25 วันทนา กลิ่นงาม 2
26 อารี ไชยาภินันท์ 2
27 ยลจิต เอกอุรุ 2
28 บุญยัง ขันธะกาด 2
29 มณฑล จำเริญพฤกษ์ 2
30 วสา สุทธิพิบูลย์ 2
31 ลดาวัลย์ พวงจิตร 2
32 วิชัย นิยม 2
33 ถนอม ดาวงาม 2
34 สุเทพ จันทร์เขียว 1
35 คมสัน คีรีวงศ์วัฒนา 1
36 นฤชิต ดำปิน 1
37 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
38 ทัศนีย์ บุญประคอง 1
39 ปริญ หล่อพิทยากร 1
40 ดำรงค์ ศรีพระราม 1
41 ดอกรัก มารอด 1
42 ศยามล เจริญรัตน์ 1
43 วิสุทธิพันธ์ มหาอาชา 1
44 วีนัส ต่วนเครือ 1
45 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
46 สราวุธ สังข์แก้ว 1
47 เดชา วิวัฒน์วิทยา 1
48 ประทีป ด้วงแค 1
49 วัฒนชัย ตาเสน 1
50 นายต่อลาภ คำโย 1
51 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
52 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
53 สุจิณณา กรรณสูต 1
54 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
55 อรอนงค์ ผิวนิล 1
56 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2553 1
5 2549 1
6 2548 1
7 2535 2
8 543 30
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2556
2 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2555
3 ผลกระทบของเอ็นโซ่ต่อสภาพทางอุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ในอ่าวไทย
4 การจำลองแบบคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เพื่อการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม
ปี พ.ศ. 2553
5 ศักยภาพชุมชนชนบทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้วิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงของชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการจัดทำระบบ Early Warming สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา
ปี พ.ศ. 2548
7 โครงการย่อย 3 โครงการบูรณาการระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) และพัฒนาแบบจำลองในโครงการวิจัย GAMT-T และระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มไปสู่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยกระบวนการที่ส่วนร่วมและการให้บริการเพื่อสาธารณะ
ปี พ.ศ. 2535
8 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมด้านอุทกวิทยา ในประเทศไทย
9 รายงานการวิจัย ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลและกิจกรรมด้านอุทกวิทยาในประเทศไทย